Právě areál bývalé roty, který se nachází v Borových Ladech, je svou cenou největším majetkem nabízeným ve výběrovém řízení k prodeji. Zájemci mohou areál získat, pokud nabídnou více než 38,2 milionu korun.

Mezi zájemci ale rozhodně bude chybět obec Borová Lada. „Jako obec na to koupit areál nemáme. Nicméně od doby, kdy jsem nastoupila do funkce, se snažíme jednat se Správou Národního parku Šumava o tom, aby si areál převzala a vytvořila zde smysluplný projekt. V současné době by se mělo, doufám, rozhodnout, zda ministerstvo vnitra vydá schvalovací doložku, aby tento majetek byl převeden z ministerstva vnitra na ministerstvo životního prostředí,“ uvedla starostka Borových Lad Jana Hrazánková.

„Příslušnost hospodaření k danému areálu náleží Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje (KŘP) se sídlem v Českých Budějovicích. Po prohlášení o nepotřebnosti majetku bylo, v souladu se zákonem 219/2000 Sb., snahou KŘP realizovat bezúplatný převod na Správu NP a CHKO Šumava,“ uvedla za ministerstva vnitra Petra Schneiderová.

Podle jejího vyjádření již pro to byla připravena darovací smlouva a odeslána k odsouhlasení na ministerstvo životního prostředí, které je zřizovatelem uvedené instituce. „Smlouva však nebyla ministerstvem životního prostředí potvrzena, neboť Správa NP a CHKO Šumava nebyla schopna doložit návrh na řádné využití předmětného areálu. Z tohoto důvodu bylo ze strany KŘP přistoupeno k odprodeji areálu,“ zdůvodňuje Schneiderová.

Šance, že by nakonec rota neskončila v majetku soukromého investora, ale přece jen Správy NP a CHKO Šumava, tu ale podle Petry Schneiderové pořád je.

Věří v to také starostka Borových Lad. „Pro obec by byl převod roty pod Správu Národního parku Šumava to nejrozumnější řešení,“ dodala Jana Hrazánková.

To se týká i areálu bývalé roty pohraniční stráže v Borových Ladách.Ve chvíli, kdy se stal areál pro policii nepotřebným, nabídla jej bezúplatně Správě NP a CHKO Šumava (Správa). Jedinou podmínkou bylo, že musela předložit návrh na řádné využití předmětného areálu. To se ale podle ministerstva vnitra dosud nestalo.

„Jelikož výsledek nebyl a není pořád jednoznačný, a areál finančně zatěžuje již takto napjatý rozpočet Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje (KŘP), bylo rozhodnuto o odprodeji bývalé roty formou výběrového řízení. Tento postup KŘP je zcela v souladu se zákonem o majetku státu a se zájmy státu jako vlastníka. Bezúplatný převod na obec není možný, neboť ta není schopna prokázat jeho využití pro nekomerční aktivity, což je jeden ze základních zákonných předpokladů pro bezúplatný převod majetku státu na jiný subjekt,“ vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Petra Schneiderová.

Krácení rozpočtu a s tím související nedostatek peněz vede Policii ČR k prodeji toho majetku, který nezbytně nepotřebuje, a který by navíc odčerpával další prostředky na prostou údržbu a obnovu bez zásadního využití.I proto převod na Správu podporuje i obec Borová Lada. Jak uvedla starostka Jana Hrazánková, sama se snažila jednat o této možnosti a dalším využití bývalé roty již s bývalými ministry životního prostředí Martinem Bursíkem i Ladislavem Mikem.

„Mám tu už celou složku korespondence s bývalými i současným ministrem životního prostředí. Všichni mne ujišťovali, že je vše na dobré cestě, že rota bude, ale bohužel se dosud nic nestalo. Přesto se pořád snažíme. Pro obec by byl převod roty pod správu národního parku to nejrozumnější řešení,“ dodala Jana Hrazánková.

Její slova potvrdila za ministerstvo vnitra i tisková mluvčí Petra Schneiderová. „Ze strany obce pak došlo k opětovnému požadavku vůči Správě, aby areál byl tímto subjektem využit a převzat. Toto bylo ze strany správy přislíbeno a jednání v této věci měla pokračovat mezi ní a ministerstvem životního prostředí, jako jejím zřizovatelem,“ uvedla Schneiderová.

Až na garáže v areálu, které pro uložení techniky využívá zčásti obec Borová Lada a správa parku, je areál bývalé roty opuštěný. „Tři garáže využíváme zatím v rámci bezúplatné zápůjčky, ale hlavní objekt je nevyužitý od doby, kdy areál od konce roku 2008 přestalo ministerstvo vnitra využívat,“ upřesňuje borovoladská starostka.

