Poslední budovou, která je v tuto chvíli vytápěna z kotelny v Hornické ulici v Netolicích, je budova Základní školy v Bavorovské ulici.


Ta, na rozdíl od bytových domů, nebyla v polovině letošního roku odpojena. Město totiž podle plánu ukončilo provoz kotelen v ulici 9. Května a v Tržní a nyní řeší, jakým způsobem bude nadále vytápět školu. Bytové domy jsou od té doby vytápěny z vlastních kotelen, čímž se cena tepla pro jednotlivé byty snížila.
Stávající varianta vytápění školy je vzhledem ke stáří, neefektivitě městských kotlů, ztrátám v přenosu teplé vody do budovy školy a tím i vyšší ceně tepla z dlouhodobého hlediska ekonomicky nevýhodná. „Řešení je několik, město o nich v tuto chvíli jedná," uvedl ředitel školy Ladislav Vovesný.


Komise pro koncepční řešení tepelného hospodářství, kterou jmenovalo zastupitelstvo, se zabývala variantami, jak dodávky tepla do netolické školy vyřešit. První varianta je, že by město vybudovalo tepelná čerpadla, což by znamenalo i rekonstrukci rozvodů a přidání radiátorů v budově. To je provozně sice výhodnější, ale bez dotace investičně velmi náročné a město na takový zásah do vytápění v rozpočtu nemá peníze.


Druhá varianta počítá s nabídkou investora na vybudování a zainvestování plynové kotelny výměnou za dlouhodobé provozování kotelny investorem za cenu tepla 700 korun za gigajoul.


Třetí varianta pak řeší vybudování a provozování plynové kotelny v Základní škole Netolice vlastními kapacitami města.


Komise pak radním jako nejvýhodnější a nejrychlejší řešení doporučila připravit zadání a vyhlásit výběrové řízení na kompletní dodávku – vybudování dvou samostatných plynových kotelen. Zvlášť v budově školy a zvlášť v budově dílen, a to včetně projektové dokumentace.


„Radní se touto otázkou zabývali na svém zasedání," potvrdil starosta Netolic Oldřich Petrášek. Radě města byl předložen návrh zadávací dokumentace výběrového řízení. S návrhem radní souhlasili s tím, že smluvní cena nebude stanovena odhadem, ale dle položkového rozpočtu a lhůta pro podání nabídek bude maximálně třicet dnů po zveřejnění výzvy.


Projektová dokumentace bude před podáním žádosti o příslušné povolení stavebního úřadu předložena ještě radě ke schválení. Zda ale stihnou netoličtí radní vyřešit topení v budově základní školy v tomto volebním období, je ale zatím otázkou. V tuto chvíli není ani jisté, zda bude nové a ekonomičtější vytápění školní budovy zahájeno v letošní topné sezoně.