Ten se v souvislosti s projednáváním nového návštěvního řádu odvolával na dosud nedodaný naturový posudek. „Limity ochrany přírody stanovené v NATURA 2000 jsou zakotveny v zákoně o ochraně přírody a krajiny platném od 1. 5. 2004. Návštěvní řád Národního parku Šumava pro rok 2009 byl po schválení orgány ochrany přírody v souladu se zákonem řešícím NATURU 2000,“ uvedla Jana Hrazánková.
Současně se pozastavuje nad vývojem projednávání Návštěvního řádu. „Rada Národního parku Šumava se na svém prosincovém jednání loňského roku poprvé ve své historii jednomyslně shodla, že návštěvní řád roku 2009 a jím stanovené limity budou prosazovány v návštěvním řádu pro rok 2010. Nyní Vědecká sekce říká opak a ke své argumentaci zneužívá NATURU 2000, i když všechny návštěvní řády, tedy nejenom ten, jenž by byl platný od prvního května letošního roku, které byly dosud schváleny, musely podléhat tomuto posouzení,“ zdůraznila Hrazánková.
Rozporuje také tvrzení týkající se pravidel splouvání Teplé Vltavy. „Co se týče splouvání Vltavy a jeho vlivu na ochranu případného výskytu perlorodky, tak limity stanovené návštěvním řádem v roce 2009 omezily splouvání na Vltavě z 12 000 na 4000 lodí. Dosud nevyšla žádná studie či posudek, který by prokazatelně dokázal významný přímý negativní vliv regulovaného splouvání Vltavy na perlorodku. Tyto studie hovoří o možném negativním vlivu,“ podotkla. Naproti tomu podle ní existuje řada studií, které dokazují, že stávající chemizace vody ve Vltavě a likvidace populace pstruha potočního neumožňují udržet životaschopnou populaci perlorodky ve Vltavě.
„Příprava Rady NP Šumava, na které měl být projednán Návštěvní řád NP Šumava a jejíž jednání ředitel Správy NP Šumava zrušil, sice neprobíhala plně v souladu s jednacím řádem, ale zcela v rámci již mnohokrát uplatňovaného principu časové tísně,“ podotkla závěrem Jana Hrazánková.