Dnes odpovídá na otázky Jaroslavy Martanové metodička středisek environmentální výchovy Martina Kučerová.

Martino, poznaly jsem se na Správě, kam jsi nastoupila po skončení studia. Bylo to uchopení příležitosti, která se naskytla, nebo přání jako v mém případě?
Byla to velká náhoda. Po studiu na soukromé jazykové škole mi byla nabídnuta práce na Správě Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava v útvaru pro veřejnost, kde jsem se začala seznamovat s ochranou přírody. V té době jsem ani netušila, jakou krásnou práci tím získávám.

Na Správě jsi započala s budováním ekologické výchovy, které jsi dala dle mého názoru pevný základ. Jaké byly počátky tvé práce a kde jsi brala inspiraci?
Tehdy jsem měla velkou výhodu znalosti jazyků, protože probíhalo množství mezinárodních projektů na podporu environmentálního vzdělávání v České republice. Díky tomu jsem měla možnost vycestovat do středisek ekologické výchovy v Holandsku, v Anglii, v Německu a v Rakousku. Jedním z nejdůležitějších vlivů bylo setkání s panem učitelem Záveským z Centra ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích v roce 1995. Tehdy jsem si nebyla zcela jistá, na co bych se měla zaměřit v rámci své začínající činnosti v ochraně přírody. Po setkání s panem učitelem ve mně jakoby začal plát oheň, který do dnešních dnů neuhasl a žene mě každičký den při mé práci. „Každý člověk je o to lepší a ušlechtilejší, oč více si váží přírody. Kdo si váží přírody, ten ji miluje. Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností člověka", již kdysi napsal Jan Amos Komenský a tuto filozofii se snažím prosazovat nejen v práci, ale také při výchově svých dětí. Velkým impulsem pro vybudování prvního střediska ekologické výchovy ve Vimperku bylo také setkávání s kolegy z Národního parku Bavorský les, kde je na ekologickou výchovu kladen velký důraz. Tato česko-německá spolupráce napomohla mnoha úspěšným projektům.

Pokud se ohlédneš zpět, co považuješ za největší úspěch v oblasti své práce?
Pro každý úspěch je důležitá týmová spolupráce. Proto asi považuji za velký úspěch vytvoření úžasného kolektivu pracovníků tří středisek environmentálního vzdělávání Správy, kde se všichni vzájemně podporujeme. Pro tuto činnost je důležité nadšení, které vás popohání při každodenních činnostech, které velice často přesahují časový rámec pracovní doby. Velkou odměnou jsou pro mě stále rozzářené oči dětí, které odcházejí z výukových programů. Pro naše výukové programy jsou připravovány jedinečné originální pomůcky, zde vznikl nápad pro realizaci didaktických materiálů, které by si mohli zakoupit všichni zájemci o tuto tématiku. A tak postupně vznikla naučná pexetria, které hrou učí poznávat savce, ptáky, rostliny, motýly či stromy Národního parku Šumava. Nejoblíbenějšími materiály se staly tzv. určovací klíče, díky kterým se můžete setkat s faunou a flórou Národního parku Šumava. Nejlepší forma výuky je hra a tak i hrací karty na téma „Živočichové a Rostliny NP Šumava" napomáhají zlepšit znalosti o tomto území. Při zpracování jak didaktických, tak interaktivních materiálu spolupracuji s jedinečným ilustrátorem přírody Pavlem Procházkou, který dodává naším nápadům finální podobu. Úžasná práce byla při přípravě naučných omalovánek šumavských skřítků, které učí děti poznávat biotopy Národního parku Šumava, ale také jednotlivé stromy. Tito skřítkové, které ilustrovala Alena Fraiotová, provází děti na mnoha programech. Při přípravě těchto materiálů kladu velký důraz na jejich cizojazyčnost. Většina je obohacena o anglický či německý překlad. Velice mě těší, že přichází na tyto materiály mnoho pozitivních hodnocení a poptávka se stále zvyšuje ze stran škol, ale také od informačních středisek NP Bavorský les. Radostí je tedy spousta, nyní se těším z mnoha projektů, které podpořil Státní fond životního prostředí, díky nimž může vzniknout mnoho nových programů a materiálů. V neposlední řadě jsem nadšena z množství dětí, které se ve Vimperku zapojily do přírodovědného kroužku a stále dokazují, že pro přírodu je možné získat nadšení.
Velice si považuji hodnocení norské delegace, která v loňském roce navštívila Národní park Šumava a byla velice překvapena, na jak vysoké úrovni je u nás realizováno environmentální vzdělávání.

