Je schválena Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 17. září. Tříkrálová sbírka 2011 bude zahájena již zítra 2. ledna žehnáním koledníkům při dětské mši v kostele sv. Jakuba v Prachaticích.
V Prachaticích a přilehlých obcích budou chodit skupinky „Tří králů“ od 2. do 9. ledna. Zároveň budou v těchto dnech rozneseny do poštovních schránek letáčky s informacemi o Tříkrálové sbírce a možnosti darování prostřednictvím DMS.
Taktéž 2. ledna proběhne v Brně koncert pro TKS 2011, který bude vysílat Česká televize.
Skupinky koledníků v čele s vedoucím budou koledovat do uzavřených pokladniček s červeným logem Charity. Vedoucím skupinky je vždy dospělá osoba, která má u sebe na viditelném místě průkazku pověření a také občanský průkaz. Koledníci budou rozdávat kalendáříky a cukříky všem štědrým dárcům.
Jako každoročně budou prostředky použity z 65% na konkrétní projekty Charity v místě konání sbírky a dalších 10% směřuje jako humanitární pomoc do zahraničí (například Asie, Afrika a podobně), zbylých 25% je použito na pokrytí nákladů celostátní sbírky (například kalendáře, cukříky, propagace).
Farní charita Prachatice chce v roce 2011 získané finance použít převážně na sociální projekty, které realizuje – Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi, Dům sv. Petra pro muže a Most naděje (terénní program). Podobně jako v minulých letech bude část sbírky věnována i prachatickému Hospicu.
Rádi bychom touto cestou upřímně poděkovali všem, kteří podporují Tříkrálovou sbírku a tím pomáhají lidem v nouzi jak v naší republice, tak i v zahraničí. Jsou jimi nejen přímí dárci, ale i koledníci a všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na přípravě a realizaci této sbírky.


ALENA SLAVĚTÍNSKÁ
asistent Tříkrálové sbírky