Jako předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Prachatice se ohrazuji vůči některým článkům uveřejněných v Prachatickém deníku týkajících se vydání nového územního plánu Prachatic a v neposlední řadě také proti článku uveřejněného pod názvem „Radka Paulová ke schvalování územního plánu Prachatic".


Na základě rozpravy, která proběhla v rámci jednání zastupitelstva města k bodu týkajícího se vydání nového územního plánu, jsem oslovil Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, aby mi podal jednoznačné vyjádření, zda zastupitelstvo města nějakým způsobem nepochybilo. Odpověď dozorového orgánu je naprosto jednoznačná. Proces projednávání a vydání územního plánu, včetně posloupnosti jednotlivých usnesení, tedy i nerušení usnesení, která nemohla být naplněna, takzvanou revokací, byl naprosto v souladu se zákonem.

Diskusi k územnímu plánu Prachatic ČTĚTE ZDE.
Je zvláštní, že jednotlivé články vycházející v Prachatickém deníku se zaobírají pouze polemikou ohledně nevymezení několika pozemků jako zastavitelných, čili nevyhovění požadavkům nemnoha jednotlivců, zatímco územní plán řeší celé území města o rozloze přes 3891 ha a nepochybně obsahuje řadu prospěšných celoměstských témat. Tento postup má dle mého názoru vytvořit názor veřejnosti, jak jsou Ti zastupitelé nekompetentní, nepřející a své práci nerozumějí. Vždyť stovky našich občanů čekalo na schválení územního plánu dlouhá léta. Celý materiál připravený úředníky a zpracovatelem územního plánu ke schválení obsahoval přibližně 330 stran a pracovalo se na něm asi 8 let. Bylo na něm odvedeno mnoha stovek hodin práce. Proces přípravy byl velmi složitý (jednání s občany, na krajském úřadě, ministerstvech, několik řádných jednání zastupitelstva města včetně souvisejících pracovních jednání zastupitelů).

Všichni zastupitelé věděli, že konečné usnesení zastupitelstva vydávající nový územní plán nemůže být v rozporu s několika základními principy, například: nesmí být v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samozřejmě s požadavky právních předpisů. Kvůli závažnosti tohoto strategického dokumentu a maximálního možného vysvětlení všech souvisejících aspektů proběhla i pracovní jednání zastupitelů v minulých i současném volebním období. Těsně před veřejným projednáním v červnu roku 2015 svolal starosta města pracovní jednání zastupitelů pro poskytnutí veškerých informací, jakým způsobem budou námitky občanů vypořádány i s náležitým výkladem příslušných úředníků. Toto jednání je možné chápat jako jakési dohodovací řízení mezi vůlí samosprávy města, zástupců státní správy a pořizovatelem územního plánu. Někteří kritici však následně zmiňovali, že žádné jednání neproběhlo.

Tehdy nikdo z přítomných zastupitelů, kromě Ing. Toncara, neuvedl, že by způsobu vypořádání námitek nerozuměl, ani nevyjádřil zásadní nesouhlas. Proces byl tedy řádně postoupen dál. Sám starosta s představiteli zmiňovaných neuspokojených občanů za účasti zástupců pořizovatele a státní správy několikrát opakovaně jednal. Snad by bylo vhodné zmínit, které jsou dotčené orgány, jež mají v daných případech větší pravomoci než zastupitelstvo města. Mezi významné dotčené orgány v našem případě např. patřily:¨

- Ministerstvo kultury ČR - orgán státní památkové péče,

-Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví - orgán ochrany zemědělského půdního fondu,

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje - orgán ochrany veřejného zdraví,

- Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví - orgán ochrany přírody,

- Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví - orgán státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,

- Městský úřad Prachatice, odbor KSD - silniční správní úřad,

- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje - orgán státního požárního dozoru.

Novým územním plánem se konečně otevírá možnost zastavění téměř 56 ha pozemků na území města Prachatice a jeho spádových osad pro řešení bydlení občanů. Kdyby se všechna tato území zastavěla, pak by prostým výpočtem mohl stoupnout počet občanů města o více než 2,5 tisíce.

Je vhodné připomenout, že v územním plánu je ve značné míře také pamatováno na rozvoj průmyslové zóny, která se může rozšířit až o dalších 6 ha v ulici Krumlovské a 5 ha u Těšovic. V případě neschválení územního plánu by nevznikla ani možnost přestěhovat střelnici nad lokalitu u sběrného dvora, jak vedení města společně se střeleckým klubem plánuje. Nemalým přínosem je určitě i skutečnost, že existence nového schváleného územního plánu přinese do rozpočtu města pravidelně každoročně minimálně o 290 tis. Kč více, coby dotace na památky, a mnoho dalších pozitivních přínosů pro město a jeho občany. Je mi líto, že se diskuse nad takto důležitým dokumentem zúžila na opakované mediální prezentace, jak třem záměrům fyzických osob nebylo vyhověno. Vyhověno nebylo, protože být z výše uvedených principů nemohlo. Nebyla to žádná zlovůle, nebo nepřejícnost zastupitelů.

Vladimir Lang, zastupitel Nezavislí