Stavba byla pozastavena z důvodu prošetřování kauzy ROPu Jihozápad, v jejíž souvislosti je policejně vyšetřována činnost ředitele ROPu Jiřího Trnky. To je jeden z důvodů, proč byla pozdržena přislíbená dotace a stavba již několik měsíců stojí.
Projekt Domova je ale v současné době přezkoumáván také Odborem kultury a památkové péče Jihočeského kraje, který by měl rozhodnout, zda plánovaná budova bude stát na místě, jenž nebylo vybráno v rozporu s postupy vhodnými pro památkovou zónu.
V obou případech je případ Domova v současné době posuzován odborníky. Přehodnocování projektů 5. a 6. výzvy ROPu Jihozápad by podle zastupující ředitelky Úřadu regionální rady soudržnosti Michaly Šímové měl být proces přehodnocování obou výzev, mezi které projekt Domova matky Vojtěchy patří, uzavřen do konce září.
Přibližně stejný čas mají na svůj verdikt krajští památkáři, kteří obdrželi předevčírem materiály k projektu vyžádané z Městského úřadu v Prachaticích.
„V současné době kolegyně spis prozkoumává. Až svou práci ukončí, budeme postupovat stejně jako v jakémkoli jiném správním řízení,“ konstatoval vedoucí oddělení památkové péče Odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje Patrik Červák s tím, že by celá záležitost měla být vyřešena do šedesáti dnů.
Bližší informace ale podat odmítl. „Nechci kolegyni vystavovat žádnému možnému tlaku. Je to živá kauza, která je ve správním řízení. Proto si myslím, že ani není vhodné zveřejňovat některé informace, dokud nebude vše uzavřeno,“ omlouval se Patrik Červák.
Po několika reakcích, komentování situace zástupci vedení města Prachatice či Hospice sv. Jana N. Neumanna se ke slovu přihlásil znovu architekt Jakub Nepustil. K tomu ho prý vedou časté dotazy mnoha občanů i odborníků nejen z Prachatic, kteří žádají vysvětlení jeho stanoviska ke stavbě Domovu matky Vojtěchy. To Deník uveřejnil před dvěma týdny.
V dopise, který do redakce zaslal zdůrazňuje, že dotaz, který vznesl na ministerstvo kultury a Národní památkový ústav, nijak nesouvisí s účelem stavby a jedná se o ryze odborný problém a hledání jakýchkoli jiných pohnutek označuje jako bezpředmětné. „Mé kroky nijak nesouvisí se zastavením stavby,“ ujišťuje Nepustil.
Stavba byla opravdu pozastavena z jiných důvodů, a to kvůli nejasnostem s přidělování dotací v ROPu Jihozápad. Ty vedly k pozastavení přidělování slíbených dotací. Na druhou stranu, pokud by byly Nepustilovy námitky označeny památkovými úřady jako oprávněné, mohlo by to vést k úplnému zastavení stavby. To architekt připouští.
„Vyjádření orgánů ministerstva kultury bude pro mne a další projektanty a investory vodítkem pro další záměry. Pokud by se snad došlo k závěru, že místně příslušné orgány památkové péče vydaly pro památkovou rezervaci nepřípustné stanovisko, a toto by vedlo k zastavení stavby, vina by ale nepadala na mě za můj dotaz, ale jedině na všechny zúčastněné, kteří se na přípravě stavby v tomto výjimečném prostředí podíleli,“ hájí se v dopise Nepustil.
Architekt upozorňuje, že o svém kroku předem informoval místně příslušné pracoviště odboru památkové péče. Na jeho informaci prý ale nebylo nijak reagováno. „Kritika podniknutí mých kroků bez předchozího informování zainteresovaných orgánů se nezakládá na pravdě. Kontaktoval jsem je, i když to nebylo mou povinností,“ tvrdí architekt a dodává, že každý občan má podle jeho názoru povinnost podílet se na veřejném životě a poukazovat na věci, které se mu zdají být špatné.
„Přístup k ochraně památek a historického dědictví je vizitkou kulturní úrovně společnosti. Z tohoto pohledu mě mrzí a znepokojuje debata, která se kolem mého kroku rozvinula a zavádí pozornost jiným směrem. Podstatu problému – náš vztah k dědictví, naši zodpovědnost před generacemi minulými i těmi budoucími, ponechává bez povšimnutí,“ píše architekt.
Prachatice, které jsou městskou památkovou rezervací by měly ze svého titulu zásahy a veškerou výstavbu v rezervaci i její ochranné zóně podle Nepustila velice přísně regulovat. Středověké opevnění je podle něho kladeno v rezervaci na stejnou úroveň jako kostel či jednotlivé měšťanské domy.
„Kromě názoru mého i široké odborné či neodborné veřejnosti, že zastavování hradebního okruhu v podobném duchu a rozsahu je v dnešní době nepřípustným nekulturním počinem, projekt Domova matky Vojtěchy naprosto zásadním způsobem překračuje všechna pravidla, která byla doposud ze strany orgánů památkové péče v Prachaticích vyžadována,“ konstatuje Nepustil a upozorňuje, že již první etapa dostavby hospice nebyla z architektonického hlediska bez problémů a je považována v historickém jádru města za značně kontroverzní. „V neposlední řadě zastávám názor, že ani umístění stavby s ohledem na její účel není z urbanistického hlediska šťastné. Taková stavba by se v zájmu samotných pacientů měla nacházet na klidovém pozemku, ne stísněna rušivými vlivy dopravy se všemi důsledky,“ tvrdí architekt.
Z dopisu plyne, že architekt chce především upozornit na fakt, že ve městě chybí odborná skupina, která by se k plánovaným záměrům vyjadřovala a byla pomocnou rukou zastupitelstva.
„Před mnoha lety podobná skupina existovala, a sám jsem jí byl rád k dispozici. A i když zodpovědně projednaná odborná doporučení této komise často zastupitelstvo díky jiným názorům neakceptovalo, v několika případech měla přesto pozitivní dopad na rozvoj Prachatic,“ tvrdí Nepustil s tím, že absence podobného orgánu je k nedozírné škodě pro celé město.