Voličem pro volbu prezidenta je státní občan ČR, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl věku nejméně 18 let.


Hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, nebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen jej odevzdat okrskové volební komisi. Ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území ČR, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního či městského úřadu, nebo úřadu městyse.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky byly distribuovány voličům nejpozději tři dny předvolbami. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené a které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něj patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky jiný volič, ale ne člen okrskové volební komise. Voličem vybraný hlasovací lístek za něj může vložit do úřední obálky a případně i obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Druhé kolo volby prezidenta ČR
Případné druhé kolo volby prezidenta ČR se bude konat ve dvou dnech, na území ČR v pátek 25. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. ledna od 8 do 14 hodin. Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve dnech volby prezidenta ČR ve volební místnosti. Ve druhém kole volby může volit i státní občan ČR, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 26. ledna 2013, dosáhl věku 18 let.

infografika

Zdroj: MVČR

Víte že:

– Městský úřad v Prachaticích má po dobu prezidentských voleb zajištěnou stálou službu, a to od pátečních 14 hodin do soboty do 14 hodin.

– Voliči, kteří nemají platný občanský průkaz, si ho mohou přijít do budovy městského úřadu nechat vyrobit. Musí však s sebou mít dvě fotografie a 100 korun na správní poplatek. Občanský průkaz bude vyroben na počkání, ovšem jeho platnost je omezena na jeden měsíc. Služba na občanských průkazech je v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

- Stálou službu po dobu voleb má také Městský úřad ve Vimperku v ulici Steinbrenerova (2. patro – Jana Martanová). I tam na počkání vyrobí občanský průkaz, s nímž mohou lidé k volbám.

– Voliči, kteří nemohou vinou zdravotních potíží dorazit do příslušné volební místnosti, mohou kdykoliv během voleb, nejpozději však půl hodiny před jejich řádným ukončením, požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou. Tito zájemci mohou o přenosnou urnu požádat na číslech Městského úřadu Prachatice 722461560 nebo 388607266 v pátek od 14 do 21.30 hodin a v sobotu od osmi do 13.30 hodin. Vimperští mohou o přenosnou urnu žádat Veroniku Čermákovou, telefon 388 402 215.

– Pokud by měl někdo z voličů jakoukoliv otázku či připomínku k průběhu voleb, může přijít do budovy Městské úřadu Prachaticích v době prezidentských voleb osobně.

- Získat voličský průkaz pro I. kolo voleb už není možné. Seznamy voličů jsou od středečního večera uzavřené.