Jeho odpověď přinášíme zde:

Ad1: Skutečně si uvědomuji, a se mnou všichni kompetentní zaměstnanci, že se ocitáme v období s rizikem mimořádně silné gradace lýkožrouta smrkového, jak v celé ČR, tak i v oblasti Boubína. A protože mám bohaté zkušenosti s chováním gradací lýkožrouta smrkového tam, kde nebyl manipulován zásahy spojenými s ochranou lesa, nemohu s vámi sdílet přesvědčení, že za zvýšeným stavem lýkožrouta smrkového v ČR i na Boubíně je třeba hledat „bezzásahový režim.“

Ad2: Vyzýváte mne ke zrušení rozhodnutí o NPR Boubínský prales z 15. 6. 2020. To opravdu není v mé kompetenci. Rozhodnutí bylo vydáno ve správním řízení odpovědnou pověřenou úřední osobou. Správní řízení podle mého názoru probíhalo v souladu se zákonem. V současné době je v odvolacím procesu na odboru státní správy MŽP.

V souvislosti s tím mne zaujala jiná věc: dva ze tří svolavatelů demonstrace jsou spolky. Pokud stanovy těchto spolků splňují podmínky stanovené zákonem, mohou se domáhat účastenství ve správních řízeních podle § 70 zákona č.114/1992 Sb. Toto ustanovení je v zákoně od jeho vzniku v roce 1992. Rovněž problém spojený s ochranou přírody a ochranou lesa v NPR Boubínský prales je věcně na stole již déle než rok. Ptám se tedy, proč jste nevyužili svého práva a neuplatnili své připomínky, námitky a návrhy v průběhu správního řízení? Odpověď, kterou mi dal pan kolega M. Klewar přímo na demonstraci – tedy že se cítíte unaveni o tom diskutovat a předkládat důkazy dokládající oprávněnost vašeho názoru – nezlobte se, mne nemůže přesvědčit o vašem skutečném zájmu o věc. Chápu, že uspořádat demonstraci unavuje méně, než se seriózně a dlouhodobě věnovat tématu a pokoušet se řádně v souladu se zákonem prosadit svůj názor. Ale jedině druhý způsob považuji za správný a efektivní.

Ke konkrétním výhradám k věcné podobě rozhodnutí se proto z výše uvedeného důvodu nebudu vyjadřovat.

Šumava. Ilustrační foto
Zachraňme prales a lesy na Boubíně - účastníci demonstrace vyzývají vládu

Ad3: Ze své dlouhodobé praxe vedoucího Správy CHKO Šumava a z poznatků, které o vámi napadeném rozhodnutí mám, vím, že pověřená úřední osoba si je naprosto vědoma existence obou vámi zmiňovaných zákonných norem, a že rozhoduje plně v souladu s jejich zněním i obsahem. Mám za to, že výsledné rozhodnutí je dobře zdůvodněným vytýčením těch částí NPR, ve kterých lze aplikovat opatření ochrany lesa tak, aby nedošlo ke změně v biologické rozmanitosti, struktury a funkce ekosystémů, jak požaduje zákon. Podotýkám, že na cca 80 % rozlohy NPR lze zasahovat proti kůrovci.

Ad4: Jsem přesvědčen o tom (a mohu to stvrdit osobní zkušeností), že příslušní odborníci Správy NP Šumava jsou již mnoho let v úzkém vztahu s výkonnými lesníky a rozhodují vždy po jednání s nimi.

Ad5: Požadujete, aby Správa Národního parku Šumava vydala nové rozhodnutí, které by umožnilo použití intenzivních technologií (v NPR jsou zákonem zakázány) s tím, že v území bude ponecháno veškeré asanované dříví a že mimo cesty nevjede žádný mechanizační prostředek. K tomu chci jen znovu připomenout, že takové návrhy by bývalo bylo možné podávat v průběhu správního řízení, pokud byste byli jeho účastníky. Nicméně i v takovém případě by byl velmi důležitý postoj subjektu, který je za lesy v NPR ze zákona zodpovědný, a tím jsou Lesy ČR s.p. O vydání nového rozhodnutí, minimálně do doby pravomocného ukončení již běžícího správního řízení, tedy není možné uvažovat.

Ad6: Žádáte nás, abychom našimi rozhodnutími zajistili trvalý a neměnný obraz pralesa, jak píšete, ve „vrcholné fázi“. K tomu vám mohu zcela jasně sdělit, že takový požadavek je zhola nemožný. Prales, les, stejně jako člověk, mají své životní vývojové fáze. Váš požadavek - aplikován na člověka jako živou bytost – směřuje k tomu, aby státní správa zajistila trvalou podobu lidského jedince ve věku 25-35 let. Toto přirovnání budiž vysvětlením jisté naivity a faktické nesplnitelnosti vámi předloženého požadavku.

Pavel Hubený, ředitel Správy Národního parku Šumava