Zákon:č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 76/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa.

Tato výzva se týká opatření k řešení kalamitního stavu výskytu lýkožrouta smrkového a dalších druhů podkorního hmyzu (kůrovců) v oblastech působnosti ORP Prachatice.

Za účelem zmírnění poškození lesních porostů kůrovcem je třeba přijmout taková opatření, jimiž bude účinně bráněno v dalším šíření kůrovce, zejména:

- v maximálně možné míře zachytit jarní rojení kůrovce (lapáky, lapače), soustavně důsledně vyhledávat napadené stromy a tyto včas a účinně asanovat (mechanicky, chemicky – dle možnosti),
- nemanipulovat s napadeným dřevem, pokud v něm kůrovec dosáhl vývojového stádia kukly až dospělého brouka – v takovém případě je nutná okamžitá asanace, nejlépe odkorněním. Převoz dřeva je možný až po této asanaci,
- pokud nedochází k průběžnému odvozu dřeva mimo lesní porosty, je nutné preventivně dříví včas a účinně asanovat.

Za účinnou asanaci je považováno:
- mechanicky - odkorněním, které se provádí oloupáním kůry napadeného kmene ručně nebo pomocí odkorňovací frézy – adaptér na motorovou pilu,
- chemicky – postřikem napadeného kmene schváleným přípravkem na ochranu rostlin (dle aktuálního Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa) s přimícháním pomocné látky (barviva). Postřik musí být proveden po celém obvodu kmene. O postřiku musí být vedena evidence minimálně v rozsahu: (datum provedení aplikace, použitý přípravek, aplikovaná dávka),
- balení do insekticidních sítí,
- odvoz – přímý odvoz vytěžené hmoty k zpracování, pokud v ní vývoj kůrovce nedosáhl stádia kukly nebo mladého brouka.

Za kůrovcové stromy se nově nepovažují suché stromy, které už lýkožrout zcela opustil. Jde o kůrovcové souše, jejichž těžbu lze zejména v kalamitním stavu zcela odložit právě za účelem vyhledávání škůdců v dosud zelených stromech.

Veškeré činnosti (nejen) při ochraně lesa je nutné provádět v součinnosti se svým odborným lesním hospodářem - OLH. Kontakty na jednotlivé OLH lze získat u pracovníka státní správy lesů na Městském úřadě Prachatice.

Provádět opatření k ochraně lesa je povinností vlastníka lesa. Jejich neplnění je přestupkem podle lesního zákona a vlastník lesa se vystavuje možnému postihu ze strany orgánů státní správy lesů i jiných příslušných organizací (např. České inspekce životního prostředí).

Alena Veleková, DiS, referentka odboru životního prostředí MěÚ Prachatice