„K největším investičním akcím patří v letošním roce výstavba kompostárny, která zlepší výrazným způsobem hospodaření s bioodpadem ve městě. Následují investice do vodovodů a kanalizace, na které jsme sice dostali dotace od státu, ale ta předpokládá naši spoluúčast. To se dotkne ulic kolem bývalého Šumavanu, pak ulice Žižkovy a k opravě dojde i v komunikaci od obchodní akademie směrem na náměstí Svobody, kde jsou dosud volné kanalizační výpustě. Dál to budou ještě ulice Purkártova a Nad Stadionem,“ shrnul starosta Petrášek investiční akce za přibližně šedesát milionů korun podílem města dvacet milionů korun.
V případě kompostárny má město několik let už svůj podíl, lidově řečeno, daný na stranu s tím, že se donedávna čekalo na konečný podpis smlouvy se Státním fondem životního prostředí. „Výši dotace sice fond dodržel, nicméně stále se potýkáme se stanovenými termíny realizace. Ta měla začít již v loňském srpnu, ale rozhodnutí přišlo s téměř dvouměsíčním zpožděním a kvůli zimnímu období už nebylo možné stavební práce zahájit. Přesto jsme s fondem domluveni, že doba realizace zůstane stejná, ale nebude do ní zahrnuto zimní období, kdy není možné na projektu pracovat,“ dodal starosta. Skutečnost, že část technologie bude stavěna v areálu čistírny odpadních vod u Volyňky, není nikterak kritická. Podle starosty Petráška oblast čistírny se sice nachází v kritické oblasti, ale nedávné opakované povodně tuto část území výrazně nepoškodily a i nová technologie by se měla nacházet o něco výš, než kam by mohla voda vystoupat.
Určitého navýšení rozpočtu se na druhou stranu dočkala městská policie, a to právě kvůli mzdám některých strážníků. „Rozpočet městské policie se vším všudy dělá pro letošní rok 6,5 milionu korun. Pokud se týká navýšení mzdových nákladů, to bylo vyvoláno tím, že někteří strážníci přešli do vyšších platových tříd odslouženými léty. Je paradoxní, že stát, který hovořil o nutnosti snížení mzdových prostředků pro zaměstnance ve státní správě, pro to neudělal vůbec nic a navíc ani neumožnil obcím zasáhnout. Tarifní tabulky, které jsou nosným prvkem odměňování, nedovolil upravit. Osobní hodnocení, které stát doporučoval krátit, tvoří z celkového objemu mzdových prostředků kolem deseti procent. Podle mého názoru by bylo zcela demotivující sebrat osobní ohodnocení těm, kteří si je zaslouží. Jestliže někomu dělá osobní ohodnocení půl procenta z platu, asi bude vnímat jeho krácení jinak než ten, který si ohodnocení zaslouží a dělá mu dva tři tisíce. Takovému zaměstnanci odebrat osobní ohodnocení mi připadá skutečně demotivující. Tady měl stát především upravit tarifní tabulky, pak by bylo vše lépe řešitelné. Nelze ani paušálně snížit počty zaměstnanců, na některých odborech je to skutečně na hranici a těžko budeme snižovat půl pracovníka. Tajemník od vedení dostal za úkol zpracovat kritéria přidělování osobního ohodnocení, abychom s ním mohli pracovat i pololetně a jistě dojde i na to, abychom řešili personální obsazení odborů vnitřním auditem,“ dodal závěrem starosta Petrášek.