Změna jednacího řádu zastupitelstva města Prachatice zvedla zastupitele v pondělí odpoledne ze židlí. Předkladatel novinky Martin Malý (Nezávislí), starosta města, sice upřesnil, že změny jsou v jedné části legislativní a druhé jen kosmetické. „Jde o jeho zpřesnění a následné zpružnění jednání zastupitelů,“ vysvětlil. Zásadní změnou je ale to, že zastupitelé podle nového jednacího řádu mohou mluvit k jednomu bodu pouze dvakrát po třech minutách. „Úprava je běžná v řadě měst nejen Jihočeského kraje,“ ujistil Martin Malý. Opozice ale tvrdí, že koalice chce omezit diskuzi a kroutí hlavou nad tím, že dvakrát a dost neplatí pro diskutující občany města.

Nově také nesmějí navrhovat usnesení v bodě Různé. Júsuf Traore (Pro Prachatice) upozornil, že podle nálezu ústavního soudu je navrhovat usnesení po zveřejnění programu jednání přípustné. „Podle mě je jednací řád v rozporu s názorem ústavního soudu, a proto žádám, aby tento bod byl z řádu vypuštěn,“ vyzval Júsuf Traore. Chtěl do něj doplnit, aby občané měli prostor k diskuzi půl hodiny před jednáním zastupitelů a také rozepsat harmonogram jednání dopředu. Návrh koalice smetla ze stolu a schválila jednací řád tak, jak ho Martin Malý předložil.

To, že nesmějí přijímat usnesení v bodě různé, ještě nechá vedení města Prachatice prověřit. Doporučení tajemníka Karla Paška, že jednací řád je možné napadnout žalobou, vyšlo v pondělí naprázdno. Koaliční zastupitelé ovšem nový jednací řád hodnotí jako omezení demokratických principů. „Jde o jasné omezení opozice, aby nemohla zasahovat do diskuze,“ řekla Barbora Koritenská (Živé Prachatice). Mnozí opoziční zastupitelé poukázali na fakt, že členové koalice mluví při jednání zastupitelů jen zřídka kdy. „Následně hlasují podle předem připraveného plánu,“ upozornila Růžena Štemberková (KDU-ČSL). Robert Zeman (Pro Prachatice) s nadsázkou poznamenal, že pro zpružnění jednání by bylo vhodné diskuzi vůbec nepřipustit. „Jsou podle mě body, kdy se diskutovat nemusí a jsou takové, které vyžadují diskuzi delší a šest minut stačit nebude,“ řekl.

- Jednací řád zastupitelů města Prachatice byl naposledy změn 1. července 2018. Schválen byl 13. června 2018 s účinností od července. To tentokrát byl schválen 8. dubna 2019 s účinností ihned.
- Do Článku 3 Příprava zasedání zastupitelstva města (ZM) je doplněno, že případná související vizuální prezentace musí být přílohou materiálů (body 2 a 3).
- Do Článku 4 Svolání zasedání ZM je v bodě 3 doplněno, že ke svolání ZM může dojít i jiných členem ZM v případech, kdy tak stanoví zákon.
- V Článku 4, bod 6. je upřesněno, že na pokyn tajemníka MěÚ se jednání zúčastňují vedoucí odborů a na žádost starosty ředitelé organizačních složek, příspěvkových organizací a statutární zástupci organizací zřízených městem.
- V Článku 6 Zasedání zastupitelstva přibyl bod 6., že jednat je možné jen o skutečnostech, které byly zařazeny do programu s výjimkou bodu Různé.
- V Článku 6 Zasedání zastupitelstva přibyl bod 7., že v bodě Různé není možné zařadit projednání dotazů, připomínek a podnětů, jejichž řešení vyžaduje bezprostřední přijetí usnesení zastupitelstva.
- V Článku 6 Zasedání zastupitelstva přibyl bod 8. o tom, kdo má právo předkládat návrhy k zařazení na program jednání připravovaného ZM.
- V Článku 6 Zasedání zastupitelstva přibyl bod 10., který upravuje průběh rozpravy ZM s tím, že nikdo ze zastupitelů nemůže vystoupit v rozpravě k projednávanému bodu programu více než dvakrát; že doba diskuzního příspěvku se limituje na 3 minuty, u předkladatele zprávy na 5 minut; že technická poznámka se limituje na 1 minutu; že před vypršením časového limitu může předsedající upozornit diskutujícího na skutečnost a po uplynutí stanoveného času má právo mu slovo odejmout.
- V Článku 6 Zasedání zastupitelstva přibyly body 12 až 16, které upravují pořadí diskutujících a další skutečnosti k diskuzi.
- Přibyl Článek 8, který řeší pozměňovací návrhy.
- V Článku 11 v bodě 1 je upraveno, že záznam z jednání ZM bude zveřejněn na webových stranách města vždy 7 den po konání zasedání ZM.