Územní plán v zájmu potlačení nepříznivých sociálních a ekonomických vlivů plynoucích z víceméně izolované polohy města a jeho vzdálenosti od regionálních a nadregionálních center obsahuje v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje trasu přeložky silnice II/141 od Těšovic do Prachatice přes vilu čp. 364 v Nádražní ulici, čili v trase určené platným pravomocným rozhodnutím o umístění stavby přeložky silnice. Také vymezuje koridor dopravní infrastruktury pro zlepšení parametrů silnice II/141 z Prachatic na Libínské Sedlo, odstranění existujících dopravních závad v uvedeném úseku a pro převedení dopravy mimo zastavěné území Libínského Sedla. Byť se toto opatření může na první pohled jevit jako nadbytečné, není tomu tak.

ČTĚTE TAKÉ TÉMA: Územní plán Prachatice

Zkapacitnění předmětné silnice, představující jednu z hlavních velmi frekventovaných dopravních tepen v rámci města vedoucí do Německa (hraniční přechod Strážný) a rekreační oblasti Lipenska, je zájmem města, jednoznačným veřejným zájmem s nadmístním přesahem. Vzhledem k dopravnímu významu silnice není žádoucí rezignovat na její parametry a je třeba uvážlivým plánováním zajistit budoucí možnost potřebné úpravy parametrů silnice (doplnění stoupacích pruhů, úpravy směrových oblouků apod.). Vymezený koridor bude území chránit před případným vnesením záměrů, které by mohly zlepšení parametrů silnice ztížit či znemožnit.


Ve vztahu ke zlepšení dopravní prostupnosti města územní plán předpokládá několik stěžejních záměrů s možností vyvlastnění pozemků, když např. v oblasti ulic Kasárenská, Rožmberská, Slunečná, Javorová vymezuje plochy veřejného prostranství např. pro zkapacitnění příjezdu k dominantní zastavitelné ploše bydlení Pod Cvrčkovem a pro realizaci propojení ulic Rožmberská a Pivovarská naproti ul. Italská.


V lokalitě Pod Cvrčkovem vymezuje plochu veřejného prostranství, coby koridor pro prodloužení ulice Javorová s možností propojení s ulicí Luční.
Mezi Perlovicemi a tzv. „Perlovickou“ zatáčkou na silnici II/141 (Prachatice – Libínské Sedlo) vymezuje plochu veřejného prostranství pro případnou úpravu dopravního napojení Perlovic dle budoucích potřeb. Její realizací však na základě posouzení není podmíněna nová zástavba v Perlovicích.

Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice