Historické náměstí nebo pěkná zákoutí. To jsou pozitiva, která nabízejí České Budějovice. Jedinou, ale zato nepřehlédnutelnou vadou na kráse je doprava ve městě. Zlepšit situaci má teď systém inteligentního řízení dopravy. První etapu jeho vybudování podpořily fondy EU více než 8 miliony korun.

Jak uvedl náměstek primátorky Lubomír Bureš, systém inteligentního řízení dopravy v Českých Budějovicích je budován postupně. „Komplexní řešení bylo od začátku koncipováno jako modulární. Tedy složené z řady v podstatě nezávislých a v případě potřeby nahraditelných podsystémů, které mají svou specifickou funkcionalitu. Zároveň se však díky jasně specifikovanému datovému předávacímu rozhraní stávají součástí a datovou základnou širšího expertního systému,“ řekl.

Zdroj: se svolením MMR

Detektory na silnicích

Prvním krokem byla realizace projektu strategických detektorů dopravy, kdy byla na důležitých dopravních úsecích ve dvou etapách osazena síť magnetometrických detektorů. „Tento systém provádí v reálném čase sběr dat o dopravním proudu. Víme, jaký je počet vozidel za časový úsek. Sledujeme obsazenost detektoru v procentech, což umožňuje detekci vzniku kolon. Dále probíhá klasifikace vozidel podle délky, měření rychlosti vozidel a detekce směru pohybu,“ vysvětloval náměstek primátorky.

Město Hranice v Olomouckém kraji má ideální podmínky pro rozvoj cyklodopravy. Kolo zde místní využívají pro dopravu do práce i školy
VIDEO: Cesta do škol i do práce. Cyklostezka Bečva je pro Hranicko důležitá

Zásadním přínosem získávání všech těchto dat je možnost nepřetržitého sledování a vyhodnocování dopravní situace ve městě. Celkem je na území Českých Budějovic rozmístěno 62 měrných profilů čítajících celkem 147 párů detektorů. Rozpočet projektu v této první etapě činil více než 9 milionů korun a výše dotační podpory přesáhla 8 milionů korun.

Dohledové kamery

Nezůstalo však pouze u tohoto projektu. Postupně byly integrovány další části systému, které dnes poskytují komplexní pohled na to, co se v ulicích města děje. V Českých Budějovicích nyní například pomáhá řídit dopravu i pět meteostanic pořízených díky evropskému projektu v letech 2019 až 2021. Zde fondy EU přispěly částkou 6,2 milionu korun. Meteostanice zajišťují monitoring meteorologických dat a parametrů vozovky ve venkovním prostředí v pěti lokalitách města.

Dalšími dílčími součástmi projektu inteligentního řízení dopravy jsou podle náměstka primátorky systém dopravních meteostanic a zejména městský kamerový systém. Ten je aktuálně modernizován a rozšiřován o řadu dopravních dohledových kamer, a to konkrétně o 43 kamer otočných a 119 fixních, určených pro měření a sledování dopravy. Dalších pět kamerových bodů bude tzv. mobilních. „Kamery jsou z větší části umístěny na sloupech veřejného osvětlení, světelných signalizačních zařízeních a trakčních sloupech, část pak na nových kamerových sloupech, portálech a domech,“ přiblížil Lubomír Bureš.

Naprostá většina kamerových bodů je připojena na optickou datovou síť města. Pouze menšina má zajištěnu konektivitu s centrálou prostřednictvím rádiového pojítka.

„Zásadním přínosem získávání všech těchto dat je možnost nepřetržitého sledování a vyhodnocování dopravní situace ve městě.“
Lubomír Bureš, náměstek primátorky Českých Budějovic

Jak uvedl Lubomír Bureš, zahájení zkušebního provozu rozšířeného kamerového systému se uskutečňuje od poloviny května a termín dokončení celého projektu je v červnu letošního roku. Součástí dodávky jsou i sofistikované nástroje pro vyhodnocování dopravního provozu – videoanalýzy dopravy, detekce kolon, anonymizované čtení registračních značek vozidel a podobně. Ve druhé etapě činil objem evropského projektu 86,2 milionu a výše dotační podpory tentokrát dosahuje 73 milionů korun.

Všechny výše popsané systémy jsou pořizovány a dále průběžně doplňovány a rozšiřovány za účelem sledování a optimalizace dopravy. Díky nim lze vyhodnocovat, kolik aut městem projede, odkud kam směřují a další data důležitá pro řízení provozu v ulicích jihočeské metropole. Výsledkem by mělo být budoucí řízení soustavy světelných signalizačních zařízení ve městě. Těžit by z toho, tak jako v jiných městech, mohli řidiči vozidel městské hromadné dopravy a v konečném důsledku i všichni účastníci provozu.

Zdroj: se svolením MMR

Lubomír Bureš: Restrikce nestačí, dopravu v centru Českých Budějovic chceme uchopit komplexně

Zprovoznění dálničního obchvatu, severní spojka nebo podjezd pod českobudějovickým nádražím. To jsou některé ze staveb, jež mají ulevit dopravě v krajském městě. Na části těchto projektů se podílejí také fondy EU, které spolufinancovaly budování inteligentního systému monitorování a řízení dopravy ve městě. Více jsme si o tom povídali s náměstkem primátorky Lubomírem Burešem.

