Co je podle Vašeho názoru největším problémem města Prachatice a je nutné, aby ho nové zastupitelstvo začalo řešit okamžitě po volbách?
Jednou z prvních společných aktivit nového zastupitelstva by mělo být vytvoření čtyřleté koncepce hospodaření s bytovým i nebytovým fondem města Prachatice, upravení cen nájemného podle dostupnosti, kvality i vybavení bytů a funkčnost Městské správy domů a bytů. Na místě je také 100% příprava na nové programové období EU formou rozvojového plánu připravovaných investičních a neinvestičních projektů, abychom byli schopni i nadále pokračovat v úspěšném čerpání financí. Bude důležité dostát i již existujícím závazkům, tedy vybudování recyklačního a sběrného dvora, hokejbalového hřiště, zateplení škol i domu s pečovatelskou službou a podobně. Kromě investic musí Prachatice také žít a udržet mladé lidi a rodiny s dětmi ve městě řadou podpůrných aktivit a rozvojem již existujících služeb.

Je podle Vašeho názoru nutné postavit (rekonstruovat) bývalou hasičskou zbrojnici na Multifunkční centrum a knihovnu? Jakým způsobem by bylo možné takovou stavbu financovat?
Projekt Multifunkčního centra a městské knihovny by měl rozhodně patřit do priorit Města v budoucích letech. Městská knihovna si dlouhodobě zaslouží nové prostory a lokalita bývalé hasičské zbrojnice je pro takovouto veřejnou budovu ideální. Již existující architektonické návrhy jsou z mého pohledu geniální a nová knihovna by se mohla stát další dominantou Prachatic. Zdroje jsou jasné - Evropské strukturální a investiční fondy pro roky 2014 – 2020, národní zdroje z Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj. Bude muset dojít k více zdrojovému financování z několika na sebe navazujících projektů, a to nejen z evropské či národní úrovně, ale i Město Prachatice musí počítat s finanční spoluúčastí.

Jakým způsobem chcete vyřešit fungování letního kina v Prachaticích a proč? Jak by mohlo v budoucnu letní kino vypadat?
O rekonstrukci a inovaci společenského a kulturního areálu letního kina mluvím v radě města už několik let, ale zatím nebyly k dispozici vhodné dotační prostředky. Letní kino má ve městě mnohaletou tradici a pamětníci si pamatují, že nesloužil jen k promítání filmů, ale i jako venkovní aréna pro divadla a koncerty. K tomuto modelu bychom se měli vrátit. Nové zmodernizované kino nemusí mít tak velkou kapacitu, avšak zastřešená aréna s kvalitním technickým zázemím nejen pro promítání filmů, ale i pro organizaci koncertů bude nutná. Značná část venkovních akcí by se tam mohla přesunout právě sem. Bez dotací to ale nepůjde.

Do jaké lokality byste přestěhovali prachatickou střelnici a proč? Je podle Vašeho názoru vůbec potřeba střelnici stěhovat jinam nebo jen upravit tu stávající?
Kolem přestěhování či nepřestěhování střelnice vzniklo v poslední době příliš mnoho zmatků a horké krve. Střelci vyšli městu vstříc s přestěhováním střelnice, aby Prachatice pokračovaly ve svých rozvojových plánech. Nenašla se však vhodná lokalita, která by splňovala laicky řešeno dostatečnou vzdálenost od obytných ploch a hlukovou zátěž. Nové vedení města bude muset začít od začátku, vyslechnout si požadavky a společně formou veřejné diskuse nejen se střelci, ale i s občany, najít nejvhodnější místo pro její umístění. Žádnou lokalitu nepreferuji, to musí říct střelci, kteří znají požadavky a rozumí tomu. I u tohoto projektu připomínám možnosti získání dotací z EU.

Víte, jak vylepšit nabídku kulturního či turistického vyžití ve městě Prachatice, aby bývalé okresní město bylo místem pro setkávání nejen jeho obyvatel a přilákalo nové turisty?
Prachatice jsou samy o sobě velkým turistickým lákadlem, avšak neumíme ve městě udržet návštěvníky déle než na jeden den. Tady je příležitost nejen v oblasti kulturní, ale i cestovního ruchu a gastronomie. Navrhujeme například vrátit Prachaticím punc města sportovního a turistického, zaměřit se na vybudování cyklistické infrastruktury, ta tady zcela chybí, chceme podporovat tradice várečného práva i zapsání Solné zlaté stezky mezi nehmotné kulturní dědictví UNESCO. Již z minulého období si neseme myšlenku vybudování spolkového domu, ve kterém by našly zázemí a příležitost místní kulturní spolky, a to jak divadelní či hudební, tak i výtvarné. Za nevyužitou považujeme divadelní kavárnu, kde by se mohly pořádat semináře, přednášky, výstavy, workshopy, apod. Velké rezervy má Město i ve vlastní propagaci. Dlouhodobě navrhuji propojený marketing pro celé Prachaticko, tedy připojit Volary a Netolice a propagovat celý region.