Zákon platí od 1. 1. 2008 a ktomuto datu bude tedy muset i Nemocnice Prachatice, a.s. vybírání poplatků zavést. Protože se tato povinnost dotkne jak pacientů, tak i nemocnice, chceme Vás předem informovat, jak vybírání poplatků budeme realizovat, abychom všichni tuto nepříliš populární povinnost zvládli.

O tom, kdo, kdy a vjaké výši je povinen tyto poplatky platit, pojednává krom výše zmíněného zákona i prováděcí metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví, který Vám bude kdispozici knahlédnutí na recepci naší nemocnice, vambulancích a na lůžkových odděleních a můžete si jej také přečíst na internetu. Podrobně se proto okruhem plátců a vznikem povinnosti regulační poplatek zaplatit natomto místě zabývat nebudeme.

Zjednodušeně se dá říci, že většina návštěv ambulancí, při nichž Vás lékař vyšetří a toto vyšetření je alespoň částečně hrazeno ze všeobecného zdravotního pojištění, bude platbě regulačního poplatku podléhat. Výjimku tvoří především preventivní prohlídky, sledování těhotných a vyšetření, kdy bude nemocný na jeho základě vtomto zdravotnickém zařízení přijat khospitalizaci (pobytu vnemocnici na lůžkovém oddělení). Výše poplatku činí většinou 30,- Kč (zejména za ambulantní vyšetření vordinační době ambulancí) nebo 90 Kč (za vyšetření na pohotovostní službě vpracovních dnech vdobě od 17:00 do 7:00 a dále o víkendech a svátcích). Tyto poplatky se platí vden vyšetření.

Tuto administrativní povinnost nechceme vnaší nemocnici přenášet na lékaře a sestry, aby měli více času a mohli se věnovat své odborné práci = péči o Vaše zdraví. Proto zavádíme tzv. kupony kúhradě regulačního poplatku – je to jakási „vstupenka“ do ambulancí, kterou si pacient ssebou na vyšetření přinese. Kupon si klienti zakoupí před příchodem do čekárny ordinace vautomatu případně na recepci naší nemocnice ve vstupní hale. Doklad o tom, že regulační poplatek byl uhrazen Vám na požádání vydá ošetřující lékař. Protože vokamžiku vstupu pacienta do ordinace se většinou ještě neví, zda bude povinen poplatek zaplatit, rozhodli jsme se kupony prodávat stěmito podmínkami:

1. kupon má platnost max. 1 měsíc od data zakoupení (datum prodeje bude na kuponu vyznačeno) a držitel ho může vnašem zařízení využít kdykoli vdobě platnosti

2. kupon je přenosný – může ho tedy využít jak ten, kdo si jej koupil, tak i kdokoli jiný

3. neporušený a neznehodnocený kupon je vratitelný vdobě své platnosti v pokladně naší nemocnice – za vrácený kupon obdržíte své peníze zpět

4. kupony budou zabezpečeny proti znehodnocení.

Pokud tedy pacient nebude zjakéhokoliv důvodu povinen poplatek platit (jestliže nedojde ke znehodnocení zakoupeného kuponu), může si tento ponechat na další návštěvu lékaře, předat komukoli jinému nebo jej vrátit do pokladny a dostat jeho zaplacenou hodnotu zpět.

Za předpokladu, že Vám lékař předepíše léky, které jsou alespoň částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou, bude od 1. 1. 2008 lékárna povinna od Vás vybírat regulační poplatek ve výši 30 Kč za každou položku na receptu (ne tedy za každé balení léku). Každý recept může mít maximálně 2 položky a pro úhradu regulačního poplatku nezáleží na tom, kolik balení léku Vám lékař vjedné položce předepíše. Tyto poplatky vybírá sama lékárna a vystaví Vám na ně potvrzení. Lékárenské regulační poplatky nebude možné hradit výše uvedenými kupony na úhradu poplatků při ambulantním vyšetření.

Další samostatný regulační poplatek ve výši 60,- Kč se platí za každý den hospitalizace, přičemž první den a poslední den pobytu v nemocnici se počítají jako jeden den. Poplatky za hospitalizaci se hradí vden propuštění, vodůvodněných případech nejdéle do 8 kalendářních dnů po propuštění (jestliže nemocný při odchodu znemocnice poplatek nezaplatí, budeme po něm požadovat podepsání dlužního úpisu a předání faktury). Při hospitalizaci delší než 30 dní se platí vždy kposlednímu dni kalendářního měsíce. Poplatky za hospitalizaci se budou hradit vpokladně platbou hotovostní.

Regulační poplatky (u ambulantních vyšetření, při vyzvedávání léků na recept a při hospitalizaci) se nevybírají od osob, které se prokáží platným potvrzením o hmotné nouzi (ne starším 30 dnů), takže tito nemocní si poukazy kupovat nemusí a na ambulanci nebo na lůžkovém oddělení se prokáží potvrzením obecního úřadu o poskytování pomoci vhmotné nouzi. Upozorňujeme Vás, že bez předložení předepsaného a platného originálu potvrzení Vás povinnosti platit regulační poplatky nemůžeme zprostit.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že výše uvedená informace o způsobu úhrady jednotlivých regulačních poplatků se týká pouze pracovišť Nemocnice Prachatice, a.s., a nikoli soukromých praxí lékařů, kteří jsou vprostorech nemocnice vnájmu (MUDr. Vastl a MUDr. Krejčová) – ti si budou regulační poplatky vybírat nejspíše sami přímo ve svých ordinacích.

A jak tedy budete při potřebě ambulantního vyšetření vnaší nemocnici postupovat?

1. Při příchodu do nemocnice si vhale nemocnice vautomatu zakoupíte kupon příslušné hodnoty (30 Kč nebo 90 Kč) a sním se odeberete na požadovanou ambulanci. Svýběrem potřebné hodnoty kuponu Vám pomůže pracovník sohledem na čas, ve kterém se kvyšetření dostavíte. Pro výši regulačního poplatku je rozhodující okamžik, kdy Vás lékař vyšetří (nikoli okamžik Vašeho příchodu do zařízení). Vpřípadě poruchy automatu bude kupony vydávat pracovník vrecepci umístěné vhale nemocnice.

2. Při vstupu na ambulanci odevzdáte platný kupon sestře nebo lékaři, případně se prokážete platným potvrzením o hmotné nouzi. Bude-li Vaše vyšetření podléhat úhradě regulačního poplatku (a to se někdy zjistí až vprůběhu vyšetření), odevzdáte kupon ošetřujícímu lékaři, který Vám na vyžádání vystaví doklad o zaplacení.

3. Pokud Vaše vyšetření podléhat poplatku nebude, můžete se rozhodnout, zdali si ho ponecháte pro další návštěvu vnašem zařízení nebo ho přenecháte jiné osobě anebo ho vrátíte na pokladně naší nemocnice a dostanete Vámi zaplacenou hodnotu kuponu zpět.

Upozorňujeme Vás však na skutečnost, že každé zdravotnické zařízení si může řešit vybírání regulačních poplatků jinak, a proto nelze námi prodávané kupony použít na úhradu těchto poplatků vjiných zařízeních. Současně upozorňujeme, že neuhrazené poplatky budeme vymáhat prostřednictvím advokátních kanceláří a ztěchto důvodů se může neuhrazený poplatek několikanásobně zvýšit.

Doufám, že Vám tyto údaje poslouží klepší orientaci ve změnách, které nám zákon přináší od 1.1.2008.