Do středy si mohou ti, kteří vědí, že ve dnech 28. a 29. května nebudou v místě svého trvalého bydliště, nebo z jiného důvodu nebudou moci využít svého volebního práva v příslušném volebním okrsku, vyzvednout voličský průkaz.
V pohotovosti už jsou také členové volebních komisí. „Letos se podařilo, že všechny kandidující strany a sdružení v našem regionu delegovaly do komisí své zástupce, takže bylo možné najmenovat převážně minimálně šestičlenné komise. Nemuseli jsme zatím počet členů doplňovat zaměstnanci městského úřadu. Nicméně pro případy, kdy by některý z členů komise onemocněl, nebo z jiných důvodů z komise vypadl, máme připraveny v záloze další členy, které by jmenoval starosta. Volební lístky už by měli mít občané ve svých schránkách podle trvalého pobytu. V obálce najdou nejen hlasovací lístky všech kandidujících subjektů, ale také adresu příslušného volebního okrsku a také vysvětlení, jakým způsobem se provádí hlasování a jaké jsou možnosti správné úpravy hlasovacího lístku,“ shrnul vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Prachatice Zdeněk Filip.
Občané, kteří mohou volit, si mohli požádat o vydání voličských průkazů. „Voličský průkaz opravňuje voliče volit v kterékoli volební místnosti po celé České republice, pokud se budou v době konání voleb nacházet v cizině, mohou volit i na určených zastupitelských úřadech ČR v zahraničí,“ vysvětlil Filip. Mimochodem, shodou okolností byl po čtyřech letech opět Jihočeský kraj vylosován právě pro české občany v zahraničí. Znamená to, že čeští občané, kteří budou volit na určených zastupitelských úřadech v zahraničí, mají na výběr z kandidátů politických stran ucházejících se o vstup do poslanecké sněmovny na jihu Čech.
Volit bude umožněno i lidem, kteří jsou v nemocnicích a v jiných lůžkových zařízeních, nebo jsou nemocní doma. „V Prachaticích máme tři podobná zařízení, což je nemocnice, hospic a Domov seniorů Mistra Křišťana. Ti jejich obyvatelé a pacienti, kteří budou chtít volit, se zapíší do speciálních seznamů a současně se vyřadí ze stálých seznamů voličů podle trvalého bydliště. Komise, která je k hlasování pro tyto voliče určena, v případě Prachatic se to týká devátého volebního okrsku, pak umožní voličům hlasovat do přenosných volebních uren. Lidem, kteří již nyní vědí, že budou v době konání voleb v nemocnici, bych doporučil, aby si ještě vyřídili voličský průkaz. Pokud občan náhle onemocní a bude převezen do nemocnice a nebude zapsán do seznamu voličů příslušného volebního okrsku, nebude moci volit. Nicméně jsme připraveni umožnit volit i těm lidem, kteří jsou imobilní a nemohou se dostavit osobně do volební místnosti. Měli by se nahlásit předem a příslušná okrsková volební komise za nimi pak zajde domů s přenosnou volební urnou,“ dodal Filip.
Při každých volbách se stane, že se dostaví volič s propadlým občanským průkazem. Stejně jako v minulosti i letos budou na městském úřadě na podobné případy připraveni. „Po oba dva dny konání voleb bude na Městském úřadě v Prachaticích služba, která vydá občanský průkaz. Je potřeba, aby s sebou měl volič starý občanský průkaz a jednu fotografii pro vydání nového občanského průkazu. Ten bude platit jeden rok. Navíc má volič možnost předložit komisi v příslušném volebním okrsku také cestovní doklad, tedy pas. Ale musí volit v obvodě, kde má trvalé bydliště a kde je zapsán na stálém seznamu voličů,“ upozornil Filip.
Pokud se týká následného zpracování výsledků, vyjma fyzické kontroly platnosti hlasovacích lístků a sčítání jednotlivých hlasů se vše zpracovává elektronicky. V každé volební místnosti bude potřebná technika na zpracování údajů. Celý proces zastřešuje Český statistický úřad, který přebírá na městském úřadě údaje z jednotlivých volebních okrsků, jejich zpracování a předání do centra.
V samotných Prachaticích budou mít voliči možnost volit v devíti volebních okrscích, z nichž jeden zajišťuje volby pro klienty a pacienty lůžkových oddělení nemocnice a vybraných lůžkových zařízení, tedy Hospice sv. Jana N. Neumanna a Domu pro seniory Mistra Křišťana. Pro spádovou oblast Prachaticko je celkem pro volby určeno 42 volebních okrsků v celkem 29 obcích včetně Prachatic.