Sama má přitom poměrně konkrétní představu, jak by mohla případně správa parku areál využít. „Líbilo by se mi, pokud by zde vzniklo centrum environmentální výchovy, kdyby zde bylo centrum, které by shromáždilo informace roztroušené po informačních střediscích s expozicí historie a současnosti Šumavy a výhledově i o budoucnosti celého Národního parku Šumava. Uvítala bych také zoologický program a vysvětlení důvodů, proč je to které území chráněno i s ukázkami rostlin a živočichů. Jezdí sem totiž poměrně hodně školy v přírodě a určitě by bylo vhodné dát dětem ucelenou informaci, proč je potřeba přírodu chránit,“ nabízí svou představu možného využití Jana Hrazánková.

Podobné záměry má ale Správa už v Kvildě, kde by pro podobné účely měl být zčásti využit rovněž areál bývalé roty pohraniční stráže poté, co zde před lety ztroskotal plán na vybudování Muzea Železné opony. Možného střetu záměrů se ale Jana Hrazánková neobává.

„Neříkám, že pokud správa parku areál získá, musí zde nutně vzniknout environmentální centrum. Ale je to jedna z možností. Osobně mám spíše obavy z toho, že nemovitosti získá soukromý investor, který pak objekty přestaví na další komerční apartmánové bydlení, to by prodal a zmizel by ze Šumavy a obci by zbyly další starosti a náklady s údržbou cest a svozem komunálního odpadu,“ uvažuje starostka.

Připustila, že ještě horší možností by bylo, kdyby areál koupil někdo čistě ze spekulativních důvodů a nemovitosti by dál jen bezútěšně chátraly.Podle mluvčí ministerstva vnitra nejsou ale obavy starostky Borových Lad zcela na místě. „Na jedné straně nelze v podmínkách výběrového řízení toto žádným způsobem omezovat. Na straně druhé se lze oprávněně domnívat, že dostatečné regulativní nástroje má k dispozici právě obec, která by vedla s novým vlastníkem stavební řízení a rovněž tak i Správa NP a CHKO Šumava,“ zdůraznila Schneiderová.

Areál v Borových Ladách si budou moci případní zájemci prohlédnout 11. srpna, pokud do té doby nebude rozhodnuto o převodu na ministerstvo životního prostředí. Vlastní nabídky na odkoupení nemovitostí nabízených k prodeji Krajským ředitelstvím Policie Jihočeského kraje, musí zájemci doručit na krajské ředitelství nejpozději do 25. srpna do 15 hodin.

Jediným kritériem výběrového řízení je pouze výše nabídnuté kupní ceny. Pokud by se sešly dvě stejné nejvyšší nabídky, o vítězi by se rozhodovalo v následném užším výběrovém řízení s tím, že minimální kupní cenu by tvořila předchozí nejvyšší nabídková cena.Borovoladští mají stále naději, že areál bývalé roty nakonec nezíská soukromý investor, ale Správa. Zadavatel výběrového řízení má totiž v jeho podmínkách, že může kdykoliv výběrové řízení zrušit bez udání důvodů. „Pokud by Správa na základě souhlasu MŽP doložila zájem o převod areálu, není problém uvedenou záležitost opětovně otevřít,“ potvrdila Schneiderová.Naděje to však nejspíše budou marné.

Podle vyjádření mluvčího ministerstva životního prostředí Petra Kučery toto z titulu zřizovatele Správy zjevně nemá o bývalou rotu prioritní zájem. „V rámci nabídky nepotřebného majetku požádala Správa o předání areálu bývalé roty PS Borová Lada Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje do své příslušnosti hospodaření. Předání majetku nebylo ministerstvem životního prostředí, které je zřizovatelem Správy, schváleno. O této skutečnosti byla písemně informována Správa i starostka obce Borová Lada dopisem ministra ze dne 28. února letošního roku. Vzhledem k tomu je s předmětným majetkem ze strany KŘP dále nakládáno dle příslušných ustanovení zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud probíhá jeho prodej formou výběrového řízení, je postupováno v souladu se zákonem o majetku státu i ostatními obecně závaznými právními předpisy,“ píše ve stanovisku ministerstva životního prostředí.Ani ve Kvildě, kde Správa plánovala využít rovněž bývalý areál pohraničníků, však nevypadá situace se záměrem na vybudování školícího střediska o mnoho lépe.

Podle starosty Kvildy Václava Vostradovského Správa svůj původní záměr přehodnocuje. Ukázalo se totiž, že projekt by byl značně ztrátový a na takový v současné chvíli prostě nejsou peníze. Bylo by tedy malým zázrakem, kdyby se nakonec Správa přece jen rozhodla, že rotu v Borových Ladách chce.