Přítomný ředitel NP a CHKO Šumava P. Hubený je proti provádění záchrany lesů Boubína způsobem, který požadovali demonstranti. Odmítá vydat či iniciovat nové rozhodnutí, které by umožňovalo efektivní ochranu vzrostlých lesů. V televizním komentáři uvedl, že "uvolnit veškeré těžby by bylo likvidační pro prales". Svolavatelé demonstrace dostatečně prokázali, že ředitel nemá pravdu, neboť nepožadují žádné těžby dřeva v původním oploceném pralese (47 ha). V okolní rezervaci požadují v ojedinělých případech ručně pokácet strom, odkornit a nechat shnít.

Výzva Vládě ČR, Ministerstvu životního prostředí,

Správě Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava

Účastníci demonstrace ZACHRAŇME PRALES A LESY NA BOUBÍNĚ

uskutečněné dne 12. 8. 2020 ve Vimperku vyzývají výše uvedené státní orgány:

1. Aby vzaly na vědomí

stav mimořádného poškození a ohrožení lesů v České republice, které se dotýká Národní přírodní rezervace Boubínský prales (dále jen NPR) a celého historického komplexu hory Boubín. Tento stav je dále prohlubován bezzásahovým režimem a omezováním efektivních asanačních postupů orgánem ochrany přírody. Blíže uvedeno v příloze „NPR – vývoj problému“.

2. Aby Státní správa ochrany přírody

zrušila rozhodnutí o NPR Boubínský prales z 15. 6. 2020, které je nezákonné, protože je vydáno v rozporu s plánem péče z r. 2015 a nereflektuje současnou kalamitní situaci v ČR. Uvedené rozhodnutí je špatné, protože:

- Brzdí a znemožňuje účinné zásahy proti kůrovci.

- Stávající holiny v NPR se zvětší o další napadené lesy, které jako neasanované způsobí další kůrovcová ohniska a holiny v okolí NPR a v celém boubínském lesním komplexu.

- Nově rozšířené bezzásahové území o rozloze 55 ha má zásobu smrku atraktivního pro kůrovce v řádech tisíců kubíků. Po jejich přeměně v kůrovcové souše spolu se soušemi na ostatním území rezervace lze očekávat, že v NPR a v jeho okolí bude napadeno několik tisíc hektarů vzrostlých lesů. Výsledkem rozhodnutí Správy NP a CHKO Šumava je již v současné době odumření téměř všech smrků v oploceném pralese.

- Asanace loupáním nastojato je účinné jen ve stádiu larev. Účinnou asanaci kůrovce v dalších stádiích vývoje kůrovce lze docílit jen u pokácených stromů.

- Z důvodu velkého množství odumřelých stromů v bezzásahové části dojde k uzavření turistické stezky v úseku jezírko - Knížecí cesta kolem oplocení pralesa na vrchol Boubína; nebo kácení stromů v oplocené části pralesa z důvodu ohrožení životů veřejnosti.

Šumava. Ilustrační foto
Vyjádření ředitele Správy NP Šumava k výzvě předané účastníky demonstrace

3. Aby Státní správa ochrany přírody

vzala na vědomí právní stav v České republice a vedle vědecko-výzkumných cílů začala respektovat souběžnou platnost Zákona o lesích a Zákona o ochraně přírody a krajiny. Kůrovec je kalamitní hmyz ve smyslu právních předpisů a jeho další šíření nelze podporovat! Není možné neschopnost odborné reakce maskovat líbivými poučkami „že příroda si vždycky pomůže sama“.

Výsledkem podobných, rádoby odborných přístupů jsou rozsáhlé plochy zničeného dospělého lesa v celém NP Šumava, potažmo se tento přístup neblaze projevuje na stavu lesů v celé republice. Stejný výsledek ohrožuje právě teď i Boubín. Omezení asanačních prostředků v navazujících plochách dalších lesů doslova dláždí cestu pro nový postup kůrovce.

4. Aby Státní správa ochrany přírody

Vešla v účinnou a přátelskou spolupráci s výkonnými lesníky a vzala na vědomí, že i člověk je součástí přírody a dokáže aktivním přístupem zmírnit a zastavit neblahé dopady přírodních katastrof, mezi které musíme zařadit i kůrovce.

Společnou deklarací vzájemného přátelství a úcty mezi pracovníky lesního hospodářství (MZe) a pracovníky ochrany přírody (MŽP) ukázat široké veřejnosti, že nás spojuje společná obava o základní složku životního prostředí, kterou je VZROSTLÝ LES.

5. Aby Státní správa ochrany přírody

vydala nové rozhodnutí o NPR Boubínský prales, které odpovídá objemu napadeného dřeva a povede k účinným zásahům na zastavení gradace kůrovce.

V NPR by měla být povolena výjimka z použití intenzivní technologie na asanaci kůrovcového dříví, přičemž by byly zachovány tyto zásady:

- Ponechat ležet veškeré pokácené dříví k zetlení.

- Žádné dříví se nebude přibližovat ani odvážet a tak do NPR nevjede žádný mechanizační prostředek (mimo cesty). Tím nebude nijak poškozen les a nedojde k žádnému negativnímu vlivu na vodní režim apod..

- Kácení a odkorňování stromů bude prováděno pouze manuálně - motorovou pilou - ne kácecím strojem.

6. Aby Státní správa ochrany přírody

rozhodovala racionálně a ne ideologicky. Naprostá většina veřejnosti chce i nadále chodit kolem oploceného Boubínského pralesa (47 ha) a v něm VIDĚT STAV ve vrcholné fázi vývoje lesa (tj. přirozená směs dřevin s převahou smrku ve stáří až 500 let) -

a NE PROCESY, které tam probíhají (tj. mladý les s převahou buku).

Na takovou podobu pralesa s okolním kulturním lesem je široká společenská objednávka a ne na podobu velkoplošné divočiny jako je v NP Šumava.

Svolavatelé demonstrace:

Komunita pro duchovní rozvoj, o. p. s., zástupce: Petr Martan

Hnutí Život, z. s., www.hnutizivot.cz

zástupce: Ing. Arch. Pavel Valtr, Ing. Martin Klewar

Zachraňme Šumavu, z. s., www.zachranmesumavu.cz

zástupce: Ing. Tomáš Jirsa