Více než sto podnětů k návrhu nové zonace dorazilo na Správu Národního parku Šumava od vlastníků pozemků na území Národního parku Šumava, návštěvníků, vědců i zapsaných spolků. Dalších 129 podnětů sesbíral ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený při osobních jednáních se zástupci šumavských obcí a dalšími členy Rady Národního parku Šumava.

„Převážná většina návrhů byla rozumná a opodstatněná. Většinu připomínek zástupců obcí, přesně 80 procent, jsme vyřídili kladně a zapracovali do návrhu,“ vyjmenoval Pavel Hubený, ředitel Správy Národního parku Šumava.

„Nejčastějšími požadavky byly převody určitých pozemků z jedné zóny do druhé. Konkrétním případem je třeba hřbitov na Knížecích Pláních, kde na základě požadavku starostky Borových Lad Jany Hrazánkové byl tento hřbitov převeden do zóny kulturní krajiny. Podobné je to i s částí obce Borová Lada Nový Svět, kde jsme převedli některé pozemky ze zóny soustředěné péče do zóny kulturní krajiny,“ doplnil.

Lanovka z Klápy na Hraničník nebude

Na druhou stranu Správa Národního parku nemohla akceptovat takové návrhy, jako například vytvoření koridoru pro lanovku Klápa – Hraničník přes jedny z nejhodnotnějších šumavských lesů. Nebo dokonce nevymezení zóny přírodní a přírodě blízké. „Důvodem nesouhlasu u těchto návrhů je jasná kolize s ochranou přírody v nejcennějších územích NP a zřetelný rozpor se zákonem o ochraně přírody,“ vysvětlil Jan Dvořák, mluvčí NP Šumava.

Dalších více než 100 podnětů k zonaci dorazilo od majitelů pozemků na území NP Šumava, obyvatel, zemědělců, spolků nebo vědců.

„Nejčastěji žádali majitelé konkrétních pozemků o převod ze zóny soustředěné péče do zóny kulturní. Jednalo se o zahrady, o pozemky s rodinnými domy nebo pozemky, na kterých územní plán obce dovoluje nějaký druh stavby. Ve většině případů jsme vyhověli. Buď jsme tyto pozemky převedli do zóny kulturní krajiny, nebo jsme je zahrnuli do pozemků s arondací,“ řekl ředitel Správy Národního parku Šumava.

Tato arondace zajišťuje, že se na daný pozemek nevztahuje cíl zóny. To znamená, že pozemek, na kterém je například dům se zahradou a je začleněn do zóny soustředěné péče, má stejný statut, jako pozemky v zóně kulturní krajiny. „Majitelé nemovitostí tak nemusejí mít obavu, že by třeba nemohli opravovat své domy, nebo sekat zahradu. S pozemkem budou moci nakládat tak, jak jim povoluje územní plán obce a jak jsou doposud zvyklí,“ uklidňuje Pavel Hubený.

Řada vlastníků si svůj požadavek na zařazení do zóny kulturní krajiny vysvětlovala jako zelenou pro výstavbu nad rámec toho, co umožňuje platný územní plán. V takových případech, kdy územní plán s pozemky jako stavebními nepočítá, nebo kde jsou na pozemcích vyvinuta společenstva důležitá pro ochranu biologické rozmanitosti, jsme požadavky, třeba i na žádost obcí, akceptovat nemohli.

Původní návrh zonace se mění

Další část připomínek, která přišla od některých vědců, či vědeckých institucí nebo spolků, požadovala zvětšení zóny přírodní na více než 53 procent. Správa Národního parku Šumava v tomto případě považuje za nezbytné s uvolněním přírodních procesů počkat na dobu, kdy budou příslušné ekosystémy více strukturalizovány a kdy bude u nich nižší nebo žádné riziko vzniku velké gradace lýkožrouta smrkového.

„Pokud to shrneme, tak  jsme obdrželi 236 připomínek. Jelikož jsme zohlednili většinu z nich, změnil se původní návrh zonace. Například zóna kulturní krajiny je větší o zhruba 300 hektarů a tvoří tak 1,2 procenta z celé plochy národního parku. Změnily se také rozlohy dalších zón,“ vyjmenoval Jan Dvořák.

Zóna soustředěné péče po připomínkách zaujímá 46,6 procent národního parku, zóna přírodě blízká 24,6 procent a zóna přírodní se rozprostírá na 27,7 procentech území Národního parku Šumava.

Upravený návrh bude 5. dubna projednávat Rada Národního parku Šumava. Jeho návrh je k dohledání pod tímto odkazem: http://www.npsumava.cz/cz/5894/sekce/nova-zonace-narodniho-parku-sumava/

„Po jednání v Radě návrh společně i s obdrženými připomínkami předáme Ministerstvu životního prostředí, které připraví zonaci do podoby vyhlášky, již pošle do legislativního procesu. “ zakončil Pavel Hubený.