První návštěva se uskutečnila v Domech s pečovatelskou službou Český Krumlov a Klubu seniorů Český Krumlov, kde nás provázela ředitelka společnosti Domy s pečovatelskou službou Ivana Ambrusová, která je radní Českého Krumlova a věnuje se sociálně zdravotní oblasti a komunitnímu plánování. Zařízení poskytuje služby – pečovatelskou službu, odlehčovací službu, Senior klub, nabízí bydlení v DPS, provoz Půjčovny kompenzačních pomůcek, telekontaktní tísňovou péči.

Druhé zastavení v organizaci: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Zajišťuje osobní asistenci pro osoby se zdravotním postižením od 1 roku a seniory se sníženou soběstačností, poskytují bezplatné psychologické a právní poradenství, zajišťují dobrovolnické programy na podporu seniorů, ohrožených dětí, rodin s malými dětmi, zapojují obyvatele do řešení problémů komunity a zkvalitňování služeb a programů v sociální oblasti – Dobrovolnické centrum, zajišťují provoz dobročinného obchůdku, podporu rodin a dětí v ohrožení ¨, nechybí v organizaci probační a další preventivní programy, vzdělávání, plánování, ale i propagační aktivity s cílem zvyšování informovanosti o činnosti neziskových organizací s důrazem na sociální oblast a region působnosti.

Provozují Rodinné centrum KRUMLÍK. I to jsme s kolegyněmi navštívily. Krumlík nabízí hlídání dětí v rodinném centru, prázdninové hlídání v Z%S, hlídání dětí v domácnostech, organizují tábory, mají volnou hernu a „kavárničku“, nabízí pro rodiče semináře, besedy a kurzy, pilates pro těhotné, Family Point, knihovničku, a pro děti navíc organizují cvičení pro rodiče s dětmi, nabízí řadu pravidelných kroužků, předškolní přípravu, dílničky – vyrábíme pro maminku. Vedoucí zařízení je Květa Valčuhová, ředitelka sociálních služeb Ingrid Jílková a ředitel organizace ICOS Tomáš Zunt.

Třetí zastavení bylo v Centrum pro pomoc dětem a mládeže o.p.s.

V NZDM Bouda je v provozu od roku 2005. Svou činností podporuje děti a mládež (od 6 do 26 let) z Českého Krumlova a okolí při řešení běžných i obtížných situací. Svým zaměřením se snaží zvýšit šance dětí a mládeže uspět v dalším životě. To se děje v rovině sociální, kulturní a volnočasové. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Její okamžitá kapacita je cca 45 osob, ambulantně 1 000. Kontaktní osoba Ladislav Michalík.

ICM Informační centrum pro mládež Český Krumlov. ICM poskytuje informace v základních oblastech: Vzdělávání, práce, zdraví, sociálně patologické jevy, volný čas, cestování, občan a společnost, mládež v Evropské unii a mezinárodní, evropské a národní organizace… Nabízí základní poradenství související s informačními oblastmi, informační semináře pro základní a střední školy na zajímavá a aktuální témata, informace o Evropské dobrovolné službě, evropských výměnách mládeže, vzdělávací aktivity pro děti a mládež ad. Dále pak zajišťuje přístup na internet, černobílé kopírování, černobílý a barevný tisk, scanování dokumentů, laminování, kroužkovou vazbu a termovazbu, výrobu buttonů dle dodaných předloh, pronájem prostor pro akce dětí a mládeže ad. ICM je regionálním partnerem evropské informační sítě EURODESK, která nabízí především aktuální informace z oblasti mobility mládeže. ICM vydává časopis Časák ICM a má své internetové rádio.

Terénním program Streetwork vyhledává a pracuje s populací uživatelů návykových látek - program působí na změnu jejich chování směrem k méně rizikovému způsobu života a zajišťuje následné předávání klientů do dalších specializovaných zařízení. Hlavní úlohou programu je minimalizace negativních důsledků užívání návykových látek pro uživatele i pro většinovou společnost. Konkrétně program snižuje zdravotní a sociální problémy a podporuje chování, které vede ke změně životního stylu. Součástí programu je také zprostředkování nebo případná asistence při kontaktu klienta s „pomáhajícími“ organizacemi a institucemi (lékař, úřad práce, policie, sociální odbory MěÚ, probační a mediační služba). Realizované aktivity jsou: výměnný program, zdravotní, sociální a právní poradenství, základní zdravotní ošetření, reference do následných zařízení (kontaktní centra, detoxifikace, ústavní léčba a dal.), distribuce zdravotnického materiálu a informačních materiálů. Součástí práce je také osvětová činnost prevence sociálně-patologických jevů se žáky základních a středních škol nebo tematické besedy a poskytování informací jiným specializovaným skupinám.

Obsahem služby terénního programu Viktorie je práce s osobami poskytujícími sexuální služby za úplatek a současně možných uživatelek návykových látek, které se v této skupině často vyskytují. Služba působí na trase E 55 a jejím okolí a poskytuje specifické zdravotně - sociální služby se zaměřením na tento specifický druh klientek. Realizované aktivity jsou především testování na VHC, VHB, HIV, syfilis, dále výměnný program, zdravotní, sociální a právní poradenství, základní zdravotní ošetření, reference do následných zařízení (kontaktní centra, detoxifikace, ústavní léčba, organizace pomáhající obětem obchodu s lidmi a dal.). Součástí programu je také distribuce zdravotnického a informačního materiálu. Kapacita klientek cca 200.

Zařízením nás provázel ředitel CPDM Vlastimil kopeček a dále jednotlivá zařízení prezentovali a prováděli nás vedoucí Mládežnického internetového rádia ICM Jiří Muk, vedoucí ICM Jan Čermák a vedoucí Projektového pracoviště Streetwork Český Krumlov Daniele Jambrikovič.

Hanka Rabenhauptová