„Omlouváme se tímto veřejnosti za toto částečné a vynucené omezení, které jsme byli nuceni přijmout z důvodu včasného zpracování nadměrného počtu již podaných žádostí,“ říká tajemník městského úřadu Zdeněk Ženíšek.
Na základě zákona č.254/2001 Sb., o vodách a jeho přijaté novely č. 20/2004 Sb. dochází k podstatným změnám v platnosti povolení k odběru povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních. Od měsíce března tyto úřady musí zvládat nejen běžnou agendu, která samozřejmě rok od roku výrazně přibývá, ale i zejména neustálé podávání informací k výše uvedeným zákonům a jejich změnám a dále i příjem žádostí s následným povolením v oblasti vodoprávní agendy.
„I přes to, že náš úřad od května přijal na vodoprávní agendu další pracovní sílu, došlo k takovému nahromadění podaných žádostí, zhruba 400, že by bylo velice neseriózní pouze nabírat další žádosti na úkor vyřizování již dříve podaných,“ poznamenal Zdeněk Ženíšek.
Každý řešený případ je na rozdíl například od vyřizování cestovních dokladů, občanských či řidičských průkazů vlastním originálem a jeho řešení může být podle náročnosti zpracováno během jediného dne, ale v případě dalších složitostí i komplikací je pracnost vyřízení také i 5 dnů, uvažováno v součtu jednotlivých úkonů při dodržení zákonných lhůt. Při vyřizování žádostí, dochází ze strany žadatele ve většině případů k osobní konzultaci na vodoprávním úřadě. Poté následuje tento postup, u nových staveb vyjádření k územnímu řízení nebo k územnímu souhlasu, podání žádosti žadatelem, prostudování spisu vodoprávním úřadem, eventuelně telefonická konzultace s žadatelem, oznámení o zahájení řízení spojené popřípadě s ústním jednáním a místním šetřením (u kolaudace je místní šetření povinné), zaevidování údajů žádosti do vodoprávní evidence Mze ČR, vydání vlastního rozhodnutí ( povolení k nakládání s vodami a většinou i stavební povolení na vodní dílo), vyznačení doložky o nabytí právní moci, zaevidování do evidence vodoprávního úřadu a u staveb vodního díla též nahlášení statistickému úřadu.
Pokud jde o stavby vodních děl, následuje po jejich vybudování kolaudace a tj. opět většinou konzultace na vodoprávním úřadě, povinné místní šetření, vyhotovení protokolu, vydání kolaudační rozhodnutí (kolaudačního souhlasu), zaevidování do vodoprávní evidence Mze ČR, vodoprávního úřadu a archivace spisu.
„Samozřejmě, že jakékoliv komplikace jako například nedostatečné doložení podkladů žadatelem, mnohdy i zamlčování skutečností a není těchto případů zrovna málo, jen dobu vyřizování žádosti neúměrně komplikuje a prodlužuje. Z těchto důvodů jsme byli nuceni provést výše uvedené částečné omezení tak, abychom lhůty na zpracování a vyřízení žádostí (do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů) pokud možno plnili. Jakékoliv případné navýšení dalšího pracovníka na tomto úseku je v pravomoci rady města a vzhledem ke kapacitním a finančním možnostem úřadu je naprosto nereálné.
Prosíme veřejnost a další případné žadatele, kteří potřebují řešit svá podání na našem vodoprávním úřadu, aby respektovali naše omezení a tím, že navštíví náš úřad pouze v úřední dny, pomohli vytvořit prostor a čas pro řádné a rychlé zpracování všech podání v oblasti vodoprávní agendy,“ dodal tajemník.