Textová část, pro návrh A:

1. Popis zvoleného řešení včetně širších vazeb
Navržené řešení vychází ze základní kompozice historického Štepánčina parku, který svým návrhem vtahujeme do života města, a to nejen jako místo pohodlného průchodu mezi obytnými částmi města a jeho centrem, ale zejména jako místo pobytové. Centrální částí je vlastní historický park, který leží na historické lince středověké obchodní cesty tzv. Zlaté stezky a byl založen při příležitosti zásnub Rudolfa Habsburského s belgickou princeznou Stefanií. Tuto skutečnost symbolizuje zlatá linka vedená v dlažbě centrálního prostoru a měla by se jako logo parku objevovat i na informačních panelech umístěných v nástupní ploše.

Obyvatelé využívají park zejména jako místo průchozí, proto navrhujeme při zachování stávající dispozice historického parku s využitím okolních svahů zvýšit jeho atraktivitu pro všechny skupiny obyvatelstva vložením míst pro různorodé aktivity do stávající kompozice a morfologie.

Park funkčně rozdělujeme do tří částí, které jsou organicky propojené. Jedná se o historický Štěpánčin park, svahy pod domy č.p. 557 – 559, pracovně nazvané západní terasy a svahy pod domy č.p. 422 – 424, pracovně nazvané severní terasy.

a) Štěpánčin park

V rámci historického parku zůstává zachovalá původní cestní síť s menšími úpravami, sloužícími k pěšímu propojení jednotlivých částí parku a umožňující lepší komunikační provázanost. V jižní části parku je nově vytvořen nástupní prostor, sjednocující vstup do vlastního parku a na západní terasy. Stávající komunikace doplňuje spojnice z parku na západní terasy, k letnímu kinu a do ulice Hradební. Hlavní pěší tahy jsou řešeny dlažbou z žulových odseků, ostatní jsou mlatové. Postupně od nástupní plochy k severnímu propojení s areálem letního kina je park zaplňován aktivitami. Po „čistém“ a přehledném nástupu se objevuje rozšířená plocha u altánu pro umístění laviček bezprostředně kolem altánu, který může sloužit ke konání příležitostných koncertů. Jezírko v zadní části tvoří centrum odpočinkové plochy a bude sloužit jako brouzdaliště i jako retenční plocha pro svádění dešťové vody z okolních teras. Kolem jezírka je umístěné jednoduché hřiště pro nejmenší děti. Stromová zeleň bude doplněna s ohledem na funkční rozdělení partií parku, odpovídající historické stopě. Keřové výsadby budou soustředěny zejména na špatně udržovatelné svahy, výsadby velkolistých trvalek do zadní, komornější části parku.

b) Západní terasy

Západní terasy slouží zejména k využití pro jednorázové akce. V návrhu je využito aktuálního terasování pro vytvoření mlatové plochy na dolní terase. Mlatová plocha bude sloužit pro umístění dočasného pódia, stánkového prodeje a posezení pro jednorázové akce. Povrch současně umožňuje instalovat např. pódium na delší dobu bez nutnosti rozebírání po každé akci. Mimo konání těchto akcí může sloužit plocha jako hřiště na petanque či hrací (čutací) plácek. Plocha s rozvolněnými zatravněnými stupni stoupá k horní plošině, která si zachovává přírodní charakter a je rozdělena pouze komunikacemi napojujícími obytný soubor západně od parku na vlastní park a areál letního kina a křižovatku ulic Hradební, Solní a Zlatá stezka a plochu pozemku 15/7. Svahy pod bytovými domy budou stylem výsadby evokovat ovocné sady. Parkovací plochy a kontejnery na odpad jsou soustředěny tak, aby bylo možné u obou bytových domů vybudovat pobytové zázemí pro jejich obyvatele. Podél zárubní zídky, oddělující Štepánčin park a první terasu je vedená bezbariérová komunikace k letnímu kinu, navazující na stávající dlážděnou cestu z ulice Zlatá stezka a nástupní prostor parku.

