Setkání je každoročně pořádáno na Šumavě, ve Filipově Huti. Konference je určena nejen pro vrcholový management zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ale i pro pracovníky ve vedoucích pozicích na lůžkových odděleních, pracovištích provozu a ostatních úsecích.

Z názvu konference vyplývá, že přednášky jsou zařazeny z různých odvětví ošetřovatelské péče, jsou zde prezentovány nové metody, myšlenky a postupy v ošetřovatelské péči. Vesměs všechna sdělení podrobně seznamují posluchače s otázkami hygieny, dezinfekce ve zdravotnických zařízeních, používání a typy pracovních oděvů, zdravé výživy a pomůcek kompenzačních i rehabilitačních pro domácí ošetřování. Péče o pacienta není jen doménou ošetřovatelského personálu, ale v komplexnosti péče je zainteresován i provozní a technický odbor, úklidová střediska a služby jiných komplementů.

Důležitým krokem pro zvýšení komfortu péče nejen pro nemocné, ale především i pro ošetřující personál je výběr správných a účelných pomůcek, včetně osobních, pracovních oděvů. Po celou dobu konference je součástí programu i výstava tohoto sortimentu.

Velikým přínosem byly dvě přednášky. První "Novinka z hygienické legislativy", přednesla MUDr. Ivana Krabatschová z KHS Jč , kde se podrobně zabývala novelou očkovací kalendáře, platného od 1.1.2018, zakotvenou v legislativě a seznámila posluchače s rozdíly oproti legislativě v minulosti.

Druhou přednášku si připravila MUDr. Iva Šípová, ústavní epidemiolog z českobudějovické nemocnice. Seznámila posluchače s problematikou zdravotníků, přicházejících ze zahraničí, v otázce nebezpečí infekčního rizika. Toto sdělení bylo velice důležité pro manažery na vedoucích pozicích zdravotnických zařízeních, ústavů sociální péče a ostatních institucích.

Pro všechny pracovníky v lůžkových i ambulantních zařízeních bylo bezesporu informace vedoucího IT oddělení Nemocnice Prachatice, a.s. Jana Švíka o přípravách na zavedení e-receptu a požadavky při zavádění GDPR, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Během dopoledního bloku druhého přednáškového dne proběhla diskuze nad prezentovanými příspěvky.

Doufáme, že konference bude jako každoročně přínosem pro další práci zdravotníků, ulehčí jim orientaci v dané problematice a vnese více nadšení pro další kroky v rozvoji ošetřovatelské péče.

Mgr. Dana Podholová, manažer kvality, Mgr. Helena Prokešová, hlavní sestra, Nemocnice Prachatice, a. s.