"Nadnešní schůzce se hodnotil rok 2007, to co jsme si na počátku roku stanovili jako priority," řekla ve středu po skončení jednání místostarostka Hanka Rabenhauptová. Řada věcí se uskutečnila jako například oprava hřiště na Libínském Sedle, lokální opravy cest, přidání kontejnerů na tříděný odpad v Kahově, oprava tří 3 čekáren, za pomoci dotačního titulu. Ale to je podle ní jen krátký výčet prací vprachatických osadách.

V druhé části se zástupci výborů zamýšleli nad prioritami roku 2008. Tak, jak je navrženo v rozpočtu města, který je již zveřejněn na úřední desce je patrné, že radní navrhují zvýšení finančních prostředků do osad a navíc doporučují promyslet věstší akce, které by mohly v příštích letech být plněny vjedné osadě za druhou. "V současné době se například v osadách řeší každoročně komunikace, osvětlení, posílení internetu, ale i řada zajímavých akcí pro cílené skupiny seniorů, hasičů," upřesnilamístostarostka. Nana příští rok jsou naplánovány větší investiční akce, ale realizovány budou pouze v případě získání dotačních titulů.

Členové odsadních výborů jsou jmenováni, stejně tak jako předseda zastupitelstvem města na celé volební období. Od standardních výborů (finančního a kontrolního) je proto potřeba osadní výbory odlišovat.

Město Prachatice zřídilo tři osadní výbory. Ty mohou předkládat zastupitelstvu města, radě a výborům návrhy. Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva o slovo, musí mu být udělono (tak říká zákon o obcích).

Prachatické osadní výbory:

- Kahov, Podolí, Oseky a Stádla, kde předsedou je Vojtěch Stuchel

- Staré Prachatice, Ostrov a Městská Lhotka, kde předsedou je René Moun

- Libínské Sedlo a Perlovice, kde předsedou je Jan Machala