Za určitých podmínek se dopouštějí pouze přestupku, který je následně řešen ve správním řízení na místně příslušném odboru dopravy pověřených obcí.


Jedním z nich je také odbor dopravy ve Vimperku. I zde se setkávají s tím, že počet řidičů, kteří řídí pod vlivem alkoholu, neklesá. Na otázky Prachatického deníku odpovídá Lenka Černá, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vimperk.


Kdy řeší odbor dopravy ve správním řízení jednání řidiče, který řídil pod vlivem alkoholu?
Do správního řízení povětšinou přicházejí případy pod jednu promile alkoholu, nebo těsně okolo jedné promile alkoholu, kdy státní zástupce nebo soud při posouzení věci, zda se jedná o trestný čin nebo o přestupek, zohledňuje osobu pachatele a další okolnosti. Všeobecně alkohol nad jedno promile lze považovat již za stav vylučující způsobilost a je kvalifikován právě jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Ve správním řízení lze projednávat způsobenou dopravní nehodu, kde se samozřejmě při ukládání výše sankcí přihlíží k tomu, že řidič způsobil dopravní nehodu ve stavu, který si přivodil požitím alkoholu nebo jiné návykové látky a zda se jedná o recidivní jednání.


Na Prachaticku se v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšil počet řidičů pod vlivem alkoholu. Pokud je jejich chování kvalifikováno jako přestupek, řeší jej místně příslušné odbory dopravy ve správním řízení. Jak se situace vyvíjí na Vimpersku?
V agendě přestupků na odboru dopravy MěÚ Vimperk jsme v loňském roce oproti roku 2013 zaznamenali zhruba 50 procentní nárůst přestupků týkajících se řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Vzhledem k tomu, že jsme příhraničním správním obvodem, tak musím konstatovat, že zhruba polovinu pachatelů tvoří cizinci. Nejčastějšími případy jsou řízení bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholického nápoje, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, kdy zjištěné hladiny se pohybují od 0,4 do 0,8 promile alkoholu v dechu řidiče.


Řízení vozidla pod vlivem návykových látek je méně časté a většinou se jedná o užití návykové látky přírodní THC – canabis (marihuana) nebo chemicky vyrobené amfetaminy a metamfetaminy (taneční drogy, levnější náhražka pervitinu). U návykových látek se ve správním řízení vychází z hodnot, které jsou zjištěny z krve prostřednictvím znaleckého posudku. Limitní hodnoty, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného návykovou látkou, jsou přesně stanoveny Nařízením vlády č. 41/2014 Sb.
S jakým postihem musejí řidiči, kteří řídí pod vlivem alkoholu, počítat?
Za řízení pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem jiných návykových látek lze ve správním řízení uložit sankci pokuty od 2500 Kč do 20 000 Kč, a to vždy spolu se sankcí zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel od šesti měsíců do jednoho roku. Body jsou řidiči uděleny vždy na základě pravomocného rozhodnutí. U alkoholu záleží na zjištěném obsahu alkoholu u řidiče. Pokud je zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, je řidiči uděleno 7 bodů. Pokud je obsah alkoholu nižší než 0,3 promile, nejsou mu uděleny žádné body. U návykových látek není stanovena žádná hranice a řidiči, který je pravomocně uznán vinným z řízení pod vlivem návykové látky, je uděleno 7 bodů.


A pokud je zjištěné množství alkoholu vyšší?
Odlišně je kvalifikováno řízení ve stavu vylučující způsobilost, kterou si řidič přivodil požitím alkoholu nebo jiné návykové látky. Za toto jednání lze ve správním řízení uložit sankci pokuty od 25 000 Kč do 50 000 Kč, a to vždy spolu se sankcí zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel od jednoho roku do dvou let. V bodovém hodnocení je řidiči za toto jednání uděleno 7 bodů.
Zřejmě stále mezi řidiči převládá názor, že se jim vyplatí odmítnout dechovou zkoušku nebo lékařské vyšetření na přítomnost alkoholu.

Skutečně se to vyplatí?
Ve spojitosti s problematikou alkoholu a návykových látek za volantem je třeba uvést, že dalším často se vyskytujícím přestupkem je odmítnutí řidiče se podrobit na výzvu policisty vyšetření ke zjištění, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Ve většině případů řidič při silniční kontrole jeví známky požití, ale raději bezdůvodně odmítne, aniž domyslí následky svého počínání, přičemž podrobení se vyšetření na výzvu policisty je jednou ze základních, zákonem stanovených povinností řidiče při silniční kontrole. Bohužel se při správních řízení velice často setkáváme s tím, že především mladí řidiči neznají svá základní práva a povinnosti spojená s řízením vozidla a pak jsou velmi nemile překvapeni, jaké to pro ně má nezanedbatelné následky, neboť se jedná o jedno z nejpřísněji postižitelné jednání.


Odpovídají tomu i případné sankce?
Pokud se řidič odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, tak mu lze ve správním řízení uložit sankci pokuty od 25 000 Kč do 50 000 Kč, a to vždy spolu se sankcí zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel od jednoho roku do dvou let. V bodovém hodnocení je řidiči za toto jednání uděleno 7 bodů.
Závisí přísnost udělené sankce i na jiných zjištěních, než jen na množství alkoholu, které bylo u řidiče zjištěno?
Při ukládání sankcí se vždy přihlíží k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům například došlo-li k dopravní nehodě, dále k okolnostem, za nichž byl přestupek spáchán, k míře zavinění – zda šlo o úmysl nebo nedbalost, k pohnutkám a k osobě pachatele a samozřejmě k tomu, zda již byl v minulosti za stejný skutek postižen a zda je řidičem, který se častěji dopouští porušování zákona o silničním provozu.


Jak je to se zadržením řidičského oprávnění?
Možná je na místě zmínit, že při silniční kontrole je policista mimo jiné oprávněn řidiči zadržet řidičský průkaz, jestliže je řidič podezřelý, že řídil vozidlo bezprostředně po požití nebo v takové době po požití alkoholu nebo užití jiné návykové látky, nebo pokud se řidič odmítne podrobit přes výzvu policisty vyšetření ke zjištění, zda nebyl při řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Správní orgán pak do doby zákazu činnosti započítá dobu, po kterou bylo pachateli znemožněno řídit motorová vozidla, právě na základě zadržení řidičského průkazu.
Policista je také oprávněn vybrat od řidiče podezřelého ze spáchání přestupku, u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, kauci od 5000 Kč do 50 000 Kč, nejvýše však do výše hrozící peněžní sankce za spáchaný přestupek. Kauce je uložena na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností do úschovy. Kauce je buď řidiči vrácena, pokud nebyl v řízení shledán vinným, nebo se započte na zaplacení uložené pokuty. Je-li kauce vyšší než uložená pokuta, přeplatek se vrátí řidiči. Kauce byla v loňském roce v našem správním obvodu policistou uložena pouze jednou a jednalo se o řidiče cizince.


Může řidič, kterému byl jako jeden z trestů uložen zákaz činnosti, požádat o jeho zmírnění či prominutí dříve?
Pachatel přestupku má možnost, po uplynutí poloviny doby výkonu sankce zákazu činnosti, požádat správní orgán o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti. Pachatel však musí způsobem svého života prokázat, že pokračování ve výkonu sankce již není potřebné, tudíž že lze očekávat, že se v souvislosti se zakázanou činností opětovně nedopustí přestupku.
Po uplynutí zákazu činnosti nebo po upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti, který byl řidiči uložen ve spojitosti s výše uvedenými přestupky, si řidič žádá o vrácení řidičského oprávnění na příslušném registru řidičů.