c) Severní terasy

Severní terasy navazují bezprostředně na severní část parku a areál letního kina. Z parku jsou přístupné stávajícím schodištěm napojujícím průchod mezi domy č.p. 423 a 424 a novým schodištěm k areálu letního kina. Nová zárubní zeď vytváří mezi oběma schodišti osluněný pobytový prostor a přímo pod areálem letního kina je umístěné bezbariérově přístupné fit hřiště.

d) Vazby na stávající sítě technické infrastruktury

Návrh se snaží co nejméně zasahovat do stávající technické infrastruktury. V rámci návrhu nedojde k žádným přeložkám inženýrských sítí. Nutné bude pouze doplnění veřejného osvětlení na západní a severní terasy, v parku a v nástupním prostoru, dovedení kanalizační, vodovodní a elektro přípojky k jezírku, dovedení přípojky pitné vody a elektrického vedení k přípojnému místu pro účinkující a stánkový prodej při jihozápadním rohu domu na ulici Zlatá stezka č.p. 145. Průlehy pro zachytávání dešťových vod na západních a severních terasách budou odvodněny kanalizací do jezírka. Veškeré přípojky je možné vézt tak, aby nedošlo k výraznému zásahu do kořenového systému stávajících stromů.

2. Zhodnocení zvoleného řešení ve vazbě na zadání soutěže

Návrh plně vyhovuje hlavním cílům řešení stanoveným v zadání soutěže:

- řeší prostor pro každodenní oddech i pro pořádání kulturních akcí, umožňuje dopravní obsloužení plochy pro pořádání kulturních akcí, řeší připojovací místo pitné vody a elektrické energie pro vystupující i dočasný stánkový prodej,

- respektuje architektonickou studii rekonstrukce areálu letního kina a navrhuje jeho propojení, včetně bezbariérového řešení, s areálem parku dle studie,

- řeší začlenění ploch uvolněných zmenšením areálu kina do veřejného prostoru,
- formuluje požadavky na úpravu nástupních míst do zájmového území a řeší pěší propojení Štěpánčina parku s dalším navazujícím územím s tím, že ekonomicky schůdné řešení bezbariérového přístupu je navrženo z ulice Zlatá stoka podél stávající ohradní zídky k letnímu kinu, ostatní bezbariérová napojení jsou v rámci konfigurace terénu a ekonomickému omezení rozpočtu nereálné,

- za domy č.p. 557 – 559 jsou navržená parkovací místa dle požadované kapacity, místa pro kontejnery dle požadované kapacity a přesunutí kontejnerů na separovaný odpad tak, aby nástup z ulice SNP zůstal nedotčený, je zachována možnost zásobování objektu stávající rampou, zůstává zachován pobytový prostor s krbem za domem č.p. 557 a je prostorově umožněno vytvoření podobného pobytového prostoru u domu č.p. 559 – jedná se o komunitní záležitost obyvatel domu a vybavení těchto ploch není součástí návrhu

- řešení vsaku či pozdržení dešťových vod na západních a severních terasách je tvořeno formou propustných průlehů na hranách teras napojených přepady do jezírka v parku a formou bioaktivních povrchů jako je trávník a štěrkový trávník, dlažba do pískového lože a v místech menšího zatížení povrchy z mechanicky zpevněného kameniva s větší povrchovou frakcí, vše v souladu s technickými normami ČSN 75 9010 a TNV 75 9011

- řešení je v souladu s územním plánem Prachatice

- návrh je v souladu s požadavky závazného stanoviska MěÚ Prachatice, odboru stavebně správního a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice č.j. MUPt/32594/2016 ze dne 26. 10. 2016 s tím, že návrh respektuje ochranu kulturně historických hodnot parku, a to ve smyslu zachování stávající vegetace v co největší rozumné míře a její doplnění v duchu zakládání parku, respektování cestní sítě i uživatelského rozdělení parku, prostorového vymezení parku vzhledem k ulici Hradební tvarovaným živým plotem, který nahradí původní oplocení s ohledem na provozní a bezpečnostní požadavky současné doby, návrhem vhodného mobiliáře a povrchů cestní sítě

