Aby se o ní mohli něco dozvědět i občané Stach a blízkého okolí, byl knihovnicí zdejší obecní knihovny pozván na besedu ředitel Okresního muzea v Prachaticích Mgr. Pavel Fencl. Jeho poutavé vyprávění znají stachovští občané z předcházejících dvou besed.
V podvečer 29. dubna si v téměř zcela zaplněné zasedací místnosti obecního úřadu přítomní posluchači vyslechli zajímavou přednášku doprovázenou promítáním snímků, vztahující se k výše zmíněné problematice. V úvodu svého vystoupení Mgr. Pavel Fencl stručně seznámil přítomné s projektem, který byl zpracován k výročí Zlaté stezky a s akcemi, které se již uskutečnily.
Další část jeho vystoupení byla vyplněna informacemi z historie této obchodní trasy. Byly zmíněny tři její větve, a to prachatická, vimperská a kašperskohorská. Každého upoutala poznámka týkající se množství přepravené soli v průběhu jednoho roku a počtu soumarů, kteří prošli stezku za toto období. Pro mnohé bylo jistě novinkou i to, že celá řada prachatických měšťanů měla právo solného skladu a ve svých dvoj až trojpatrových sklepích ukládali sůl. Po stezce se však přepravovalo i jiné zboží jako například gobelíny, benátské sklo, koření, kterého bylo u nás nedostatek, luxusní zbraně a jiné. Byla zmíněna i příčina zániku této stezky v období vlády Habsburků. Ti neměli zájem na tom, aby se k nám dopravovala sůl z Bavorska, sůl se k nám začala dovážet po linecké stezce z mnoha míst rakouské monarchie. Zánikem Zlaté stezky došlo ke zchudnutí Prachatic, což pro naší současnost má ten význam, že se v historickém jádře tohoto města zachovalo mnoho staveb ve své původní podobě, neboť jejich majitelé neměli v pozdější době peníze na jejich přestavbu.
Promítané snímky zachycovaly také způsob průzkumu Zlaté stezky v současné době, které Mgr. Fencl doprovodil i zajímavými informacemi o nálezech a způsobu jejich ukládání.
V závěru besedy došlo na dotazy posluchačů, týkající se nejen Zlaté stezky, ale i historie blízkého okolí Stach.
Všem účastníkům se beseda líbila a již nyní se těší na další podobnou.