Po dvou letech práce připravilo šest týmů pedagogů školy hostům z Jihočeského kraje, především pak pedagogům partnerských škol, sedm pracovních dílen. V nich odborníci pozvaní z různých míst republiky nabídli nový pohled na aplikaci průřezových témat do života školy. A k programu konkrétně? Osobnostní a sociální výchova prolíná všemi vyučovacími předměty, soustředěnou pozornost jí však věnují třídnické hodiny – a právě k osvětlení problematiky třídnických hodin přijal pozvání pan Mgr. Michal Dubec, tvůrce metodické příručky na třídnické hodiny. Environmentální dílna přinesla praktické, pestré inspirace k uchopení řady environmentálních témat v hodinách přírodopisu. Mediální seminář nazvaný „Jak učit o fotografii, jak učit s fotografií“ se zaměřil na vizuální gramotnost, zatímco druhá z mediálních dílen věnovala prostor televiznímu médiu a jeho roli v našem každodenním životě. Pozornosti hostů neušla ani pracoviště multikulturní výchovy, výchovy demokratického občana i výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Dílny proběhly v dopoledních a odpoledních blocích a v závěru dne se pak účastníci sešli v kinosále školy, aby společně vyhodnotili daný den i dlouhodobý projekt jako celek. Vedoucí týmů uvedli prezentace jednotlivých průřezových témat a bylo se na co dívat – nové vyučovací předměty, třídní i celoškolní projekty, metodické materiály, první zkušenosti i spontánní zážitky z realizace projektu – to vše prolínalo všemi šesti prezentacemi. A co zaujalo nejvíce? Těžko jednoznačně odpovědět. Ale proměna školní zahrady v přírodní učebnu stejně jako záběry roztomilých animovaných filmů pořízených žáky mediální výchovy si zasloužily potlesk.

Celodenní program pak uzavřelo vystoupení hostů.

Hana Bolková