Program přednášek byl sestaven tak, aby byl přínosem nejen pro vrcholový management zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ale i pro pracovníky ve vedoucích pozicích na lůžkových odděleních a zároveň i pro ošetřovatelský personál ve směnném i ambulantním provozu.

V dopoledním bloku se ujala první přednášky hlavní sestra Helena Prokešová a představila ve své prezentaci pracoviště prachatické nemocnice.V dalším programu bylo možné shlédnout multioborové prezentace, např. na téma transexualismus nebo gigantomastie, přednesené všeobecnými sestrami z Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně, další téma přednášky bylo zaměřeno na otázky v porodnictví, kterou přednesla vrchní sestra gynekologie ze strakonické nemocnice.

Přednášky byly určeny pro šéfy zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ale i pro pracovníky ve vedoucích  pozicích na lůžkových odděleních a zároveň i pro ošetřovatelský personál.Zdroj: Jan Švík, ml.

Nemocnici Prachatice,a.s. zastupovaly pracovnice rentgenologického oddělení - Milada Sitterová a Pavla Chvalová a ve svých sděleních aktualizovaly pokyny ohledně přípravy pacientů před CT vyšetřením. Dalším zástupcem prachatické nemocnice byla Dagmar Bošková, všeobecná sestra interního oddělení, která se v nemocnici věnuje sledováním problematiky výskytu dekubitů u nemocných. Pro posluchače si připravila statistiky a výsledky některých analýz kořenových příčin. Celý dopolední blok zakončila . Alena Polanová, lektorka Jihočeské univerzity, katedry zdravotně-sociální.

Odpolední blok byl koncipován ve znamení dodržování hygienicko – epidemických opatření. První přednáška prezentována vedoucí sestrou JIRP prachatické nemocnice Janou Předotovou odstartovala živou diskuzi v otázce péče o nemocného s legionellovou pneumonií. Bylo velice potěšující, že i Ivana Krabatschová z KHS Jčk pozitivně ohodnotila péči prachatické JIRP v souvislosti s péčí o pacienta ohroženého touto nákazou. Hned druhou přednáškou MUDr. Krabatschová navázala na předchozí sdělení a seznámila posluchače s postupy a opatřeními při epidemickém výskytu infekcí a na žádost posluchačů zařadila ještě statistiky z epidemiologické situace u migrantů v Evropě. Iva Šípová, ústavní epidemiolog Nemocnice České Budějovice, a.s si připravila sdělení na téma – "představující běženci infekční riziko?" a opět na žádost posluchačů byla mimo program zařazena přednáška o riziku bodného poranění u zdravotníků, aktualizace příslušné legislativy, nutnosti doplnit interní pokyny ve zdravotnických zařízeních.

Přednášky byly určeny pro šéfy zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ale i pro pracovníky ve vedoucích pozicích na lůžkových odděleních a zároveň i pro ošetřovatelský personál.Zdroj: Jan Švík, ml.

Kasuistiku z praxe, nákaza MRSA u poraněného zdravotníka o sterilní jehlu a následné zdlouhavé léčení přednesla Dana Podholová, manažerka kvality prachatické nemocnice. Celý blok odpoledních přednášek zakončil svojí prezentací Libor Buzek, zástupce firmy Braun, který představil používání bezpečnostních kanyl v praxi, jejichž úkolem je chránit zdravotníky před bodným poraněním.

Součástí konference během celého dne byly workschopy a výstavní stánky zúčastněných firem.

Svými výrobky a službami předvedly, že péče o pacienta není jen doménou ošetřovatelského personálu, ale v komplexnosti péče je zainteresován i provozní a technický odbor, úklidová střediska a služby jiných komplementů. Důležitým krokem pro zvýšení komfortu péče nejen pro nemocné, ale především pro ošetřující personál je výběr správných a účelných pomůcek, používání a typy pracovních oděvů, zdravé výživy a pomůcek kompenzačních i rehabilitačních pro domácí ošetřování.

Dana Podholová