„Pokoušeli jsme se vícekrát získat pro tento projekt dotaci z fondů Evropské unie. Až letos jsme byli úspěšní a byla nám přiznána podpora z Programu Cíl 3, Přeshraniční spolupráce Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko, a to ve výši zhruba 85 tisíc euro, což je 85 % z celkových nákladů projektu,“ sdělil Josef Štemberk, vedoucí oddělení Vztahů s veřejností a IS.

Jak je již patrné z názvu podpory, jedná se o přeshraniční spolupráci – partnerem projektu na bavorské straně je spolek KuLaMu (v překladu zní celý název tohoto podpůrného spolku Muzeum kulturní krajiny a poznávání hranic) z nedaleké bavorské Haidmühle. Z jeho iniciativy vzniká podobný projekt naučné stezky na revitalizovaném rašeliništi Haidfilz.

Pozemek rašeliniště o rozloze téměř 70 ha patří městu Volary, a to již od počátku se zřízením naučné stezky souhlasí.

„Asi v polovině 19. století započala těžba rašeliniště tzv. borkováním, která byla nahrazena od 60. let minulého století průmyslovou těžbou. Tu provázelo systematické odvodnění plochy a v roce 2000 byla těžba ukončena,“ doplnila Eva Zelenková, metodička pro vody a mokřady z oddělení Ochrany přírody a výzkumu. Správa NP a CHKO Šumava se ještě před ukončením těžby dohodla s tehdejším podnikem Rašelina Soběslav s.r.o., že zde nebude provedena klasická rekultivace, nýbrž projekt revitalizace lokality. Tak byly místo srovnání plochy a vysázení dřevin vyhloubeny mělké bazény k zachycení srážkové vody a přehrazeny odtokové strouhy. „Revitalizační práce trvaly dva roky, tedy v letech 2002 až 2004,“ řekla Eva Zelenková. Odborníci, kteří chodí do této lokality buď sami, nebo s exkurzemi, konstatovali, že vrácením vody do bývalého rašeliniště se zde až překvapivě rychle opět vyskytují rostlinné druhy, které tam dříve rostly.

Aby byl pro návštěvníky zajištěn bezpečný přístup, započalo se s budováním 1,5 km dlouhého chodníku, jehož forma ⅓ je poválková (z dřevěných fošen), který povede od vodáckého kempu, až k téměř 10 metrů vysoké dvoupatrové vyhlídkové věži.

Návštěvníci se dozví podrobné informace o lokalitě z pěti tabulí, které budou instalovány podél stezky. Pro zahraniční návštěvníky pak budou k dispozici informační letáky v německém jazyce.

„Soumarský Most sám o sobě je místem s vysokou návštěvností a dá se očekávat, že se nová naučná stezka stane hojně navštěvovaným místem, podobně jako tomu je u zpřístupněných slatí v centrální části národního parku. Lokalita je blízko Stožce a není daleko ani od vlakové zastávky Soumarský Most. Bavorští návštěvníci pak mohou nasednout na vlak v Novém Údolí,“ dodal Josef Štemberk.

Jana Zwetlerová