Starostka Jaroslava Martanová nemá se svoláním zastupitelstva problém. Podle zákona o obcích by se měli sejít nejpozději třetího června. „S největší pravděpodobností bude termín jednání 30. května. Je to reálný termín, takže příští týden v pátek bude zveřejněna pozvánka. Pouze musíme prověřit, zda v navrženém termínu je volný sál městského kulturního střediska," uvedla starostka.


Termín pro další zasedání zastupitelů byl plánovaný až na dvacátého června. Pokud se zastupitelé koncem května sejdou a odsouhlasí pověření nově zvoleného kontrolního výboru kontrolou smluv, měl by mít výbor dostatek času připravit veškeré podklady tak, aby se jimi mohli zastupitelé v červnu zabývat. Že na to bude mít kontrolní výbor dostatek času, se domnívá i zastupitel Pavel Dvořák, který svolání zastupitelstva v mimořádném termínu podporuje. „Samozřejmě to stihne, jedná se pouze o kontrolu smluv, které dozajista existují, odškrtnout si, že jsou v pořádku, nebo že tomu tak není," upřesnil Pavel Dvořák s tím, že nejasnosti kolem podnikatelských aktivit místostarosty Jiřího Caise jsou jen jedním z důvodů pro svolání jednání. „Objevily se nové okolnosti, konkrétně se týkají určitých smluv staršího data, ze kterých je zřejmé, že město nevyužívá jisté benefity, které mu smlouvy umožňují čerpat," doplnil Pavel Dvořák.
I když nechtěl být konkrétnější, může se jednat o smlouvy, na které upozornila při minulém jednání zastupitelů Věra Vávrová mladší a které v minulosti uzavřelo město s jedním z poskytovatelů IT služeb. Ten se zavázal k jistým benefitům ohledně dodávek internetového připojení pro základní a mateřské školy ve Vimperku. Zda jsou tyto benefity využívány, a pokud ne, proč na nich město netrvá, nedokázalo vedení města při jednání zastupitelů vysvětlit.


Podle zastupitele Zdeňka Kutila, který spolu s Ivetou Preslovou v pátek požadavek na svolání jednání zastupitelstva mimo plánovaný termín doručil na městský úřad, zásadním požadavkem je pověřit kontrolní výbor, aby provedl kontrolu smluv na dodávky IT služeb, legálnost takových služeb, náklady a podobně. „Jako důležité vnímám i to, zda bude kontrolní výbor vůbec funkční, protože nemá předsedu, ani člena pověřeného řízením výboru a je ve čtyřčlenném složení. Nicméně ustanoven byl, to je pravda, a teoreticky by měl už pracovat buď na základě zadání zastupitelstva, nebo aktivně vystupovat sám, což se v tomto případě nestalo," naznačil Zdeněk Kutil důvod, proč padl požadavek na svolání zastupitelstva. Část zastupitelů totiž měla se stejným požadavkem oslovit nově zvolený kontrolní výbor a pouze od jediného člena se jim mělo dostat odpovědi, že k tomu potřebují schválit zadání zastupitelstvem.
Zda jsou ve smlouvách, které část zastupitelů požaduje prověřit, skutečně závažné nedostatky, není podle Zdeňka Kutila v tuto chvíli jisté. „Je tam řada nejasností a pro nás neznámých, proto požadujeme kontrolu. Stojí tu názor proti názoru a pro nás je to nesrozumitelné," doplnil.

Co navrhují?
ZM pověřuje KV provést kontrolu poskytování internetových a dalších IT služeb ve školách, jejichž zřizovatelem je město Vimperk a to zejména s důrazem na tyto otázky:
1. Kdo poskytuje jednotlivým školám internetové a další IT služby a to včetně potřebné techniky, rozvodů v budovách, atd. (jméno firmy, kompletní technické specifikace kvality a rozsahu služby, všech patřičných povolení – stavebních, technických, nájemných smluv, legálnosti podnikání)
2. Kdy byly podepsány smlouvy na tyto služby, případně kdy byly provedeny jejich změny, dodatky či přílohy, a kdo tyto smlouvy podepsal, případně schválil
3. Kolik Kč školy, město nebo jiný útvar města za tyto poskytnuté služby platí (měsíční – roční náklady) včetně prověření zanesení těchto nákladů do účetnictví škol, města nebo útvarů města
4. Jaké další případné výhody firmy, dodávající IT služby, školám nebo městu, případně útvarům města poskytují (dary, sponzorské smlouvy, technika, další výhody, atd.)
5. Zda poskytují školy nebo město, jako zřizovatel, veřejnou reklamu těmto firmám (jakou formou, kde je reklama poskytována, úplatně či bezúplatně, smlouvy na reklamu firmy, atd.)