Jihočeský kraj podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích v srpnu. Soud žalobu přijal a rozdělil ji do dvou jednání. Nyní se čeká na termín zahájení jednání, a protože už žalobu obdržely i Správa NP Šumava a Ministerstvo životního prostředí jako žalované strany, kraj text žaloby zveřejnil.

Šumava. Ilustrační foto
Jihočeský kraj chce odklad nové zonace. Ministerstvo to odmítá

Nová zonace Předjednávání návrhu nové zonace začalo v roce 2018 a první návrh byl zveřejněn 22. ledna 2019. Před hlasováním v radě parku vypořádala Správa Národního parku Šumava stovky připomínek od veřejnosti i samotných členů rady parku. Pro návrh nakonec hlasovalo letos 7. června 29 z 41 přítomných členů Rady NP Šumava, čtyři členové byli proti, osm se jich zdrželo. Návrh veřejnost najde na webu npsumava.cz.

Kraj přitom ve svém návrhu nepožádal o předběžné opatření, kterým by odložil vyhlášení vyhlášky o nové zonaci do doby, než soud rozhodne. „Jihočeský kraj uvažoval o použití tohoto krajního prostředku, nicméně po prostudování právní úpravy a zkušenosti, jak soudy přistupují k otázce předběžných opatření, vyhodnotil situaci tak, že návrh na vydání předběžného opatření podávat nebude. Navíc nám připadalo podivné, abychom státnímu orgánu bránili ve výkonu jeho práce. MŽP přece ví o podání žaloby a my předpokládáme, že bude mít k projednávání zonace maximálně zodpovědný přístup,“ řekl mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje David Hocke. Vyhláška o zonaci by mohla být vydána přitom už v lednu.

Důležité bude už to, jestli soud přijme legitimaci kraje. Tedy jestli je oprávněn podávat tuto žalobu. Právníci kraje v žalobě tvrdí, že Jihočeský kraj zastupuje i na Šumavě své občany a odvolává se na článek 35 Listiny základních práv a svobod, který přiznává veřejnoprávním korporacím, jako jsou kraje a obce, právo podávat žaloby směřující k ochraně životního prostředí. Navíc se kraj odvolává i na to, že má na území národního parku nemovitosti.

Petr Martan v Senátu.
Petenti v Senátu: v NP Šumava uschne dalších 6 000 ha lesů

Výbušnost žaloby stojí na třech hlavní bodech žaloby. V bodě číslo 7 kraj dochází k tomu, že chápe to, že ochrana přírody má v parku přednost, ale de facto tvrdí, že tato přednost nemůže být absolutní. „Území NPŠ není územím neobydleným, a na území NPŠ se nachází pozemky a stavby ve vlastnictví právnických i fyzických osob, které by měly mít možnost se ke způsobu hospodaření a stavu ekosystémů na území NPŠ vyjádřit,“ píše se v žalobě. Kraj upozorňuje i na to, že ne každý obyvatel má možnost vyjadřovat se na jednání Rady NP Šumava.

Další velký správní problém se pak týká toho, jak o svých stanoviscích jednají obce, které v radě parku jsou. „Žalobce spatřuje nezákonnost v tom, že v rámci hlasování Rady NPŠ o návrhu nové zonace nebylo podloženo příslušnými usneseními zastupitelstev dotčených obcí, které by rozhodly o tom, jak má jejich delegovaný zástupce hlasovat,“ napsali právníci kraje. Ne všechny obce skutečně stihly projednat novou zonaci v zastupitelstvech, které to mají jako jediné v kompetenci. A na jednání zastupitelstev by navíc mohla k návrhu zonace promluvit i veřejnost a uplatnit tu své připomínky.