Změnila bys něco?
Bylo by úžasné, kdyby školy měly více finančních prostředků, aby mohly častěji vyjíždět s žáky do přírody, aby si mohly vystavět venkovní učebny na školních zahradách. Moc bych si přála, aby děti trávily daleko více času v přírodě a nad knihami. Bylo by vynikající, kdyby environmentální vzdělávání získalo daleko větší uznání, podporu a porozumění. Národní park Šumava je tou nejlepší učebnou, jak říká naše motto středisek EV Správy a bylo by úžasné, kdyby v této učebně mohli žáci pobýt daleko delší dobu.

Jaká jsou tvá přání do budoucnosti v pracovním životě?
Od letošního roku jsme zahájili nový projekt „Partnerské školy Národního parku Šumava", který je určen školám regionu. Moc bych si přála, aby se do tohoto projektu zapojilo co nejvíce škol regionu. Na konci května otevíráme úžasné venkovní zázemí „Areál lesních her" v okolí Stožce. Jedná se o jedinečnou lesní stezku, kde se budou moci děti s rodiči, ale také školní kolektivy, naučit mnoho nového o šumavské přírodě. Nahlédnout do korun stromu, zaposlouchat se do zvuků lesa, vyzkoušet si, jaké je to být živočichem obývajícím dutiny, seznámit se s novým a zajímavým z tohoto světa přírodních zázraků. Snad se toto místo stane vyhledávaným cílem pro všechny cílové skupiny návštěvníků. V červnu představíme učitelům nový dvaceti čtyř stránkový kalendář z šumavské přírody s ilustracemi Pavla Procházky, který bude motivovat učitele ale i rodiče dětí k pravidelnému vzdělávání o přírodě. V informačních střediscích pak bude možné zakoupit nové materiály s názvem Ledovcová jezera. Přála bych si, aby nové materiály našly nadšené čtenáře. Jedno z největších přání je, aby se střediska Správy mohla i nadále rozvíjet. Moc bych si přála ještě rozšíření nabídky středisek EV Správy o programy pro skupiny dětí a dospělých se zdravotním postižením.

Jsi vdaná, máš dvě děti, a protože znám tvé velké pracovní nasazení, kolik času Tě zbývá na rodinu a případné koníčky?
Pokud se stane práce koníčkem, je velice složité oddělit pracovní a soukromý čas. Mám veliké štěstí, že bydlím se svými rodiči, kteří mě velice pomáhají a podporují. Moje děti docházejí na přírodovědný kroužek Správy, jsou účastníky mnoha aktivit, které organizuji a tak se moje práce nestává překážkou ale spíše naopak. Samozřejmě veškerý volný čas věnuji svým dětem. Svět dětí je pestrobarevný a je velice příjemné s nimi trávit co nejvíce času. Já je učím novým znalostem a oni mne obohacují svojí bezprostředností, nadšením a radostí.

Co popřeješ čtenářům Deníku?
Všem čtenářům přeji, aby vám vycházky a výlety do přírody přinášely mnoho radosti. A vám dětem mnoho jedinečných zážitků při odhalování přírodních krás.

Martina Kučerová
Narodila se v roce 1974 ve Vimperku, kde vystudovala Gymnázium. Po studiu soukromé jazykové školy v Českých Budějovicích studovala v Pardubicích na pedagogické fakultě německý jazyk. V současnosti studuje magisterské studium na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Od roku 1994 pracuje v NP a CHKO Šumava. Je vdaná a má syna Ondřeje a dceru Báru. Mezi její koníčky patří příroda, anglický a německý jazyk, lyžování, turistika. Je redaktorem didaktických materiálů Správy.  


Příště bude na otázky Martiny Kučerové odpovídat ředitel DDM Prachatice Jiří Machart.