Včera to Deníku potvrdil starosta Vimperku Bohumil Petrášek.
„Není to zase až tak něco nového. Řešili jsme to už loni v červenci, kdy jsme veliteli Dubovi vytýkali některé nedostatky. Ty se mu ani za půl roku nepodařilo odstranit. Když jsme to znovu řešili v radě města, dospěli jsme k názoru, že navrhneme zastupitelstvu jeho odvolání,“ vysvětlil starosta Petrášek s tím, že nově může o jmenování a odvolání velitele městské policie rozhodovat výlučně zastupitelstvo. To, pokud návrh na odvolání akceptuje a schválí, bude rovněž pověřovat radu města vypsáním výběrového řízení na nového velitele.
Podle starosty Petráška by následné výběrové řízení mělo být otevřeno všem. „Pokud bychom měli vybírat jen mezi strážníky městské policie, měli bychom výběr značně zúžený,“ dodal Petrášek. Současný vrchní strážník by podle něho měl zůstat nadále pracovat v městské policii. „Případné odvolání neznamená také rozvázání pracovního poměru. Zaměstnancem městské policie by Pavel Dub zůstal i po případném odvolání,“ ubezpečil starosta Vimperku. Možné navýšení mzdových prostředků v případě, že ve výběrovém řízení uspěje uchazeč mimo současné strážníky, není podle Petráška zase tak zásadní problém. „Městská policie má jasně schválený rozpočet pro letošní rok, nicméně určitý koloběh je i mezi strážníky. Část z nich je u městské policie stabilně, část se mění. Dost možná, že s příchodem nového velitele některý ze strážníků i odejde,“ dodal Bohumil Petrášek.
Veliteli Pavlu Dubovi bylo podle starosty nejvíce vytýkáno nedostatečné dohlížení nad veřejným pořádkem ve městě a částečně i špatná komunikace směrem k vedení města a k občanům. To připustil i Pavel Dub „Udělal jsem maximum, možná i víc, než funkce vrchního strážníka vyžadovala, ale musím dodržovat zákony a řídit se schváleným rozpočtem i personálním obsazením. Není možné vyhovět všem. Prožil jsem tu tři roky tvrdé práce a nechci je jen tak hodit za hlavu. Nemíním celou situaci nijak hrotit, ale považuji za nutné se obhájit,“ říká Pavel Dub, který se hájí v otevřeném dopise zastupitelům Vimperku.

Vrchní strážník MP Vimperk
Pavel Dub byl do funkce vrchního strážníka Městské policie Vimperk jmenován 13. 11. 2007 na základě výsledku výběrového řízení. Nastoupil po Jaromíru Šebánkovi, který byl ve funkci od 8. března 2005 do 5. 11. 2007, kdy na svou funkci rezignoval.

Otevřený dopis Pavla Duba členům Městského zastupitelstva ve Vimperku:

Vážené dámy a pánové, zastupitelé,

o tom, že někteří politici projednávali mé setrvání či nesetrvání ve funkci vedoucího Městské policie Vimperk, vím neoficiálně od konce měsíce září 2010, což zřejmě souviselo především s volbami. Co je za současnou situací mohu jen tušit, ale nechci zbytečně předjímat.
Výsledky dosažené v roce 2010 by to být neměly, protože jsme naši práci i přes neustále se zhoršující podmínky, zefektivnili, o čemž svědčí statistická čísla zveřejněná na našem webu i kladná čísla z ekonomiky provozu MP.
Pracuji v pozici, na kterou se hodí dokonale rčení „kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde". Zajišťujeme nepřetržitý provoz a k dispozici mám zpravidla pouze dvoučlennou hlídku. Znáte to, když jste v parku, nejste v centru a podobně. Plánovaná prevence obchůzkou strážníků končí tam, kde začínají oznámení, která jsou z důvodu pomoci občanům prioritní a kterých bylo v roce 2010 o 25 % více než v roce předešlém. Rovněž výrazně stoupl počet zpracovaných spisů (přestupků) do správního řízení, což také odčerpává naše síly z ulice.
Po dobu výkonu mé funkce jsem odmítl vyhovět některým lidem učinit věci, které nebyly v souladu se zákonem, za jehož dodržování odpovídám, nebo které by byly naprosto kontraproduktivní. Toto mé „nevyhovění" bylo odsuzováno a některé reakce jsem nemohl pochopit jinak, než jako tlak na mé odvolání. Pokud vím, tak je mé dodržování zákona zaměňováno za neochotu. Příklady, kdy jsem nemohl vyhovět některým žádostem, uvedu na výše uvedeném zastupitelstvu.
Přijal jsem řadu nepopulárních opatření v souvislosti s provozem a službou Městské policie za účelem zefektivnění práce strážníků, což může běžný občan i přes shora uvedené problémy vidět denně na ulici a porovnávat třeba jen četnost pochůzky. Jedná se o opatření fungující zcela spolehlivě i u jiných Městských policií, ale čerpat lze i z mých zkušeností u Policie ČR.
Nelze vyhovět všem ani stihnout vše, ale bylo-li to možné, snažil jsem se přizpůsobovat činnost Městské policie potřebám města. Nejsem si vědom nedostatků, za které bych měl být z funkce odvolán a naopak prokazuji, že dochází k neustálému zlepšení činnosti Městské policie Vimperk. Mým nadřízeným je pan starosta, který má velký zájem o naši práci a kterého jsem průběžně informoval o všech problémech, které řeším a se kterými se denně setkávám. Z jeho strany jsem se nesetkal s vážnějšími výtkami.

Pavel DUB, vedoucí MP Vimperk