Všechny tyto argumenty upozorňují na velký problém projednávání zonace – a to, že fyzické osoby nejsou účastníky řízení o nové zonaci šumavského parku. Zákon říká, že návrh zonace připraví správa parku, projedná ho s ministerstvem a předloží radě parku a vybraným osobám. Jejich připomínky vypořádá správa parku podle svého uvážení. Pak zonaci projedná rada parku a následně ministerstvo vydá vyhlášku, kterou zonaci vyhlásí. Pokud by rada se zonací nesouhlasila, je na ministerstvu, jak rozhodne. Jinak řečeno o zonaci rozhoduje správa a ministerstvo. Jihočeský kraj se to snaží napadnout a chce, aby veřejnost měla na Šumavě možnost hájit své zájmy a názory. Nyní je může říkat, ale nemá je jak hájit.

Debata ve vimperském městském kulturním středisku.
Lesníci kritizovali ochránce přírody. Lesům prý škodí

Snahu zabránit tomu, aby nová zonace stála pouze na rozhodnutí ministerstva, pak kraj korunuje tím, že tvrdí, že správa a ministerstvo musí respektovat základní zásady činnosti správních orgánů, i když to zákon nepožaduje. „Tedy i proces členění území do zón ochrany přírody musí být transparentní, přezkoumatelný a všechny dotčené osoby musí mít možnost se k jeho obsahu vyjádřit, musí být založen na zhodnocení skutečného stavu věci a na vyhodnocení všech odborných studií a publikovaných názorů odborníků, vědců a vědeckých pracovišť bez ohledu na to, zda daný názor, studie či článek je v souladu se současnou koncepcí ochrany přírody Správy NPŠ,“ uvedl Jihočeský kraj ve své žalobě.

Jihočeský kraj po Krajském soudu v Českých Budějovicích žádá, aby rozhodl, že schválení zonace v Radě NP Šumava letos v červnu bylo nezákonným zásahem do jeho práv. „Žalovaným se ukládá, aby návrh vymezení zón ochrany přírody v Národním parku Šumava zrušili a o této skutečnosti informovali dotčené obce a kraje, a to do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku,“ navrhuje žaloba.

Kraj jde ale ve svém návrhu správní žaloby ještě dál. Chce po soudu, aby správě parku uložil vytvoření důkladné, transparentní a přezkoumatelné analýzy současného stavu ekosystémů a způsobu péče o krajinu na Šumavě. A k tomu požaduje také projednání a vydání zásad péče o přírodu v parku. Až teprve poté by podle kraje měl vzniknout nový návrh zonace.

Podle vědců z Jihočeské univerzity i Akademie věd ČR se lesy na Šumavě poté, co je zničil kůrovec, obnovují velmi dobře.
Jihočeský kraj pod palbou kritiky

Správa šumavského národního parku už dříve uvedla, že nevidí k žalobě žádný důvod. Podle jejího mluvčího Jana Dvořáka jednal ředitel správy parku Pavel Hubený se všemi. „Osobně novou zonaci předjednával se zástupci obcí a osobně ji předjednával i se zástupci Jihočeského a Plzeňského kraje, stejně jako s dalšími členy rady národního parku,“ řekl Jan Dvořák s tím, že některé obce o návrhu i nad rámec zákona hlasovaly v zastupitelstvech.

Správa parku striktně trvá na tom, že se držela zákona 114 a předjednávání zonace začalo dávno před jejím letošním zveřejněním. Následně měla možnost se k ní od ledna vyjadřovat i široká veřejnost.

I podle ministerstva životního prostředí postupovala správa parku často i nad rámec zákona. „Odmítáme tvrzení Jihočeského kraje, že bychom snad vyloučili kraj z projednávání zonace, či že by bylo samotné projednávání a schválení návrhu zonace v radě Národního parku Šumava 7. června nezákonné. Naopak nemáme pochyb o tom, že jsme my i správa dodrželi postup dle zákona,“ řekla mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Kvalitu projednání nové zonace má dokládat to, že pro ni v radě parku hlasovalo 70 % členů, mezi nimiž jsou i zástupci obcí.