Náměstek primátorky Lubomír BurešNáměstek primátorky Lubomír BurešZdroj: se svolením Magistrátu města České BudějoviceJaká jsou největší úskalí, co se dopravy ve městě týče?
Ve městě historicky chybí doplnění celé řady klíčových komunikací, a to včetně dálničního obchvatu. Naše město rozdělují řeky a železnice na téměř samostatné oblasti, a toto se samozřejmě odráží i v dopravě.

Jaká jsou řešení? Kdy dojde k jejich realizaci?
Právě z těchto důvodů je v Českých Budějovicích realizována a plánována celá řada dopravních staveb, na kterých město participuje v rámci podpory stavby, případně jako investor či spoluinvestor. Zásadní dálniční obchvat by měl být zprovozněn na konci roku 2024. Jako další stavby mohu uvést severní spojku a přemostění Vltavy ze silnice I/3 do Papírenské ulice. Děláme ve spolupráci s krajem vše pro to, aby se obě stavby rozběhly v co nejkratším termínu. Věříme, když se vše podaří, že rok 2026 bude rokem, kdy by tyto stavby mohly být finalizovány. Projektové práce jsou již v přípravě na vybudování podjezdu pod českobudějovickým nádražím a pokračovat budeme propojením ulice Na Sádkách se silnicí I/3. To vše v úzké spolupráci s krajem.

„Dopravu v centru chceme uchopit komplexně. Řešení by mělo být etapové a komunikované s místními občany.“

Doprava ve městě není jen o té osobní, automobilové. Podporuje město i jiné způsoby přepravy obyvatel města? Jak jsou využívány?
Součástí většiny citovaných staveb jsou i cyklostezky. Klademe důraz na tento druh dopravy ve městě i samozřejmě na cyklostezky směřující z města ven. Podporujeme všechny druhy sdílených dopravních prostředků, ovšem za dodržení všech podmínek, které se k tomu vztahují. O těch vedeme s poskytovateli intenzivní jednání. Jsme jedním z mála měst, které na svém území provozují všechny druhy sdílených prostředků, od koloběžek přes jízdní kola, elektrokola, elektroskútry a osobní automobily. Tento druh dopravy ke svému přesunu volí řádově stovky obyvatel denně.

Samostatnou otázkou je parkování, a to nejen pro návštěvníky, ale i pro samotné obyvatele. Město v rámci koncepce zklidnění dopravy zavedlo v určitých lokalitách parkovací zóny. Jak se osvědčily?
Parkovací zóny zklidňují dopravu přespolních řidičů v širším centru města, efekt tohoto kroku je výrazný, ale přinášejí s sebou samozřejmě i úskalí v lokalitách, kde zóny končí a řidiči tam odstavují svá vozidla. V těchto oblastech nicméně již tlak na parkování není tak výrazný, jak tomu je v samotném centru. Jednotlivé problémy se snažím s občany individuálně řešit. Nutno v této souvislosti zmínit, že tady máme i rozsáhlou síť městské hromadné dopravy.

Philipp Roden, ředitel Lipo.ink
VIDEO: Inovativní firmy získaly zázemí díky fondům EU

Před časem došlo u soudu ke zrušení opatření, jež měla za cíl zklidnit dopravu v centru města, a ta koncentrace aut projíždějících přes náměstí se opět navýšila. Má město nějaké představy o tom, jak dopravu v centru zklidnit? Je to ještě otázka k řešení?
Samozřejmě, že je to otázka k řešení. Myslím ale, že pouhé dopravní restrikce u několika vybraných ulic situaci úplně vyřešit nemohou. Dopravu v centru chceme uchopit komplexně, to znamená od individuální automobilové dopravy přes zásobování až po povolování vjezdu či pohybu chodců a další. Řešení by mělo být etapové a komunikované s místními občany, aby jim bylo úplně jasné, jaké kroky a kdy budou realizovány a co je jejich hlavním smyslem a cílem.

Jaké projekty konkrétně ve městě fondy EU podpořily?
Město České Budějovice získalo finanční podporu EU v rámci Operačního programu Doprava na projekt Modernizace systému řízení dopravy v Českých Budějovicích – I. etapa, který zahrnuje například výstavbu nových světelně řízených křižovatek. Rozpočet projektu je 47,8 milionu a výše podpory 19,1 milionu korun. Dále na projekt Dopravní meteosystémy. Rozpočet tohoto projektu byl 8,3 milionu a město získalo dotaci ve výši 6,3 miliony korun. Meteostanice budou mimo jiné využity pro optimalizaci zimní údržby komunikací.

Nejvyšší dotaci potom získalo Dopravní informační a řídicí centrum, kde rozpočet dosáhl 138,3 milionů korun a fondy EU přispěly více než 70 miliony. Vybudování centra zahrnovalo dopravní řídicí ústřednu, modernizovaný dispečink MHD, dohledové centrum městské policie a množství dalších technologií. Zde se také sbíhají a analyzují data ze všech výše jmenovaných dílčích systémů.

Zdroj: se svolením MMR