Odpovídá Jakub Nepustil (Živé Prachatice):

Z Prachatic se stalo město duchů. Máte plán či spíš nápad, jak oživit centrum či obsadit prázdné prostory pro podnikání?
Oživení města, zejména centra, je jedním z bodů našeho programu a jedním z našich cílů. Odumírání města nezastaví ze dne na den žádný zázračný nápad, nemůže se ho dosáhnout nějakým jediným zásadním krokem v krátkodobém horizontu. K oživení budeme muset cílevědomě vynaložit značné úsilí. Pokud ale budeme důsledně sledovat promyšlenou strategii, věříme ve výrazné zlepšení. Jedním ze zásadních negativních vlivů na život centra je zdecimování maloobchodu velkoprodejnami obchodních řetězců, které odčerpávají většinu maloobchodního obratu města nejen v segmentu prodeje potravin a tím je významně omezeno využití nebytových prostor v parteru města s dalšími důsledky. To již těžko můžeme změnit. Dalším problémem je malá hustota obyvatel v centru, která je hluboko pod hranicí nutnou pro přirozené fungování obchodů a služeb. Prázdné bytové i nebytové prostory a „mrtvé“ centrum jsou zákonitým důsledkem předchozího nekoncepčního vývoje města. Pro oživení centra není možné v krátkodobém horizontu změnit podmínky, které ho ovlivňují, je tedy nutné provádět dílčí kroky, které souvisí se strategií vývoje celého města. Jedná se o posilování atraktivity centra pro bydlení, podporu akcí v centru, cestovního ruchu, místních producentů a služeb, řešení dopravy. Víme o opatřeních, která mohou zlepšit podmínky pro obchody a restaurace. Chceme dále podpořit rozvoj kulturního programu, který může být založený i na akcích pořádaných občany a spolky. Iniciační akce Zažít Prachatice jinak ukázala na potenciál nejen Poštovní ulice. Výchozím bodem je vypracování strategie rozvoje města a jeho oživení s dlouhodobými i krátkodobými cíli a všeobecná vůle k jejímu naplňování.

Co byste udělal jako první ve chvíli, kdy byste se stal starostou města Prachatice?
Jako první bych se asi představil spolupracovníkům na městském úřadě. Pokud je ale otázkou, co prvního bych udělal ve věci rozvoje města, potom bych začal jako první řešit formu spolupráce mezi samosprávou, úřadem, veřejností, dalšímu subjekty ve městě a specializovanými experty, o jejichž vědomosti musíme rozvoj města opřít. Jako největší slabinu současného řízení města vidím chybějící strategii, koncepci, spolupráci s odborníky a koordinaci spolupráce. Jako první bych se tedy snažil vytvořit tým, který by otevřel dialog mezi městem, veřejností, širokým spektrem nezávislých odborníků a vytvořil podmínky pro vznik instituce, která by garantovala kvalitu plánování a rozvoje města. Co se týká nezávislých odborníků, tak městu dnes chybí především městský architekt., který je pro kvalitativní rozvoj města nepostradatelný.

Měl byste konkrétní využití pro opuštěnou budovu bývalé České pojišťovny?
Využití budovy bývalé České pojišťovny nemůžeme příliš ovlivnit, budova má již nového vlastníka. Nesmíme také zapomínat, že se jedná o památkově chráněnou stavbu od B.Böhma. Mohu tedy vybírat pouze z programu, který může být přijatelný a smysluplný pro soukromého vlastníka. Jednou ze slabin města je nízká hustota obyvatel a prioritu by tedy měla mít podpora rozvoje bydlení. Syn Matěj v diplomové práci v tomto objektu prověřoval kombinaci bydlení s kinem a dalšími funkcemi, což naznačuje možnou spolupráci s městem. Skeletová konstrukce objektu je pro změnu funkce ideální. Mohlo by se tedy jednat o velice kvalitní bydlení v centru města, které by tím mohlo omezit tlak na výstavbu rodinných domů na „zelené louce“. Žádná cesta k úspěšnému komerčnímu využití nebude pro investora snadná, to městu otevírá prostor pro spolupráci.

Existuje podle vás nějaká šance na oživení areálu Lázní sv. Markéty? Jaká? Co byste tam viděl nejraději?
Šance na oživení areálu Lázní sv. Markéty určitě existuje. Není ale reálné oživení ve formě klasických lázní, lokalitu diskriminuje zejména blízkost průmyslové zóny. Vidím možnost v rozvoji péče o seniory nebo v rehabilitačních a rekondičních programech. Pro rozvoj města nepovažuji za nutné realizovat na Lázních sv. Markéty nějaké velké projekty, měl by se respektovat charakter a měřítko lokality. Jedním ze scénářů může být iniciativa města ve zpracování projektu a finanční analýzy, vybudování základní infrastruktury a krystalizačních jader, na které by mohla navazovat městem podporovaná výstavba ubytovacích kapacit soukromými investory. Následně může dojít k privatizaci a tím zhodnocení městských investic. Stačilo by ale, pokud by se z lokality Lázní stalo příjemné místo pro trávení volného času místních obyvatel.