3. Zhodnocení bezbariérového pěšího propojení Štěpánčina parku s dalším navazujícím území

Návrh řeší bezbariérové propojení mezi parkem a letním kinem podél stávající zárubní zídky mezi parkem a západními terasami. Takto napojený prostor mezi letním kinem a parkem dále umožňuje bezbariérové napojení obytných souborů kolem domů č.p. 422 – 424 a obytných souborů kolem domů č.p. 557 – 559.

Z ekonomického hlediska návrh výrazně snižuje náklady využitím stávající kompozice a jen drobnými zásahy do terénu. Hlavní trasy jsou navrženy z dobře udržovatelných materiálů.

4. Zdůvodnění navržených zásahů do zeleně

V rámci zásahů do zeleně byl revidován stávající dendrologický průzkum. Kromě dvou exemplářů, a to javorů klenů č. 48 a 91, je respektován návrh na kácení z dendrologického průzkumu s tím, že tento návrh je rozšířen o další kácení, jehož cílem je:

a) odstranění nevhodných keřových výsadeb – jedná se o všechny keře v ploše parku s tím, že některé exempláře můžou být přesazeny do navržených keřových skupin (č. 32, 33, 35, 36, 37)

b) přesazení nevhodně umístěných dřevin v rámci návrhu řešení (č. 43, 56, 61, 62)

c) prostorové uvolnění kvalitních jedinců odstraněním dřevin se špatnými růstovými parametry nebo zdravotními či bezpečnostními riziky (č. 9, 18, 27, 45, 68, 69, 70, 71, 81, 82)

d) odstranění dřevin se špatnými růstovými parametry nebo zdravotními či bezpečnostními riziky z důvodů prosvětlení parku a vytvoření prostoru pro nové výsadby (č. 15, 16, 17, 21, 46, 51, 79, 86, 87, 88, 89, 93, 95, 96)

e) odstranění či přesazení jedinců z kompozičních důvodů (č. 4 – uzavřený průhled do parku, č. 6 – uzavřený průhled do parku, napadení korovnicí douglaskovou, č. 49 – jeden kultivar je dostačující, zahušťuje prostor, 4 exempláře javoru klenu a keřový porost na severní terase z důvodu terénní modelace)

Relativně razantní zásah je vyvolán celkovým nepříznivým stavem porostu, který je přehuštěný, stromy jsou z hlediska sadovnického většinou špatně zapěstované a jsou přestárlé. Je nutné podpořit v růstu perspektivní solitéry a pro výsadby nových jedinců vytvořit dostatečný prostor.

5. Vyhodnocení podnětů a názorů veřejnosti

Obecně lze konstatovat, že většinové názory z ankety jsou v návrhu respektované. Podněty veřejnosti lze brát v potaz jako inspiraci při podrobném řešení parku a přilehlých ploch v případném dalším postupu.

6. Popis navržené etapizace realizace

V rámci rekonstrukce parku a úpravy přilehlých ploch doporučujeme následující etapizaci:

1. etapa – úprava západních teras včetně prostor za bytovými domy – je možné řešit samostatně, vytvoří se tím zázemí pro aktivity během rekonstrukce vlastního parku

2. etapa – rekonstrukce vlastního Štěpánčina parku a stavební příprava a komunikační propojení se severními terasami

3. etapa – úprava severních teras by měla probíhat současně s úpravou či bouracími pracemi v areálu letního kina, z hlediska parku a jeho využití se jedná o nejméně exponovanou část

Seznam částí soutěžního návrhu:
1. panel 1
2. panel 2
3. textová část
4. obálka “Autor”

Svůj názor můžete vyjádřit prostřednictvím hlasování na stránkách Města Prachatice. Hlasovat můžete prostřednictvím tohoto odkazu zde.