Jak je to ve skutečnosti s plánem péče

Plán péče o NP Šumava ukončil svoji platnost v roce 2010, následně byla jeho platnost prodloužena Ministerstvem životního prostředí 2013, s tím, že bude do té doby nahrazený plánem novým. Na vzniku nového plánu se podílel ředitel Mánek a MŽP ho schválilo v dubnu roce 2014. Na základě žaloby zástupců šumavských obcí byl ale tento plán zrušen v roce 2015. Správa od té doby připravila a projednala nový plán péče, ale vypořádání rozporů Ministerstvem životního prostředí nebylo dokončeno, neboť v platnost přišla v roce 2017 novela zákona, která už na území národních parků neukládá povinnost připravit plán péče, ale jednodušší dokument s názvem zásady péče. Na nich Správa v současné době pracuje.

Byť Šumava aktuálně nemá plán péče, na zcela transparentní postupy a péči o území národního parku to nemá žádný vliv. Vedení Správy Národního parku Šumava postupuje striktně podle zákonů, vyhlášek, správních rozhodnutí a podle výsledků posuzování vlivu našich zásahů na životní prostředí. To, že se daří takto postupovat, dokladuje i ta skutečnost, že Správa Národního parku Šumava nedostala v posledních letech žádnou pokutu od České inspekce životního prostředí a to i přes každoroční kontroly. To se bývalému řediteli Jiřímu Mánkovi nepodařilo, navíc současné vedení v letech 2014 a 2015 muselo napravit několik protiprávních kroků bývalého ředitele Mánka. Ať už to bylo odstraňování černých staveb postavených za vedení pana Mánka nebo vyřešení nakládání s odpadními vodami na hájence Březník, které bylo protizákonné a v rámci rekonstrukce objektu je Jiří Mánek neřešil, za což Správa za to dostala pokutu.

Jak je to ve skutečnosti s projednáváním zonace

Projednávání nové zonace je transparentním aktem, který intenzivně projednáváme nejen s obcemi a dalšími členy Rady NP Šumava, ale také s veřejností. Pan Jiří Mánek, nebyl na žádném jednání Správy NP Šumava s obcemi, kterých se mimo jiné účastnil také předseda Rady NP Šumava Miloš Picek a tak je zvláštní, že pan Mánek o těchto jednáních hovoří. Zástupci obcí byli seznámeni s celou podobou zonace, nejen tedy s návrhem zóny kulturní krajiny, jak se pan Mánek snaží podsouvat. Vypořádávali jsme stovky připomínek samotných obcí i veřejnosti. Někteří starostové i přesto, že nemuseli, projednali postoj k zonaci ve svých zastupitelstvech. Zonace je tedy připravována mnohem šířeji, než ukládá zákon.

Jak je to ve skutečnosti s aktuálním stavem kůrovce v NP Šumava a kde najít informace

Kůrovcovou situaci rozhodně nepodceňujeme, ačkoliv mezi roky 2017 a 2018 došlo, na rozdíl od hospodářských lesů v celé ČR, jen k mírnému zvýšení výskytu. Činíme všechna opatření proti rozvoji populace kůrovců, pochopitelně mimo území, která jsou ponechána bez hospodaření. Letos očekáváme zvýšený výskyt napadených stromů a kůrovcovou situaci podrobně monitorujeme, kůrovcem napadené stromy vyhledáváme a asanujeme.

To platí i o polomech. Všechny loňské polomy v zásahových zónách Správa zpracovala. Polomy z letošní zimy se zpracovávají a využívají jako obranná zařízení pro zachycení jarního výletu kůrovců.

Stav kůrovcového napadení v bezzásahových oblastech sleduje Správa NPŠ od roku 2006 stejnou metodikou a každoročně zveřejňuje její výsledky např. v ročence Správy (http://www.npsumava.cz/cz/5897/sekce/rocenka-2018/). V té aktuální ročence za rok 2018 je mj. na straně 91 zveřejněný graf vývoje napadení lesních porostů kůrovcem v těchto územích od roku 2007 do roku 2018. Zjištěná data používáme k efektivní obraně proti kůrovcům v zásahových územích.

 Nová zonace tedy není žádným strašákem, jak se jí někteří snaží podávat. Právě naopak, nová zonace a následné patnáctileté moratorium, v průběhu kterého se nebude zonace měnit, dává konečně rozumný řád do území, které se přes dvacet zmítalo ve změnách ředitelů a tedy i koncepcí.

Šumava. Ilustrační foto
Topolánek s Bursíkem Šumavu zásadně poškodili,ale Babiš s Brabcem ji zničí úplně