Jak opakovaně při projednávání žádostí podnikatelů o odpuštění sankcí vyplývajících z uzavřených smluv dodává starosta Bohumil Petrášek: „Můžeme být rádi, že má o podnikání v kasárnách vůbec někdo zájem.“ A z výsledků hlasování je zřejmé, že zastupitelé v tomto případě jednomyslně drží basu. A to jak směrem k nájemníkům v městských bytech, tak vůči podnikatelům v bývalých kasárnách U Sloupu.

Postoj k úhradě smluvních sankcí přitom starosta Petrášek omlouvá tím, že není vinou podnikatelů, že včas neuhradí to, co jim z uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní vyplývá. „Skutečně smluvní pokutu odpouštíme jen v případech, kdy prodleva je způsobena pouze komplikacemi se získáním peněz od finančních ústavů,“ hájí starosta jedním dechem podnikatele i zastupitele.

Podle něho je to ale jen jeden ze dvou důvodů. „Zohledňujeme to i proto, že jsme rádi, že tam podnikatel podniká a prodleva není dlouhá. Podnikatel si o úvěr či půjčku zažádá tři čtyři měsíce před uplynutím nájemní smlouvy, ale jednání s bankovními ústavy jsou v poslední době složitá,“ zopakoval starosta s tím, že se jedná o rozhodnutí zastupitelů. „Pro podpoření podnikání v této lokalitě to považuji za správné rozhodnutí. I když vím, že se na to může někdo dívat tak, že se odpouští peníze, za které by se ve městě mohlo něco udělat,“ řekl. Pokud by to prý neudělali, možná by podnikatele dostali do takových problémů, že by musel svou podnikatelskou činnost ukončit. „A dopad na město by pak mohl být větší, než nějakých třicet tisíc,“ upozornil Petrášek na druhou stranu téže mince.

Zatímco u dluhů z bytových prostor řeší jejich splácení město uzavřením splátkového kalendáře, o ničem podobném u podnikatelů v kasárnách neuvažuje. Za podobných podmínek by město pak své peníze, na které má z oboustranně dobrovolně uzavřené smlouvy právo, získalo, byť za delší dobu. „Zatím jsme se pro takový způsob nerozhodli, ale možná k tomu v budoucnu dojde,“ připustil starosta.

Podnikatel, který uzavřel s městem nájemní smlouvu s tím, že po jasně stanoveném čase pronajatou nemovitost odkoupí a po celou dobu navíc hradí zvýhodněné nájemné, má možnost odkoupit si pronajatou nemovitost i dříve, než stanoví smlouva. V takovém případě je o to víc zarážející, že vedení města na svých penězích nelpí. Případy, kdy si podnikatelé objekt odkoupili dřív, přitom podle starosty Petráška mají.

Zatímco na dlužných částkách za nevybrané nájemné, poplatcích za služby či za penále z prodlení stanovili zastupitelé jen od ledna 2010 do ledna letošního roku splátkové kalendáře šestnácti žadatelům na celkovou částku vyšší než 744 tisíc korun, nic podobného u smluvních pokut U Sloupu nenastalo. Přitom se jednalo o přibližně poloviční částku. Starosta ale odmítá jednoduché srovnání, že by podnikatelé v kasárnách U Sloupu byli pro město důležitější, než nájemníci v městských bytech. „Je pravdou, že podnikatel, který podniká v kasárnách, minimálně živí sebe a svou rodinu a tím je pro město důležitý,“ podotkl Petrášek. Rozdíl mezi neplatiči nájemného a podnikatelem, který má od města pronajatý objekt v kasárnách, je podle starosty v tom, že dlužníci v městských bytech si neplní nebo neplnili povinnosti plynoucí jim z nájemní smlouvy, zatímco podnikatel byť zvýhodněné nájemné platí. „I když podle smlouvy lze požadovat i od nich smluvní pokutu, pokud by tomu tak nebylo. U nájemců smluvní pokuty neřešíme, protože v nájemních smlouvách na byty tato možnost není. Tam nastupuje penále za nezaplacení,“ vysvětlil starosta.

Současně připomněl, že vstřícný přístup k řešení smluvních pokut u nájemců a vlastníků nemovitostí v kasárnách je dlouhodobější praxe. „Platí od doby, kdy se začaly nemovitosti po uplynutí nájemní smlouvy prodávat. Stejně tak by mohl někdo kritizovat, proč mají podnikatelé U Sloupu dvouleté zvýhodněné nájemné, zatímco u nebytových prostor ve městě tato možnost není,“ argumentoval Petrášek.

Pobídky v podobě zvýhodněného nájemného jsou ovšem naprosto běžné nejen ve Vimperku. Nalákat podnikatele do nevyužitých prostor se snaží všechna města, například vytvořením průmyslových zón. Něco jiného je ale pobídka ze strany města k oživení areálu bývalých kasáren, a něco jiného je benevolentní přístup k vymáhání svých práv jakožto vlastníka.

Zažitá praxe ve vimperském zastupitelstvu může nadělat ještě dost problémů a bude se jen hodně těžko měnit. I když je to v pravomoci zastupitelstva, nenašel se nikdo, kdo by řekl dost a zatím nebyla jasně stanovena ani pravidla, do kolika měsíců ještě smluvní pokutu odpustí a odkdy ji budou nekompromisně vymáhat, ať už jednorázově, nebo splátkovým kalendářem. „Řekněte teď, že pokutu neodpustíme, když už se to v minulosti schválilo. To se bude těžko prosazovat,“ dodal Bohumil Petrášek. Město má přitom uzavřených ještě pět podobných smluv o smlouvách budoucích kupních, kde čistě teoreticky může hrozit nájemci smluvní pokuta za nedodržení termínu prodeje. Z výše uvedeného je ovšem sporné, zda by ji zastupitelé vymáhali, pokud by k tomu došlo.

Ve čtyřech případech od roku 2006 přišlo rozhodnutím zastupitelů město Vimperk prominutím smluvních pokut o bezmála 380 tisíc korun. Pak se nabízí spíše filosofická otázka, zda se skutečně vedení města při správě jeho majetku chová, jak mu ukládá zákon, tedy jako správný hospodář.