V rozpočtu je na revitalizaci parku připraveno 28,9 milionu korun, konečnou sumu ale určí až výběrové řízení. Náklady vycházejí z projektu z roku 2019, což tehdy bylo 25,958 milionů korun včetně DPH. Částka je navýšena o více než pět procent, další peníze bude stát dozor projektanta, dozor stavebníka, koordinátora bezpečnosti práce nebo archeologický dohled. Podle našich informací vedení města plánuje investovat peníze zčásti z rezervy města a zčásti z kontokorentního úvěru, který zastupitelé schválili už v září 2019. Čerpat úvěr ale vedení města minimálně letos neplánuje.

Na téma Štěpánčin park zastupitelé diskutovali nejprve na pracovním jednání, posledního června pak o revitalizaci rozhodli jedenácti hlasy. Z koaličních zastupitelů se sice zdržel Miroslav Lorenc (ANO), ale připojil se opoziční zastupitel Jakub Nepustil (Živé Prachatice). „Zastupitelé chtějí revitalizovat najednou a ne na etapy. Zhruba v říjnu by měla začít, a to úpravou zeleně, pro kterou v tu dobu bude platit vegetační klid. Samotné stavební práce přijdou na řadu až zjara," řekl nedávno prachatický starosta Martin Malý. Projekt jako takový je kompletně připraven i se stavebním povolením. Hotovo by mělo být v červnu 2022.

Projekt počítá s úpravou prostoru za SNP 559, kde bude parkoviště pro obyvatele lokality, kteří si dlouhodobě stěžují na nedostatek místa, i za sousední prodejnou potravin. Nová bude pěšina z centra na sídliště Na Sadech. Existuje i možnost dotace. „O tu příští rok požádáme kraj,“ plánuje Martin Malý a ujišťuje, že upravit park a jeho okolí a napojit tak celou lokalitu na už probíhající rekonstrukci letního kina město Prachatice nezadluží. "Nastavili jsme rozpočet pro letošní rok až příliš pesimisticky a zdá, že příjmy se vyvíjejí lépe, než jsme očekávali," uvedl Martin Malý.

Štěpánčin park:
- Štěpánčin park tvoří součást Městské památkové rezervace Prachatice. Otevřen byl roku 1881. Vzrostlé stromy pocházejí převážně z této doby.
- Město Prachatice v roce 2017 uspořádalo architektonickou soutěž o návrh revitalizace Štěpánčina parku.
- V lednu 2018 byla zpracována projektová příprava této akce, a to Ing. Kateřinou Miholovou z Brna.
- Projektová příprava byla dokončena v roce 2019 převzetím projektové dokumentace.

S čím počítá projekt:
- Zásahy do stromového patra budu promyšlené s ohledem na zdravotní stav dřevin a dlouhodobou udržitelnost.
- Altán bude ponechán ve stávajícím stavu, provedena bude jeho údržba a zjemnění stávajících odstínů barevného řešení. Okolo něj bude vytvořen centrální prostor umožňující pořádání společenských akcí s posezením, mobilním pódiem, prodejními stánky apod.
- S nástupem do parku od Solní ulice a propojujícími chodníky vytvoří hlavní zpevněnou plochu v parku dlážděnou drobnou kamennou kostkou. Tu dále doplní pěšiny z mlatu a s týmž povrchem také plocha tzv. solária při západním okraji historického parku pod stávajícími opěrnými zídkami s funkcí alternativního pobytového centra.
- Povrchy v historickém parku budou modelovány tak, aby dešťová voda ze zpevněných ploch stékala do navazujících travnatých a v nich se vsakovala.
- Podél chodníku u ulice Hradební a Zlatá Stezka bude v připomínce původního historického stavu zřízeno oplocení s omítnutou podezdívkou krytou kamennými deskami a ocelovými rámovými výplněmi mezi kovovými sloupky. Podezdívka výškovými úskoky zkopíruje svažitost terénu.
- Hlavní vstup do parku od Solní ulice zdůrazní dvojice sloupů, členěná na patku, dřík a hlavici. V zájmu snadné prostupnosti území bude zajištěn pěší průchod parkem do ulice SNP mezi letním kinem a bytovým domem čp. 422 a mezi bytovými domy čp. 423 a 424, stejně tak v ose Sokolovské ulice mezi prodejnou potravin čp. 558 a čp. 559.
- Stávající komunikace u čp. 145 v ulici Zlatá Stezka (Krebul) k zadní části tohoto domu bude ve prospěch dopravní obsluhy rozšířena a zaústěna do nové manipulační plochy řešené jako štěrkový trávník.
- Jižně od Štěpánčina parku u parkoviště za prodejnou čp. 558 (potraviny Raušer) a vedlejší budovou čp. 559 je navržena plošina vyhlídky na historický park. Součástí projektu je oprava komunikace zde, úprava parkoviště na celkem 14 stání a vybudování přístřešku na kontejnery.