Přesto rok co rok hasiči vyjíždějí k bezpočtu požárů, které vznikly právě vypalováním suché trávy a jejich původci je nezvládli ukočírovat.
Jen za poslední víkend se přesvědčilo pět lidí o pravdivosti rčení, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Slunečné počasí sice přímo lákalo k zahradním pracím, ale silnější vítr netvořil pro zakládání ohňů právě ideální podmínky. Napilno tak měli především profesionální hasiči z prachatické stanice a dobrovolní hasiči z Vlachova Březí. Ti si o víkendu připsali zásahy v Husinci, u Výrova, v Uhřicích a v Dolním Kožlí. Tady si neopatrnost při pálení trávy vyžádala škodu kolem patnácti tisíc korun. „Vyšetřovatel HZS na místě jako příčinu požáru stanovil zavinění z nedbalosti, které se dopustil majitel pozemku při vypalování trávy. Požár se rozšířil také na dva dřevěné sklady, které shořely včetně nářadí, které bylo uvnitř,“ uvedla mluvčí policie Martina Joklová.
Přestože policisté se tímto případem dále zabývat nebudou, viníka čeká řešení u hasičů. Svým jednáním se totiž dopustil přestupku na úseku požární ochrany. Vypalování trávy je totiž podle zákona o požární ochraně přísně zakázáno. „V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 korun. Právnické osobě a podnikající fyzické osobě mohou hasiči v takovém případě udělit pokutu až do výše půl milionu korun,“ upozornila tisková mluvčí hasičů Vendula Matějů.
Zákon o požární ochraně hovoří jasně. Fyzické osoby, právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.
Podle mluvčí hasičů lze pálení klestu oznámit předem jak telefonicky, tak vyplněním elektronického formuláře. „Pro tyto účely jsou určena telefonní čísla s počátečním předčíslím 950 230 a koncovým trojčíslím 105 až 108. V žádném případě k těmto účelům nejsou určena čísla tísňových linek 150 a 112,“ zdůraznila Matějů.

 

Vypalování trávy:

Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 korun, právnické osobě a podnikající fyzické osobě mohou hasiči udělit pokutu až do výše 500 000 korun.

 

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

 

Přestože hlášení pálení není pro všechny osoby v České republice povinné, jeho oznámení nám pomáhá k lepší orientaci při rozlišování ostatních ohlašovaných mimořádných událostí a následnému snižování počtu zbytečných výjezdů jednotek HZS Jihočeského kraje.

 

Pálení je možné ohlásit telefonicky, a to na čísla 950 230 108, 950 230 105, 950 230 106 nebo 950 230 107. Při ohlášení je nutné uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesnou identifikaci místa, kde bude pálení probíhat, datum a hodinu pálení, případně další údaje, které bude požadovat příslušník HZS Jihočeského kraje.

 

Ohlášení pálení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání 112 a 150, jež slouží k přímé pomoci při mimořádných událostech!

 

Druhým způsobem, který je k dispozici veřejnosti při hlášení pálení, je vyplnění elektronického formuláře na webových stránkách HZS Jihočeského kraje – www.hzsjck.cz. Na úvodní straně webových stránek je pod názvem „Pálení“ umístěn intuitivní formulář, a to včetně lokalizace vlastního místa pálení nad mapou ČR. Každý, kdo formulář vyplní, obdrží z informačního systému HZS Jihočeského kraje potvrzení o přijetí zadaného pálení.

 

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

- Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělávejte.

- Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.

- Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.

- Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymkl kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.

- Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.

- Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi, s výjimkou hospodářské správy a vyhrazených tábořišť míst se nesmí spalovat materiál v lese.

- Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

- Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.

- Nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.