Výběr vhodné lokality je jedním ze základních cílů vývoje hlubinného úložiště. Je třeba, aby lokalita splňovala nejen požadavky na vlastnosti horniny, zejména na její schopnost izolovat a zachycovat radioaktivní látky případně uniknuvší z úložiště, ale také řadu „negeologických" požadavků, mezi něž patří střety zájmů, přijatelnost lokality veřejností, technická možnost vybudování povrchového areálu úložiště a dostupnost lokality. Pokud jde o horninové prostředí samotné, pak je třeba na počátku výběru zvolit takové, které se na území státu vyskytuje běžně a jehož geologický vývoj a pozice dovoluje předpokládat, že bude mít požadované vlastnosti, které navíc budou stabilní po nezbytně dlouhou dobu.


Počátkem tohoto století skončila první etapa přípravy hlubinného úložiště (takzvaná etapa výzkumu), která sestávala ze dvou fází: regionálního mapování a výběru nadějných lokalit.


Pro nalezení vhodné lokality bude třeba vymezit v hloubce okolo 500 m pod povrchem prostor pro budoucí úložiště (rozloha 3 až 5 km2). Průzkumné práce budou prováděny v síti 100 x 100 m v časovém rozsahu 3 měsíců a budou sestávat z odběru vzorků do hloubky 1 – 2 m, případně do 3 až 5 m. Geofyzikální průzkum bude prováděn pouze měřeními z povrchu terénu. Výsledkem by mělo být navržení míst pro několik vrtů do hloubky zhruba 500 m a pro jeden vrt do hloubky 1000 m. Tyto vrtné práce by se měly uskutečnit během několika měsíců se souhlasem majitelů pozemků.


2010 – 2015 Vyhledávací fáze
Zahrnuje podrobné geofyzikální a geochemické mapování. Bude vyhotovena podrobná geologická mapa lokality s cílem navrhnout místo pro hluboký vrt (800 – 1000 m) a především vymezit prostor v hloubce 500 – 600 m o ploše cca 3 – 5 km2 pro budoucí vlastní ukládání. Paralelně bude zpracováno technické řešení povrchového areálu, podzemního areálu a jejich propojení (včetně systému dopravy budoucích odpadů do podzemí a jejich uložení). Vhodnost lokality bude potvrzena realizovatelným technickým řešením a předběžným bezpečnostním hodnocením. Výsledkem vyhledávací fáze bude návrh na budoucí hlavní lokalitu pro HÚ a lokalitu záložní.


2015 – 2025 Fáze průzkumu
Budou potvrzeny charakter a vhodnost vybrané hlavní lokality na základě podrobných vrtných prací, výzkumů hornin a dalších probíhajících výzkumných prací. Záložní lokalita bude zkoumána pouze v případě, že hlavní lokalita z nějakých důvodů nebude splňovat původní předpoklady.


2025 – 2050 Práce na finální lokalitě přejdou do fáze podrobného průzkumu důlními díly a k výstavbě podzemní laboratoře. Vlastnosti a vhodnost horninového prostředí budou zkoumány přímo na lokalitě v horninovém komplexu. Cílem bude především získat dostatečně věrohodný soubor dat k prokázání bezpečnosti lokality, aby mohlo být zažádáno o povolení k výstavbě hlubinného úložiště.


2050 – 2065 Výstavba podzemního komplexu i povrchového areálu úložiště, zahájení provozu.


(Zdroj: www.surao.cz)