Evropský výbor regionů (VR) má za to, že stupeň ochrany některých druhů by měl být pravidelně přehodnocován a že opatření zaměřená na prevenci škod nebo jejich kompenzaci by měla být plně pokryta finančními prostředky EU. Tato doporučení, která vypracoval předseda rady župy Harghita Csaba Borboly (RO/ELS), byla přijata na plenárním zasedání dne 17. dubna. Místní a regionální představitelé sice zdůrazňují přínos vlků, medvědů a dalších velkých šelem pro ekosystémy a vítají jejich úspěšné navrácení do mnoha oblastí Evropy, zároveň však tvrdí, že je naléhavě nutné zabývat se obavami o lidské životy a bezpečnost obecně, zejména pokud jde o venkovské oblasti, jejich obyvatelstvo a zemědělství.

Evropská komise nedávno navrhla upravit Bernskou úmluvu a změnit stupeň ochrany vlků z „přísně chráněných“ na „chráněné“. Regiony a města zdůrazňují, že stupeň ochrany některých druhů musí být pravidelně přehodnocován na základě objektivních kritérií vycházejících ze směrnice o ochraně přírodních stanovišť, přičemž je třeba zohlednit vývoj jejich populací. Pokud v soužití s velkými šelmami dojde k problémům, měla by být přednostně zlepšována opatření v oblasti prevence, vzdělávání a flexibility, která již právní předpisy EU umožňují, a zejména by měly být efektivně využívány odchylky, což by nemělo být oslabováno právními akty v členských státech.

Setkání a diskuze o vlcích nejen na Šumavě se uskutečnilo ve Zbytinách.
O vlku vážně, nevážně: Diskuze odborníků a farmářů

Regiony a města vyzývají Evropskou komisi, aby posoudila, jakým způsobem by případně mohlo být poskytováno cílenější financování z fondů EU na ochranu biologické rozmanitosti a soužití s velkými šelmami, a to dle potřeby zřízením cílených nástrojů podpory pro venkovské komunity. Veškeré škody na hospodářských zvířatech nebo na zemědělských plodinách, ovoci a zelenině by měly být povinně nahrazovány a finanční prostředky EU by měly rovněž pokrývat náklady na preventivní opatření. Mechanismy náhrady škody by měly být pohotové a všichni zemědělci by měli mít možnost je využít bez přílišné byrokratické zátěže. VR vítá činnost platformy EU pro velké šelmy a pilotní projekt zakládání regionálních platforem pro velké šelmy a navrhuje, aby byly tyto platformy s odpovídající podporou a vedením ze strany EU dále rozšiřovány, a podpořilo se tak sdílení znalostí a osvědčených postupů. Výbor pak také Komisi vyzývá, aby připravila vhodnou metodiku, která členským státům umožní měřit stav ochrany velkých šelem pomocí harmonizovaných kritérií, a vypracovat tak realistické politiky v souladu s cílem jejich ochrany a soužití vedle činnosti lidí, a zejména vedle chovu hospodářských zvířat.

Zdroj: Robert Zeman, Prachatice