Na první jarní den roku 2003, tedy právě před 20 lety, spustil Český svaz ochránců přírody veřejnou sbírku Místo pro přírodu, jejímž cílem je získat finanční prostředky na výkupy pozemků „pro přírodu“. Vykupují se buď pozemky přírodně hodnotné z důvodu jejich ochrany, nebo pozemky vhodné k vytváření nových, přesněji obnovených, přírodních stanovišť. Týká se to nejčastěji mokřadů.

Takové takzvané soukromé rezervace, tedy území chráněné před zničením, před nějakým nevhodným využíváním nikoli státní mocí, ale z vůle vlastníka, jsou konceptem rozšířeným po celém světě. Dříve to bývalo především z rozhodnutí velkých vlastníků půdy, kteří část svého vlastnictví vyčlenily z běžného obhospodařování ve prospěch přírody. Dnes vznikají takováto území zejména iniciativou nestátních neziskových organizací či pozemkových spolků, které potřebné pozemky vykupují nebo je vzácněji dostávají darem a následně o ně ve prospěch přírody pečují. To je právě i případ Místa pro přírodu. "Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s několika desítkami místních pozemkových spolků dnes pečuje o téměř 189 hektarů pozemků. Z toho je 165 hektarů ve výhradním vlastnictví a 24 hektarů ve spoluvlastnictví na 53 lokalitách po celé republice," upřesnil koordinátor kampaně Místo pro přírodu Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody. Jde o louky plné vzácných rostlin a hmyzu, o přírodě blízké (pra)lesy, o mokřady a tůně pro vážky a obojživelníky, o staré sady, hostící různé druhy ptáků a brouků. "Plochy před veřejností neuzavíráme. Naopak, kde je to možné, snažíme se je zpřístupnit či jiným vhodným způsobem veřejnosti přiblížit," dodal.

Na jihu Čech je takových míst pět a dvě jsou na Prachaticku, přesněji u Vimperka. Jde o Velkou Homolku, která je pro ochránce přírody entomologicky významnou strání s krásným výhledem a podhorské louky s výskytem několika vzácných druhů označované Chválovna. Další místa na jihu jsou na Jindřichohradecku Čtyřicítka a Jindřišské údolí a na Táborku Bradáčovské mokřady.

Za dobu existence sbírky se na výkupy pozemků podařilo vybrat již zhruba 27 milionů korun. Do sbírky se zapojily tisíce individuálních dárců, pravidelně ji v posledních letech podporuje i Nadační fond Veolia. Velké poděkování patří všem, kdo na konto sbírky Místo pro přírodu přispěli, i těm, kteří na účet 9999922/0800 přispějí v budoucnosti.

Chválovna: Vyskytují se tam chráněné vzácnější druhy rostlin, jako prstnatec májový, dřípatka horská či lýkovec jedovatý. V okrajových sušších polohách několik hnízd lesních mravenců. Okrajově je biotopem jeřábka lesního. V lučních částech se vyskytuje mimo jiné ohrožený zvonečník černý, v lesních lemech kruštík širolistý. Předpokládat lze mimo jiné výskyt různých druhů plazů.
- Lokalita je přístupná přímo ze silnice vedoucí z Vimperka na Šumavské Hoštice, nachází se po pravé straně před odbočkou na Trhonín, asi 1 km za Vimperkem.

Velká Homolka: Je tam osm druhů bezobratlých z Červeného seznamu, kriticky ohrožený modrásek černočárný, dále modrásek lesní, perleťovec fialový, vzácnější druhy tesaříků, čmeláků či vos. Nalezeno tam bylo na 180 druhů rostlin, z nichž k zajímavějším patří například chrpa parukářk, mák pochybný či mochna přímá (v minulosti odtud uváděn i hořeček mnohotvarý český, v současné době nezvěstný). Z obratlovců stojí za zmínku například užovka hladká či ťuhýk obecný.
- Přístup na lokalitu je od východu, ze žluté turistické značky vedoucí z Vimperka do Boubské a na Opolenec.
                                                                                                                Zdroj: www.mistoproprirodu.cz