K prvnímu červnu tak bude platit novela zákona, která je špatnou zprávou pro šumavskou přírodu, šumavské obce a jejich obyvatele, zemědělce a návštěvníky národního parku.

Novelu zákona je nutné spatřovat v kontextu s dalšími ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o posuzování vlivu na životní prostředí a judikátů nejvyššího správního soudu. Ustanovení novely o nerušeném průběhu přírodních jevů na převážné většině území národního parku jednoznačně vymezuje člověka a jakýkoliv jeho vliv mimo toto území. V průběhu legislativního procesu předložil Svaz obcí Národního parku Šumava dostatečné množství konkrétních připomínek a námitek, které nebyly Poslaneckou sněmovnou vyslyšeny.

Definice hlavního cíle, bezzásahového režimu, na většině území šumavského parku, bez možnosti obnovy původní jedlobukové skladby lesa s příměsí smrku, vyvolá v současném smrkovém hospodářském lese opětovné kůrovcové kalamity obřích rozměrů s dopadem na lesy okolních nestátních vlastníků. Tato kalamita a následné těžby ještě více zhorší ekologické a environmentální funkce šumavského lesa, zejména jeho vodohospodářskou funkci, která je již dnes, přes nepravdivé tvrzení zastánců divočiny, velmi poškozena. Návrh šumavských obcí na postupnou obnovu přirozené skladby lesa a postupné vyhlašování bezzásahového území byl zamítnut.

Šumava se více turistům neotevře a vzniklé neatraktivní kalamitní prostředí ještě více sníží klesající návštěvnost Šumavy. Novela bude mít negativní dopady na stávající tradiční zemědělské hospodaření, které zachovává pestrost krajinného rázu, který je kulturním odkazem našich předků. Novela v přírodní zóně Šumavy nepřipouští objevování a záchranu paleontologických památek, které jsou skutečnými a na Šumavě, díky železné oponě, neprobádanými kořeny naší civilizace.

Vágní ustanovení novely vyvolá destabilizaci institucionálního prostředí a nekonečnou řadu soudních procesů, což významně zatíží státní rozpočet. Už dnes, při rozloze bezzásahového území na dvaceti procentech rozlohy parku nemá Správa šumavského parku dostatek finančních prostředků na svůj provoz. Další zvětšování bezzásahového území bude znamenat další výdaje ze státního rozpočtu. Není tak pravdou, že nepéče nestojí žádné peníze.

Antonín Schubert
předseda Svazu obcí NP Šumava