„Minulý týden jsme odeslali na město stížnost na nezákonný postup a průběh soutěže o pronájem objektů Památníku Mistra Jana Husa,“ potvrdil Deníku včera jednatel Sokola Jiří Oulický. Podle jeho slov jej vedl k tomuto rozhodnutí názor, který reflektuje také názory jak další veřejnosti, tak i odborníků. „Myslíme si, že rozhodnutí rady nebylo správné. Zatím jsme z radnice neobdrželi žádné vyjádření. Případný další postup bude záviset právě na tomto vyjádření, takže předjímat další kroky by bylo v tuto chvíli předčasné,“ odpověděl dále Oulický na otázku, zda se hodlají obrátit na přezkoumání rozhodnutí rady také na Krajský úřad Jihočeského kraje.
„Ano, stížnost Tělocvičné jednoty Sokol jsme obdrželi,“ potvrdil včera rovněž starosta Husince Robert Klesner. Kdy přesně na ni radnice odpoví, nesdělil s tím, že i v žádosti je uvedeno, aby se tak stalo v zákonném termínu. „Ten je třicet dní,“ doplnil Klesner. S obsahem stížnosti už se seznámil. „Četl jsem ji a mám dojem, že se v některých bodech neustále vychází z názoru, že zveřejněný záměr podléhal pravidlům o zadávání veřejné zakázky, což podle právního rozboru, který si rada nechala vypracovat, není pravda. Nicméně v určitých bodech může být stížnost opodstatněná,“ připustil starosta.
Na polovinu května připravuje podle dostupných informací Církev československá husitská ve spolupráci s městem Husinec veřejnou prezentaci svého záměru rehabilitace a rekonstrukce památníku. „Ještě to není oficiálně potvrzený termín, ale 15. května by se měla uskutečnit veřejná prezentace ze strany Církve československé husitské. S jejími zástupci by se mělo konat den před tím uzavřené jednání na radnici,“ potvrdil Klesner. O konečném termínu prezentace bude radnice informovat husinecké občany také na svých webových stránkách.
O chystaném představení záměrů církve vědí také zástupci neúspěšného žadatele o pronájem Husova památníku. „Vím o tom, ale zatím nikdo oficiálně neřekl přesný datum ani to, zda se to uskuteční. Samozřejmě, že bych se takové prezentace rád zúčastnil,“ dodal Jiří Oulický.

Text stížnosti, který zaslala TJ Sokol Husinec na město:


Věc: Stížnost na nezákonný postup a průběh soutěže o pronájem objektů Památníku Mistra Jana Husa

Na základě veřejně dostupných informací a listinných důkazů podáváme tuto stížnost na nezákonný postup města a celý průběh tzv. Záměru na pronájem Památníku Mistra Jana Husa, kdy postup Města Husinec byl ve zřejmém rozporu se zákonem a pravidly transparentnosti a nediskriminace zájemců.
Svou stížnost zejména zaměřujeme proti úkonům, které nejsou v souladu se zákonem nebo jsou v rozporu se stanovenými pravidly:
1) záměr pronájmu nebyl vyvěšen na elektronické úřední desce po celou dobu lhůty, resp. nebyl zajištěn soulad mezi „papírovou“ úřední deskou a elektronickou úřední deskou

2) podmínky pronájmu byly stanoveny městem velmi vágně a dokumenty s podmínkami pronájmu nebyly úplné a veřejně dostupné všem případným zájemcům, což umožňovalo manipulaci a účelový postup

3) výše nájmu byla pronajímatelem stanovena předem za cenu, která se zcela vymyká cenám v místě obvyklým, což za určitých okolností a způsobu provozování může vyústit v nedovolenou podporu nájemce

4) nešlo-li o obvyklý pronájem nemovitostí, ale o projektový záměr z tohoto důvodu nebyl zvolen vhodný způsob pro vyhledání nejvýhodnější nabídky na daný předmět plnění

5) nebyly jednoznačně stanoveny podmínky pronajímatele (města), součástí dokumentace nebyl návrh smlouvy, nebyla stanovena práva pronajímatele ani sankce za neplnění podmínek pronájmu, nebyly řešeny podmínky ani narovnání při technickém zhodnocení cizího majetku, způsob odpisů a narovnání např. při neplnění stanovených podmínek nebo při předčasném ukončení projektu a z toho vyplývajícího nájmu, tj. 1,- Kč za rok, resp. 50,- Kč za předpokládanou dobu nájmu na 50 let!!!

6) v rámci daných podmínek nebyly jednoznačně určeny a stanoveny výměry pronajímaných nemovitostí v m2, nebyly uvedeny bližší podmínky nabídkového řízení, např. regulativy územního plánu nebo rámcové podmínky stanovené předem pro všechny zájemce památkovou péčí pro „stavební rehabilitaci a rekonstrukci“ objektu atd.

7) nebyly stanoveny bližší kvalifikační požadavky, nebyl vůbec definován požadovaný předmět podnikání nebo prováděné obdobné činnosti nájemce, tj. profesní kvalifikace nebo reference

8) městem nebylo vyžadováno jakékoliv čestné prohlášení vztahující se k osobě zájemce a další jiné důležité doklady, aby byly již při výběru ochráněny jeho zájmy (při otevřeném zveřejnění se mohl přihlásit kdokoli)

9) nebyla uvedena podrobná pravidla a způsob hodnocení nabídek, případně jejich vzájemné vazby kritérií pro hodnocení nabídek

10) městem jako zadavatelem nebyly dodrženy podmínky pro příjem nabídek stanovené v posledním odstavci Záměru (odstavce a články v Záměru nejsou číslované) a zájemcům prokazatelně nebyly vytvořeny stejné podmínky a nebylo s nimi zacházeno shodně

11) Nebyly stanoveny podmínky výběrového řízení, např. způsob nakládání s nabídkami, podmínky pro vyjasnění nesrovnalostí a formálních nedostatků
Z výše uvedeného výčtu nedostatků je zřejmé, že celá procedura pro podání nabídek na základě Záměru pronájmu byla městem nedostatečně propracovaná, netransparentní a diskriminační.
Domáháme se z výše uvedených důvodů zrušení Záměru pronájmu Památníku Mistra Jana Husa, domníváme se, že byl porušen zákon a případně uzavřená smlouva je neplatná.
Očekáváme, že naši stížnost řádně a nezávisle prošetříte a odpovíte na všechny body uvedené výše a naši stížnost vyřídíte v zákonné lhůtě. Zároveň sdělujeme, že si vyhrazujeme podniknout další právní kroky.

V Husinci 16. 4. 2010

Za T.J. SOKOL Husinec
MVDr. Jiří Oulický