Z naprosto likvidační sankce nakonec Zbytinští vyvázli, i když to přece jen nebude tak docela zadarmo. „Hned, jak jsme v březnu obdrželi rozhodnutí, že máme vrátit celou dotaci a zaplatit vyměřené penále, jsme žádali o prominutí. Teď máme už potvrzeno rozhodnutí Generálního finančního ředitelství v Praze. Konečná sankce je ve výši jeden milion dvanáct tisíc a sedm set dvacet korun,“ s obrovskou úlevou konstatoval starosta Zbytin Josef Furiš. Přestože bývalý starosta obce pochybil spíše v administrativních záležitostech, i to znamenalo porušení pravidel dotace. Nové vedení obce pak muselo urychleně chyby napravit, i když několik měsíců po stanovených termínech. „Ve svém rozhodování přihlédlo Generální finanční ředitelství ke zdůvodnění na žádosti o prominutí, kde jsme vysvětlili, jak k celé záležitosti došlo, jaké kroky jsme podnikli směrem k nápravě a jaké kroky máme ještě v plánu,“ vysvětlil starosta. Vrátit dotaci na stavbu čistírny odpadních vod 25 milionů korun a k tomu zaplatit penále za porušení rozpočtové kázně dalších 20 milionů korun ještě před nedávnem hrozilo obci Zbytiny. Nakonec bude muset zaplatit milion a 12 tisíc korun. Spolu s tím, že nové vedení obce urychleně dotáhlo do konce kolaudaci stavby dodatečně se zhruba dvouletým zpožděním a dodalo požadované dokumenty, přispělo k takovému výsledku podle starosty Zbytin Josefa Furiše i rozhodnutí Okresního soudu v Prachaticích. Ten řešil na přelomu května a června letošního roku trestně právní odpovědnost bývalého starosty obce Antonína Poskočila, který byl trestní příkazem za neúmyslné nedbalostní jednání odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody s odkladem na tři roky. Přestože se do podání trestního oznámení novému vedení obce nechtělo, nemělo pod hrozbou likvidačních sankcí na výběr. „Dělat mrtvého brouka nebo zakrývat některé skutečnosti by pro obec znamenalo nejspíše zaplatit podstatně tvrdší sankci,“ je si starosta Zbytin jistý. Přestože nakonec Zbytinští nebudou muset uhradit celých 46 milionů korun, pro obec s ročním rozpočtem kolem šesti milionů korun a se zhruba půl milionem volných investičních prostředků není možné uhradit milionovou sankci najednou. „Momentálně proto jednáme s finančním úřadem o možnosti splátkového kalendáře. Současně jsme oslovili bývalého starostu s nabídkou o mimosoudní řešení náhrady vzniklých škod,“ doplnil Josef Furiš. Stejně jako tomu bylo v případě podání trestního oznámení, ani při vymáhání náhrady škody, která obci vznikla, nemají Zbytinští velký manévrovací prostor. Navíc byla okresním soudem s nárokem odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních. Pokud tedy nedojde k vzájemné dohodě mezi obcí a jejím bývalým starostou, není vyloučeno ani to, že se obec obrátí na soud. „Nejde o to, co chci, ale co musím. Jsme povinni řešit náhradu škody, pokud je znám viník. I když nám zčásti se splácením pomohou naše obecní lesy, budeme stejně muset výrazně omezit další investice v obci,“ dodal Furiš. „Chtěl bych podotknout, že zejména díky nové zastupitelce Mirce Vondruškové jsme dokázali celou záležitost ustát. Jediná věděla, jak postupovat, které dokumenty je nutné přednostně najít a ve svém volném čase se na úřadě probírala haldami letáků a bezvýznamných papírů, které tu zbyly po bývalém starostovi a mezi kterými byla většina důležitých dokumentů zamíchána. Tímto jí za sebe a celou obec Zbytiny děkuji, že věnovala své znalosti a čas záchraně obce,“ uzavřel Josef Furiš.