Zde jsou jejich odpovědi.
Jan Klimeš, ČSSD
Cena tepla v Prachaticích je ovlivněna nastavením celé tepelné soustavy z minulosti, která je z pohledu dnešní spotřeby předimenzovaná, proto je cena tepla, v porovnání s jinými městy okresu, vyšší. Nějaký technologický zvrat nelze v současnosti s ohledem na vysoké finanční náklady očekávat. Těžko můžeme uplatnit některé základní ekonomické přístupy, například čím více spotřebitelů, tím nižší cena. Dokonce ani napojení na tepelné zdroje mimo město, by nevedlo ke snížení ceny. To podle mého názoru platí i o privátním projektu přebudování kotelny v Klimě na spalování štěpky, kdy se dá předpokládat zhoršení ovzduší. Bohužel, teplo budeme vyrábět se stále většími náklady. To, co za teplo zaplatíme, můžeme alespoň částečně ovlivnit snížením spotřeby zateplováním, instalací poměrových měřáků a regulátorů tepla v bytech, ale i pravidelnou kontrolou a výměnou rozvodů tepla.
Martin Malý, ODS
Přechod na jiné palivo, tedy uhlí i štěpku, je z pohledu nutných obrovských investic, které by se promítly zpětně do ceny, nereálný, nemluvě o zhoršení kvality ovzduší. Další alternativou, kterou jsme s příslušnými odborníky zástupci ČEZ i JČ Krajem diskutovali, byla možnost vedení tepla z Jaderné elektrárny Temelín. I zde bylo výsledkem konstatování, že obrovská vstupní investice i se započítáním případné dotace a následný, z jejich pohledu, malý odběr, by musela pokrýt taková cena tepla, která by nebyla nižší než ta současná. Městu nezbývá než zvážit a propočítat možnosti, na kterých se již pracuje, tedy kombinace solárních panelů s elektrickými bojlery a instalace tepelných čerpadel v areálu Tepelného hospodářství s.r.o.. Nadále pokračovat v dalším zefektivňování výroby tepla a teplé vody, pokusit se zvýšit počet odběratelů a ve výběrových řízeních na podzim tvrdě jednat o cenách plynu na další období. Dokončit urychleně zateplení a výměny oken v městských domech a bytech.
Růžena Štemberková, KDU–ČSL
Ceny tepla patří mezi regulované veličiny. Problémem ceny tepla v Prachaticích je jeho poměrně nízký odběr ve vztahu k režijním nákladům a dále plynofikace objektů, zateplování obydlí apod… Otázkou jsou momentální cenové nákupy plynu a energií a také, jak ovlivní ekonomiku tepelného hospodářství pořízený nový generátor. Určitým řešením by v budoucnosti bylo vybudování lokálních zdrojů tepla především v místech, kde je nízký odběr tepla.
Robert Zeman, Pro Prachatice
Zaměříme se na hledání úspor a řešení, které povedou ke zlepšení technického stavu soustavy centrálního zásobování teplem, provozovaných samostatných plynových kotelen, zvyšování účinnosti a snižování ztrát, zefektivní provozu tepelného hospodářství, zlepšení komunikace s odběrateli, důslednějšímu marketingu a udržení ceny s ohledem na výrobu tepla z ekologického, avšak drahého zemního plynu. Nebráníme se žádným úvahám, které zlepší a stabilizují soustavu (např. využití odpadního tepla z kanalizace pomocí TČ pro topení a ohřev TUV v letním a přechodném období, solární kolektory pro ohřev TUV, úpravy čtyřtrubkového rozvodu atd.) a jejím uživatelům přinesou benefit v podobě jistoty a stabilizace cen dodávek tepla a teplé užitkové vody.
Milan Bolek, Volba pro město
Cena tepla je především ovlivňována vysokou vstupní cenou paliva – zemního plynu, která je v současné době jednou z nejvyšších. Přechodem na spalování fosilních paliv by se výrazně zhoršilo ovzduší v Prachaticích. Cenu ovlivňuje i neustále se snižující spotřeba tepla a teplé vody v důsledku zateplování objektů. Cena podléhá Regulačnímu úřadu. Ten kontroluje její výši a oprávněnost nákladů, které se do ceny tepla promítají. Cena je také ovlivněna rozsáhlostí teplovodní sítě, výškovým převýšením, jejím stářím a nutnými investičními prostředky na opravu a údržbu. Úspory lze hledat ve snižování režijních nákladů, které se promítají do ceny tepla. Dalším možným řešením je dodávka tepla z nově budované JE Temelín, ale to bude podle mého názoru hodně drahé a časově náročné.