Již minulé zastupitelstvo Lenory opakovaně projednávalo možnost získat nějakým způsobem sklářskou sbírku ze soukromých rukou. Jenomže podmínky byly pro obec neakceptovatelné. Sbírka je v této době plně majetkem Muzea skla v Lenoře a je v soukromých rukou.

Jednoduché to ale nebude mít ani Jihočeský kraj. „Měli bychom stanovit postup, jakým bychom se měli řídit při převzetí skleněných a sklářských předmětů z Muzea skla v Lenoře. Musím říci, že je to poměrně komplikované, protože nadační fondy a nadace mají poměrně složité zákonné ukotvení a pokud se ke sbírce chceme dostat, tak budeme muset ustanovit při Jihočeském muzeu nový nadační fond, do něho vložit finanční prostředky s nějakou rezervou a postupně činit kroky k tomu, abychom se k fundusu nadace respektive nadačního fondu Muzea skla v Lenoře dostali,“ shrnul krajský radní Štangl.

Získat lenorskou sbírku by přitom Jihočeský kraj uvítal i z toho důvodu, že by se tím rozšířila již tak velice kvalitní sbírka skla v Jihočeském muzeu zřizovaném Jihočeským krajem. „Shodou okolností v nedávné minulosti přebralo Jihočeské muzeum také vzorkovnu zaniklé sklárny v Chlumu u Třeboně,“ doplnil. František Štangl. Krajské zastupitele ale také upozornil, že součástí převzetí sbírky na základě vytvoření nadace se základním jměním půl milionu korun a fúze s nadací, která sbírku vlastní, je dokonce vyplácení současných představitelů nadačního fondu. Podle předložených materiálů by dvěma členům správní rady nadačního fondu musela být vyplacena odměna ve výši dvakrát 150 tisíc korun za udržování a záchranu sbírky skla ze sklárny v Lenoře. Odměna by byla vyplacena z prostředků nově vzniklého fondu.

Naproti tomu by ale jihočeský kraj prostřednictvím nově vzniklé nadace při jihočeském muzeu získal velice cennou sbírku dokumentující sklářskou výrobu v Lenoře v období od druhé poloviny 19. do druhé poloviny 20. století. „V odhadu hodnoty sbírky je poměrně velký rozdíl mezi umělecko historickou hodnotou a tržní nebo současnou hodnotou, za kterou by se sbírka dala realizovat, ta je 320 tisíc korun. Umělecko historická hodnota je ale výrazně vyšší a je až 1,5 milionu korun. Shodou okolností je tato sbírka od poloviny července roku 2009 prohlášena současně také movitou kulturní památkou. Tato složitá a trnitá cesta je bohužel jedinou, jak se ke sbírce dostat,“ zdůraznil František Štangl. Termínově by měl kraj sbírku získat v polovině příštího roku.