„Správa Národního parku Šumava nechala posoudit vliv záměru zpřístupnění hraničního přechodu Modrý sloup na Modravsku na druhy a biotopy Natura 2000 už v roce 2018 v souhrnném dokumentu řešícím zpřístupnění jádrového území tetřeva hlušce (tzv. posouzení EIA). Jeho výsledkem bylo, že zpřístupnění Modrého sloupu by mělo významně negativní vliv na druhy chráněné v soustavě Natura 2000 – zejména na populaci tetřeva hlušce. To znamená, že zpřístupnit Modrý sloup by bylo možné pouze za podmínek prokázání převažujícího veřejného zájmu, předložení varianty záměru s nejmenším možným negativním vlivem a existencí dostatečných kompenzačních opatření pro zachování populace,“ konstatuje mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Správa i další účastníci řízení popř. podporující subjekty ale jasně deklarovaly převažující veřejný zájem na šetrné turistice, poznávání fenoménu horských smrčin, nenásilném vzdělávání či společném využívání Česko-Bavorského prostoru. Zájem je dlouhodobý, podložený memorandy a podporovaný českým i německým regionem.

Navrhovaná kompenzační opatření zahrnovala například zvětšení klidového území o cca 3300 ha či vymezení území, ve kterém bude vytvořen vhodný biotop pro rozšíření tetřeva hlušce.

„Orgán ochrany přírody usoudil, že veřejný zájem na ochraně tetřeva hlušce je vyšší, než na realizaci tohoto záměru. Naléhavý důvod převažujícího veřejného zájmu totiž není opravdu jen tak ledajaký a musí být na úrovni národních zájmů. Například v oblasti veřejného zdraví, sociální oblasti, ekonomiky a podobně,“ konstatuje vedoucí odboru státní správy NP Šumava Jiří Dolejší.

„Co se týká navržených kompenzačních opatření, analyzovali jsme různé informační zdroje a došli jsme k závěru, že kompenzační opatření nejsou dostatečná, protože tato opatření by měla jít vždy nad rámec standardně prováděných ochranářských opatření,“ dodává Jiří Dolejší.

Správa NP Šumava navrhovala nejen zpřístupnění Luzenského údolí k Modrému sloupu (v období od 15.7. do 15.11.), ale také zpřístupnění tzv. Střeleckého průseku nedaleko hory Poledník ve stejném časovém režimu.

„Dle našeho názoru je záměr zpřístupnění Střeleckého průseku nadbytečný. Nedaleko této lokality totiž existuje stávající kratší propojení do Bavorska - přechodový bod HirschbachSchwelle/Poledník, se kterým se nadále počítá. V rámci vyhrazování tras v klidových územích bude v sezóně vyhrazeno pro pěší. Tedy již první zákonná podmínka pro navrhování otevření této cesty nebyla splněna, protože existuje jiná varianta s menším vlivem“ vysvětluje vedoucí odboru státní správy NP Šumava Jiří Dolejší.

Žadatel, tedy Správa Národního parku Šumava, má nyní 15 dnů na odvolání. Jak potvrzuje ředitel Pavel Hubený, tohoto práva využije.

„Rozhodnutí orgánu ochrany přírody, které je rozepsáno ve skoro dvacetistránkovém dokumentu, jsem si již prostudoval a nemohu souhlasit s některými úvahami příslušného orgánu. Navíc jsem přesvědčený, že navržená kompenzační opatření, alespoň za zpřístupnění Modrého sloupu, jsou dostatečná. Ctím ale nezávislost našeho odboru státní správy a ta zase musí počítat s využitím práva Správy, jako žadatele, se odvolat,“ sděluje ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.