Za hlavní úspěch práce kalamitního štábu je nutné považovat skutečnost, že v posledních letech strmě stoupající množství kůrovcem napadených stromů v zásahových lesních porostech Správy NP a CHKO Šumava, se podařilo výrazně zabrzdit. Jinými slovy, meziročně nedošlo k několikanásobnému rozvoji počtu lýkožroutem napadených stromů, jak bylo často předpovídáno. V současnosti – tj. k 31.10.2010 – je objem nahodilých kůrovcových těžeb zhruba jen o 20 % vyšší, než byl ke stejnému datu roku předchozího (přitom z roku 2008 na rok 2009 stouply tyto těžby cca 2,5 násobně!). Zastavení strmého vzestupu počtu napadených stromů je kromě jiného nutné přičíst právě efektivní práci v řízení lesního provozu včetně trvalé a účinné řídící kontroly. Přesto, že situaci v NP Šumava je možné stále označovat jako kalamitní (co do objemu činností spojených se snahou zastavit další rozvoj kůrovců), podařilo se v letošním roce udržet vysokou kvalitu prováděných prací. O tom svědčí i kontroly ochrany lesa (realizovaných zásahů či obranných zařízení) prováděné zejména ČIŽP či referáty životního prostředí pověřených obcí. Tyto kontroly byly prováděny v daleko větším rozsahu, než v minulých letech, a přesto nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Vysoký podíl motorově odkorňovaných napadených stromů – letos dosud cca 214 tis. m³ – zajišťuje účinnou likvidaci všech vývojových stádií lýkožroutů pod jejich kůrou. Odkorněné dříví zároveň nepředstavuje žádné riziko dalšího šíření kůrovců, např. v okolí zpracovatelských provozů odběratelů dřevní hmoty. O důslednosti řízení zpracování napadených stromů svědčí i fakt, že chemický postřik, jako poslední možnost asanace napadených kmenů, musel být letos použit jen v ojedinělých případech v celkovém množství pouze cca 300 m³. Práce v lesích NP budou pokračovat až do zpracování všech evidovaných napadených stromů (v současnosti cca 3 000 m³). Přes zimní období pak bude hlavním úkolem lesního personálu příprava projektů, výběrových řízení a strategie ochrany lesa na příští rok. Zároveň budou vyhledávány a zpracovávány kůrovcové stromy tak, jako tomu bylo v zimě minulé. Kontrola prací pak bude zaměřena zejména na to, aby nedocházelo k přikacování zdravých stromů – to bylo letos v několika případech předmětem tvrdých postihů a sankcí pro dodavatele prací. PETR KAHUDA NP a CHKO Šumava