Pro město a především jeho obyvatele a potenciální pacienty a klienty zdravotního zařízení z celé spádové oblasti by měla změna přinést po několika letech především stabilitu v profesionálním řízení s jasnými pravidly a koncepčním provozováním pro dalších minimálně dvacet let. Tak alespoň chystanou změnu vnímá současná předsedkyně správní rady Nemocnice Vimperk o. p. s. a členka rady a zastupitelstva Vimperka Jaroslava Martanová.
„Z hlediska budoucího provozování přinese změna stabilitu, protože nový provozovatel přebere veškeré zaměstnance a současně zachová dosavadní rozsah poskytovaných služeb. Ty by chtěl navíc do budoucna rozšířit,“ vidí první pozitivum Jaroslava Martanová.
Pokud jde o investice, které nemocnice nutně potřebuje, i zde by měla mít změna provozovatele a přechod na akciovou společnost pozitivní dopad. „Už je jasné, jaké investice musí být udělány téměř okamžitě a na budoucích investicích se provozovatel již dohodl s městem, pokud se týká pravidel a harmonogramu,“ uvádí dále předsedkyně správní rady.
Přechod na akciovou společnost a s ním spojené kroky se odrazí také ve financování zdravotnického zařízení ve Vimperku. „Co se týká financování, změnou bude obecně prospěšná společnost schopna uhradit veškeré závazky, což je výhodné pro obě strany, protože nový provozovatel stejně jako o. p. s. začnou s čistým štítem,“ dodává Martanová. Pro město to bude z jejího pohledu znamenat, že se udrží provoz zdravotnického zařízení s dlouhodobým výhledem a především s profesionálním řízením. Obavy z toho, že o budoucím provozovateli veřejnost prakticky mnoho informací nemá, nejsou podle Jaroslavy Martanové až tak opodstatněné. „Jedná se sice o v regionu nový subjekt, který má ale dostatečné zkušenosti v oblasti zdravotnictví jak s provozem, tak s řízením zdravotnických zařízení,“ upozornila.
Pokud jde o další působení obecně prospěšné společnosti, ta by měla působit v rámci nemocnice zhruba do pololetí kvůli dořešení účetních transakcí. „Předpoklad je, že koncem letošního roku pak obecně prospěšná společnost ukončí svou činnost a zanikne,“ uzavřela předsedkyně správní rady Nemocnice Vimperk o. p. s. Jaroslava Martanová.

Nemocnice Vimperk ve zkratce


31. 3. 1999 - Ve Vimperku je zrušena akutní lůžková péče.
17. 9. 1999 - Je založena obecně prospěšná společnost.
31. 1. 2000 - Zaniká příspěvková organizace Městská nemocnice Vimperk
15. 5. 2000 - Město Vimperk vkládá nemovitý majetek do o. p. s.
2005 - Změna zakládací listiny o. p. s., bez výběrového řízení vstupuje do Nemocnice Vimperk o. p. s. jako provozovatel Sanatorium Javorník.
2007 - Do struktury o. p. s. je nově začleněn také bývalý Ústav sociální péče Hrabice. Nemocnice Vimperk o. p. s. získává od Jihočeského kraje do dlouhodobého pronájmu budovy bývalé lesnické školy ve Vimperku.
2008 leden - Město Vimperk obdrželo žádost o odkoupení nemovitostí týkajících se nemocnice, zastupitelstvo města na svém jednání přímo v areálu nemocnice rozhodlo nenakládat s dotčeným majetkem, dále rozhodlo ocenit nemovitosti a předložit soupis budov v majetku města. V dubnu požádala nemocnice o přerušení jednání o odkoupení nemovitostí.
2008 srpen - zasedá správní rada Nemocnice Vimperk o. p. s., na níž zástupci zřizovatele požadují poskytnutí ekonomických podkladů o hospodaření o. p. s. Starosta Pavel Dvořák dostává oficiální dopis, v němž Sanatorium Javorník oznamuje, že končí jako provozovatel nemocnice. Záměr skončit potvrdili zástupci Sanatoria Javorník na jednání rady města i na mimořádném semináři zastupitelů k situaci v nemocnici.
2008 září - Zastupitelé řeší situaci v Nemocnici Vimperk, a to jednak právní platnost smluv uzavřených v roce 2005 a následně 2006 se Sanatoriem Javorník, a jednak také ekonomický rozbor Martina Paštiky. Obojí vzali na vědomí a požadují předložení dalších ekonomických podkladů na říjnovém zasedání.
2008 říjen – Ředitelem Nemocnice se stává Václav Hora, řízení se ujímá nová správní rada.
2008 listopad – Zastupitelé schválili odkoupení pohledávky od Sanatoria Javorník za 4,5 milionu korun.
2008 prosinec – Klienti bývalého ÚSP Hrabice zůstávají na Javorníku, ale pod novým zřizovatelem – společností Sociální pohoda.
2009 únor – Jihočeský kraj odmítl převzetí Nemocnice Vimperk do holdiingu jihočeských nemocnic.
2009 květen – Zastupitelé vzali na vědomí rozbor hospodaření nemocnice za vedení Sanatoria Javorník.
2009 srpen – Zastupitelé schválili odporodej čtyř nevyužitých objektů Nemocnici za účelem zástavy pro poskytnutí půjčky na krytí závazků.
2009 prosinec – Zastupitelé schválili vstup strategického partnera a transformaci obecně prospěšné společnosti na akciovou společnost s platností nejpozději od 1. února 2010.