Podle mluvčího okresního soudu Bohumila Veselého je nyní další rozhodnutí na Krajském soudu v Českých Budějovicích.

Svým způsobem mluvčí soudu potvrdil názor Stanislava Žáka, že v případě exekuce je soud částečně i v roli pošťáka. „Při nařízení exekuce soud obecně postupuje podle zákona č. 120/2001 Sb., tedy podle exekučního řádu. Vlastní průběh je takový, že oprávněný podá návrh na nařízení exekuce k exekutorovi, kterého hodlá pověřit provedením exekuce, a ten pak u okresního soudu požádá o provedení exekuce. Soud po doručení návrhu zjišťuje, zda jsou splněny rozhodné skutečnosti pro nařízení exekuce," shrnul mluvčí okresního soudu Bohumil Veselý a upozornil, že zjištění splnění rozhodných skutečností neznamená, že by soud v takovém případě zkoumal oprávněnost nároku, ale jedná se o kontrolu formální stránky podání, v případě exekučního titulu speciálně to, zda byl vydán orgánem, který k tomu měl pravomoc a zda je vykonatelný pro stránce formální a materiální.

„Pokud jsou tyto podmínky splněny, nařídí soud exekuci, vydá usnesení o nařízení exekuce a pověří jejím provedením exekutora, který u soudu žádost podal. Veškeré další kroky při provedení exekuce činí exekutor, který mimo jiné i doručuje účastníkům usnesení o nařízení exekuce tak, aby nebyl zmařen její účel," dodal Bohumil Veselý.
Ke skutečnosti, že nebyl Stanislav Žák o exekuci informován ze strany soudu již po vydání rozhodnutí, uvádí mluvčí soudu, že usnesení není zasíláno povinnému obecně proto, aby nebyl případně z jeho strany zmařen účel exekuce. „Kdyby bylo usnesení soudem zasláno současně exekutorovi, oprávněnému i povinnému, mohl by povinný například převést majetek na jinou osobu, zrušit bankovní účet a podobně," vysvětluje Bohumil Veselý. „Faktem je, že si povinní u nás stěžují, že nebyli o nařízené exekuci vyrozuměni soudem. Ale podle zákona je to věcí exekutora," dodal.

Ve chvíli, kdy exekutor dostane usnesení soudu, zjišťuje podle zákona majetkové poměry povinného a na základě výše dluhu zvažuje, jakým způsobem bude exekuci řešit a následně vydá exekuční příkaz, který zašle povinnému spolu s rozhodnutím okresního soudu. „V případě pana Žáka byl ze strany oprávněného předložen příkaz Českého telekomunikačního úřadu, který byl opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti. Tento exekuční titul byl okresním soudem posouzen jako správný podle Exekučního řádu," doplnil mluvčí s tím, že správnost vydaného exekučního titulu jiným orgánem než soudem soud v této fázi řízení samostatně nepřezkoumává.

S ohledem na to, že si Stanislav Žák podal odvolání do usnesení o nařízení exekuce, bude věc předložena k rozhodnutí Krajskému soudu v Českých Budějovicích. „Podstatou odvolání je tvrzení, že se exekuční titul nestal vykonavatelným a pravomocným. A to je ta skutečnost, kterou soud při nařízení exekuce nezjišťuje, neboť exekuční titul byl předložen s doložkou právní moci a vykonatelnosti," konstatoval Bohumil Veselý. Jestliže Krajský soud shledá, že skutečnosti uvedené v odvolání neodpovídají rozsahu odvolacího řízení a odvolání odmítne, pak by bylo jednáno o návrhu na zastavení exekuce, jak se současně povinný domáhá. „O tom by rozhodoval soudní exekutor, pokud by tomu nevyhověl soud. V každém případě v takové situaci by se šlo do podstaty správního řízení, byl by obstaráván správní spis a zjišťovalo by se, jak to vlastně bylo," uvedl Bohumil Veselý.

Rozsah exekuce stanovuje okresní soud pouze z hlediska výše toho, co má být exekucí vymoženo. V daném případě šlo o částku 360 korun 50 haléřů s úroky z prodlení a náklady z předchozího řízení ve výši 3320 korun a dále pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny. A právě tyto náklady následně určuje v příkazu na provedení exekuce. „Nelze opomenout, že pokud oprávněného zastupuje právní zástupce, náklady se zvyšují. Ovšem ve vztahu k tomu, jaký majetek má být povinnému blokován, se musí vyjadřovat pouze exekutor, který si posoudí způsob provedení exekuce. Pokud by zjistil, že na účtu povinného je dostatečně vysoká částka, aby pokryla náklady na exekuci, pak je otázkou, zda bylo nutné povinnému dalším způsobem blokovat majetek. Je tu ovšem další zákonné hledisko, a to, že exekutor rozhodnutí soudu zasílá současně i příslušnému katastrálnímu úřadu, který na nemovitostech vyznačí tak zvanou plombu. V daném případě na základě příkazu soudního exekutora došlo i k vyznačení exekutorského zástavního práva. Tato oprávnění exekutor skutečně má," podotkl mluvčí soudu.

Velmi zjednodušeně řečeno je to tedy tak, že exekutor se obrátí na okresní soud s žádostí o nařízení exekuce bez toho, aby předem soudu stanovil, jakým způsobem a z jakých zdrojů povinného bude exekuci vymáhat. Teprve na základě rozhodnutí soudu exekutor činí další kroky, tedy blokaci na bankovním účtu, blokaci nemovitého majetku, srážky ze mzdy nebo z důchodu, případně zabavení movitého majetku a to na základě jeho samostatných vydaných exekučních příkazů.

K odblokování nemovitostí na katastrálním úřadu dojde teprve ve chvíli, kdy bude exekuce ukončena, tedy až když exekutor vymůže z povinného požadovanou částku. Stejně tak bude exekutor informovat všechny dotčené instituce o ukončení exekuce a následně dojde k odblokování majetku povinného. Což v případě Stanislava Žáka může trvat i několik měsíců.