Zákon platí od 1. 1. 2008 a k tomuto datu bude tedy muset i Nemocnice Prachatice, a.s. vybírání poplatků zavést. Protože se tato povinnost dotkne jak pacientů, tak i nemocnice, chceme vás předem informovat, jak vybírání poplatků budeme realizovat, abychom všichni tuto nepříliš populární povinnost zvládli.

O tom, kdo, kdy a v jaké výši je povinen tyto poplatky platit, pojednává krom výše zmíněného zákona i prováděcí metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví, který vám bude k dispozici k nahlédnutí na recepci naší nemocnice, v ambulancích a na lůžkových odděleních a můžete si jej také přečíst na internetu. Podrobně se proto okruhem plátců a vznikem povinnosti regulační poplatek zaplatit na tomto místě zabývat nebudeme.

Jednoduše řečeno

Zjednodušeně se dá říci, že většina návštěv ambulancí, při nichž vás lékař vyšetří a toto vyšetření je alespoň částečně hrazeno ze všeobecného zdravotního pojištění, bude platbě regulačního poplatku podléhat. Výjimku tvoří především preventivní prohlídky, sledování těhotných a vyšetření, kdy bude nemocný na jeho základě v tomto zdravotnickém zařízení přijat k hospitalizaci (pobytu v nemocnici na lůžkovém oddělení). Výše poplatku činí většinou 30 korun (zejména za ambulantní vyšetření v ordinační době ambulancí) nebo 90 korun (za vyšetření na pohotovostní službě v pracovních dnech v době od 17 do 7 hodin a dále o víkendech a svátcích). Poplatky se platí v den vyšetření.

Tuto administrativní povinnost nechceme v naší nemocnici přenášet na lékaře a sestry, aby měli více času a mohli se věnovat své odborné práci = péči o Vaše zdraví. Proto zavádíme tzv. kupony k úhradě regulačního poplatku – je to jakási „vstupenka“ do ambulancí, kterou si pacient s sebou na vyšetření přinese. Kupon si klienti zakoupí před příchodem do čekárny ordinace v automatu případně na recepci naší nemocnice ve vstupní hale. Doklad o tom, že regulační poplatek byl uhrazen Vám na požádání vydá ošetřující lékař.

Podmínky

Protože v okamžiku vstupu pacienta do ordinace se většinou ještě neví, zda bude povinen poplatek zaplatit, rozhodli jsme se kupony prodávat s těmito podmínkami:

1. kupon má platnost max. 1 měsíc od data zakoupení (datum prodeje bude na kuponu vyznačeno) a držitel ho může v našem zařízení využít kdykoli v době platnosti

2. kupon je přenosný – může ho tedy využít jak ten, kdo si jej koupil, tak i kdokoli jiný

3. neporušený a neznehodnocený kupon je vratitelný v době své platnosti v pokladně naší nemocnice – za vrácený kupon obdržíte své peníze zpět

4. kupony budou zabezpečeny proti znehodnocení.

Pokud tedy pacient nebude z jakéhokoliv důvodu povinen poplatek platit (jestliže nedojde ke znehodnocení zakoupeného kuponu), může si tento ponechat na další návštěvu lékaře, předat komukoli jinému nebo jej vrátit do pokladny a dostat jeho zaplacenou hodnotu zpět.

Za předpokladu, že vám lékař předepíše léky, které jsou alespoň částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou, bude od 1. 1. 2008 lékárna povinna od vás vybírat regulační poplatek ve výši 30 korun za každou položku na receptu (ne tedy za každé balení léku). Každý recept může mít maximálně 2 položky a pro úhradu regulačního poplatku nezáleží na tom, kolik balení léku vám lékař v jedné položce předepíše. Tyto poplatky vybírá sama lékárna a vystaví vám na ně potvrzení. Lékárenské regulační poplatky nebude možné hradit výše uvedenými kupony na úhradu poplatků při ambulantním vyšetření.

Hospitalizace

Další samostatný regulační poplatek ve výši 60 korun se platí za každý den hospitalizace, přičemž první den a poslední den pobytu v nemocnici se počítají jako jeden den. Poplatky za hospitalizaci se hradí v den propuštění, v odůvodněných případech nejdéle do 8 kalendářních dnů po propuštění (jestliže nemocný při odchodu z nemocnice poplatek nezaplatí, budeme po něm požadovat podepsání dlužního úpisu a předání faktury). Při hospitalizaci delší než 30 dní se platí vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Poplatky za hospitalizaci se budou hradit v pokladně platbou hotovostní.

Regulační poplatky (u ambulantních vyšetření, při vyzvedávání léků na recept a při hospitalizaci) se nevybírají od osob, které se prokáží platným potvrzením o hmotné nouzi (ne starším 30 dnů), takže tito nemocní si poukazy kupovat nemusí a na ambulanci nebo na lůžkovém oddělení se prokáží potvrzením obecního úřadu o poskytování pomoci v hmotné nouzi. Bez předložení předepsaného a platného originálu potvrzení vás povinnosti platit regulační poplatky nemůžeme zprostit.

Zároveň si dovolujeme upozornit, že výše uvedená informace o způsobu úhrady jednotlivých regulačních poplatků se týká pouze pracovišť Nemocnice Prachatice, a.s., a nikoli soukromých praxí lékařů, kteří jsou v prostorech nemocnice v nájmu (MUDr. Vastl a MUDr. Krejčová) – ti si budou regulační poplatky vybírat nejspíše sami přímo ve svých ordinacích.

Základ

A jak tedy budete při potřebě ambulantního vyšetření v naší nemocnici postupovat?

1. při příchodu do nemocnice si v hale nemocnice v automatu zakoupíte kupon příslušné hodnoty (30 Kč nebo 90 Kč) a s ním se odeberete na požadovanou ambulanci. S výběrem potřebné hodnoty kuponu pomůže pracovník s ohledem na čas, ve kterém se k vyšetření dostavíte. Pro výši regulačního poplatku je rozhodující okamžik, kdy vás lékař vyšetří (nikoli okamžik příchodu do zařízení). V případě poruchy automatu bude kupony vydávat pracovník v recepci umístěné přímo v hale naší nemocnice.

2. při vstupu na ambulanci odevzdáte platný kupon sestře nebo lékaři, případně se prokážete platným potvrzením o hmotné nouzi. Bude-li vaše vyšetření podléhat úhradě regulačního poplatku (a to se někdy zjistí až v průběhu vyšetření), odevzdáte kupon ošetřujícímu lékaři, který vám na vyžádání vystaví doklad o zaplacení.

3. pokud vaše vyšetření podléhat poplatku nebude, můžete se rozhodnout, zdali si ho ponecháte pro další návštěvu v našem zařízení, nebo ho přenecháte jiné osobě a nebo ho vrátíte na pokladně naší nemocnice a dostanete zaplacenou hodnotu kuponu zpět.

Upozorňujeme však na skutečnost, že každé zdravotnické zařízení si může řešit vybírání regulačních poplatků jinak, a proto nelze námi prodávané kupony použít na úhradu těchto poplatků v jiných zařízeních. Současně upozorňujeme, že neuhrazené poplatky budeme vymáhat prostřednictvím advokátních kanceláří a z těchto důvodů se může neuhrazený poplatek několikanásobně zvýšit.

Doufám, že vám tyto údaje poslouží k lepší orientaci ve změnách, které nám zákon přináší od 1. ledna 2008.